งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การ วิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การ วิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การ วิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์

2 หลักการในการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ การวิเคราะห์เชิงปริมาตร การวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการ ดูดกลืนแสง การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

3 การวิเคราะห์หาปริมาณ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาตร ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่มีชื่อเรียกว่า Winkler method หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ใน หน่วย มิลลิกรัม / ลิตร (ppm)

4 หลักการ น้ำที่เก็บมาจากแหล่งน้ำ ปริมาณออกซิเจนมี ความแปรปรวนตามระยะเวลา เพราะออกซิเจน จะถูกสิ่งมีชีวิตในน้ำนำไปใช้ การตรึงออกซิเจน ( สีน้ำตาล ) ( สีน้ำตาล ) Mn 2+ + 2OH - + O 2 MnO 2 + H 2 O ( สีขาว ) ( สีขาว ) Mn 2+ + 2OH - Mn(OH) 2

5 MnO 2 + 2I - + 4H + Mn 2+ + I 2 + 2H 2 O I 2 + starch-I 2 + 2Na 2 S 2 O 3.H 2 ONa 2 S + O 6 + 2NaI + 10H 2 O + แป้ง

6 วิธีการวิเคราะห์ เก็บตัวอย่างน้ำด้วยขวด BOD แล้วเติม สารละลายแมงกานัสซัลเฟต 2 มล. และ สารละลายอัลคาไล - ไอโอไดด์ - เอไซด์ 1 มล. ปิดฝาขวด BOD แล้วพลิกกลับไปมาประมาณ 20 ครั้ง เติมกรดซัลฟิวริก 2 มล. ลงในตัวอย่างน้ำ พลิกขวดกลับไปมาเพื่อละลายตะกอน ตวงตัวอย่างน้ำจากข้อ 2 ปริมาตร 101 มล. ใส่ ในขวดรูปชมพู่ แล้วนำมาไทเทรตกับ สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต

7 เมื่อตัวอย่างน้ำมีสีจางลง เติมน้ำแป้งสุก 4 – 5 หยด แล้วไทเทรตต่อจนกระทั่งสารละลาย เปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสี บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอ ซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต และคำนวณหาปริมาณ ออกซิเจน

8 การคำนวณ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (mg/l) = (V 1 ) (N) (8) (1,000) V 2 V 2 V 1 หมายถึง ปริมาตรของโซเดียมไทโอ ซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต ( มล.) V 2 หมายถึง ปริมาตรตัวอย่างน้ำ ( 100 มล.) N หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลาย โซเดียมไทโอซัลเฟต

9 การเทียบสารละลายมาตรฐาน นำสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 100 มล. ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มล. เติมกรด ซัลฟิวริก 10% ปริมาณ 10 มล. และเติม สารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 0.025 N ปริมาตร 10 มล. แล้วนำมาไทเทรตกับโซเดียม ไทโอซัลเฟต จนกระทั่งสีของสารละลายอ่อนลง จึงเติมน้ำแป้งสุก 4 – 5 หยด แล้วไทเทรต จนกระทั่งสีน้ำเงินหายไป บันทึกปริมาตร โซเดียมไทโอซัลเฟต และคำนวณหาความ เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต

10 ผลการเทียบสารละลายมