งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาสังคมเชิงรุก การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ วันที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาสังคมเชิงรุก การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ วันที่ 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาสังคมเชิงรุก การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2548

2 2 ความเป็นมา สถานการณ์และประเด็นท้าทาย กรอบแนวคิดและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ กลไกสู่ความสำเร็จ กรอบการนำเสนอ

3 3 ความเป็นมา มติ ครม. 20 ก. ค. 47 มติ ครม. 20 ก. ค. 47 กรอบการปรับ โครงสร้าง เศรษฐกิจ / สังคม แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน เตรียม จัดทำ แผนฯ 10 เสนอ กก. ส ศช.  ครม. ระดมความคิดในวง กว้างจากทุกภาค ส่วนใน 5 เรื่อง Year End การ เปลี่ยนแปลง บริบทการ พัฒนา สร้าง ฐานเศรษฐกิ จมั่นคง / ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า ผลผลิตด้วย ฐานความรู้ เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ โลก / ภูมิภาค การ พัฒนา สังคม เชิงรุก 11 ม. ค. 48 12 เม. ย.48

4 4 สถานการณ์และประเด็นท้าทาย สถานการณ์ คนและสังคม การพัฒนา ศักยภาพคน. สุขภาพ / การศึกษา / ผลิตภาพ สภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อ การพัฒนา คน / สังคม การบริหาร จัดการ

5 5 ด้าน สุขภาพ ศักยภาพคนไทย สถานการณ์คนและสังคมไทย เข้าถึงหลักประกันสุขภาพร้อยละ 99 อายุคาดหมาย เฉลี่ย คนไทย 74.9 ปี 67.9 ปี ประชากร โลก 68 64 ญ ช Bright Side เจ็บป่วยเรื้อรัง 69.3% 60-69 90 + ช่วง อายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจสูงเป็นอันดับ 1 (451.45 ต่อประชากรแสนคน) 83.3% โรคอ้วน 12.3% (2545)ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ /เจ็บป่วยจากการทำงาน Dark Side

6 6 สถานการณ์คนและสังคมไทย เด็กในวัยเรียนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นทุกระดับ แหล่งเรียนรู้ /IT กระจายกว้างขวางมากขึ้น Bright Side ศักยภาพคนไทย การ เรียนรู้ ตลอด ชีวิต ปีการศึกษาเฉลี่ยคนไทย อายุ 15 + ไม่ถึง 9 ปี คะแนนวิชา สำคัญต่ำ กว่า 50% คณิ ตฯ อังก ฤษ วิทย์ 41. 7 41. 14 41. 41 ประถมฯ 6 ขีดความสามารถด้าน S&T ลดลง 43 rd 55 th ความไม่เสมอภาคทาง การศึกษา Dark Side ลดศักยภาพในการ พัฒนาตนเอง ระดับ อุดมศึกษา กลุ่ม จนสุดเข้าถึง 0.37% กลุ่มรวยสุด 67.2 %

7 7 สถานการณ์คนและสังคมไทย การคุ้มครองทางสังคม ครอบคลุมดีขึ้น ครอบคลุมลูกจ้าง 7.39 ล้านคน (21.86% ของกำลังแรงงาน) Bright Side สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนา ความ มั่นคง ปลอดภั ย อาชญากรรมซับซ้อน / หลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกรรมผิดกฎหมาย / ค้าประเวณี ผ่านอินเทอร์เน็ต อุบัติเหตุ / อุบัติภัยยังเป็น ปัญหาต่อเนื่อง ปี 2545 ปี 2547 91, 623 124, 530 จำนวน คดี ผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต 82, 429 107,9 30 รา ย คดี Dark Side

8 8 สถานการณ์คนและสังคมไทย ภาคธุรกิจมีบทบาทในการ พัฒนาสังคมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง / มีส่วน สนับสนุนการพัฒนาสังคม มากขึ้น ประเทศไทยมีความ หลากหลายทางภูมิปัญญา Bright Side สถาบันครอบครัวมี แนวโน้มอ่อนแอลง สถาบันศาสนายังไม่ สามารถจูงใจให้คน เข้าถึงหลักธรรมอย่าง แท้จริง วัฒนธรรม / ภูมิปัญญายังไม่ถูก นำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ / สังคม เท่าที่ควร Dark Side สื่อมวลชนมีส่วนชี้นำสังคมสูง แต่ บางส่วนยังไม่คำนึงถึงผลกระทบทาง สังคม สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนา บทบาทของ ภาคีการ พัฒนาในการ พัฒนาสังคม

9 9 สถานการณ์คนและสังคมไทย ความยากจน  จำนวนคนจนลดลง แต่ยังมี ปัญหาเชิงโครงสร้าง และความเหลื่อมล้ำ การศึกษาของ หัวหน้าครัวเรือน ขนาดครัวเรือน อายุของหัวหน้า ครัวเรือน

10 10 สถานการณ์คนและสังคมไทย ระบบบริหาร จัดการ นโยบาย / กระบวนการ บริหารจัดการ งบประมาณด้านสังคม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 41.3% ของงบประมาณ รายจ่ายรวม Bright Side  กระจุกตัวอยู่ในเขต เมืองมากกว่าชนบท ช่องว่างรายได้ระหว่าง กลุ่มรวยสุดกับกลุ่มยากจน สุดต่างกันถึง 13.2 เท่า ( ปี 45) ประสิทธิภาพ / ความ ไม่เป็นธรรมในการ จัดสรรทรัพยากร Dark Side

11 11 สถานการณ์คนและสังคมไทย ระบบบริหาร จัดการ นโยบาย / กระบวนการ บริหารจัดการ บูรณาการน้อย รูปแบบ เดียวใช้ทั่วประเทศ เน้นการประเมินผลตาม วัตถุประสงค์ มากกว่า ประเมินผลกระทบใน ระยะยาว ระบบข้อมูล / ตัวชี้วัดมีจุดอ่อน ส่วน ใหญ่เป็น key result indicator มากกว่า key performance indicator Dark Side

12 12 ประเด็นท้าทาย การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีกับผลกระทบ ต่อสังคมไทย การเคลื่อนย้ายคน อย่างเสรี

13 13 ประเด็นท้าทาย การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร  แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาอันสั้น คนวัยทำงาน วัยเด็ก วัยสูงอายุ

14 14 ไทยเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุภายใน ช่วงเวลาอันสั้น มีเวลาเตรียม คนและระบบ ได้น้อยลง ไทยจะอยู่ใน ช่วงปันผลทาง ประชากรถึง ปี 2552 11 22 นัยสำคัญจากการ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร ไทย สิงคโปร์ (18 ปี ) 7.2%14.0% จีน ( 30 ปี ) 6.8%16.0% ไทย ( 20 ปี ) 7.1%13.8% 25532573 25432563 25722543 Bright SideDark Side

15 15 อัตราส่วนการเป็นภาระ  วัย แรงงานต่อผู้สูงอายุ 2543 วัยแรงงาน 7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 2553 วัยแรงงาน 5.7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 2563 วัยแรงงาน 3.8 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน Dark Side

16 16 ประเด็นท้าทาย  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ / สิ่งแวดล้อม สูงขึ้น  อาชญากรรม อิเล็กทรอนิกส์ การแพร่กระจายของ สื่อลามก  พฤติกรรมคนไทย เปลี่ยนแปลง การพัฒนา เทคโนโลยีกับผลกระทบ ต่อสังคมไทย  ผลิตยารักษาโรค/ พัฒนาการด้าน การแพทย์  การศึกษาต่อเนื่อง / การเรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมฐานความรู้ Bright Side Dark Side

17 17 ประเด็นท้าทาย Globalization การเคลื่อนย้ายคนเสรี Inbound/outbound/local Bright Side คนและสังคมไทย Dark Side  ดึงดูดกำลังคนที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ / technology transfer  คนไทยไปทำงานต่างประเทศ มากขึ้น  ค้ามนุษย์  ปัญหาความมั่นคง/ก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติ/ยาเสพติด  การแพร่กระจายของโรค  ปัญหาวัฒนธรรม ค่านิยม การบริโภค Maximize/Utilize

18 18 เป้าประสงค์เป้าประสงค์การพัฒนาสังคมเชิงรุก “ คนไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมี ความสุข อยู่ใน สังคมที่เอื้ออาทร สันติ และเป็น ธรรม ”

19 19 กรอบแนวคิด ต้องปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ สมดุลกับมิติ การพัฒนาอื่นๆ กรอบ แนวคิด cost  Investment  value creation เฉพาะหน้า  มอง อนาคต ประสานพลัง เครือข่ายภาคี การพัฒนา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

20 20 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์1.ยกระดับคุณภาพคนไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้1.ยกระดับคุณภาพคนไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้5.ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนา5.ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนา 4.เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ4.เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ 3.รักษาคุณค่าของสังคมไทย3.รักษาคุณค่าของสังคมไทย 2.สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม2.สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

21 21 กลไกสู่ความสำเร็จ บริหารจัดการ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ภาคีแข็งแกร่ง รากฐานสังคมเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเป้าประสงค์

22 22 ประเด็นเพื่อพิจารณา  ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดและประเด็น เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน สังคมเชิงรุก  ประเด็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร

23 23 สถานการณ์คนและสังคมไทย สัดส่วนผู้ประกันตนต่อ กำลังแรงงาน ครอบคลุม ลูกจ้าง 7.39 ล้านคน ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

24 24 สถานการณ์คนและสังคมไทย ด้านศึกษา 55.7% ศาสนา / วัฒนธรรม 1.6%

25 25 ที่มา http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/ann ual_meet/48/present/05_4.ppthttp://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/ann ual_meet/48/present/05_4.ppt สืบค้นวันที่ 18 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาสังคมเชิงรุก การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ วันที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google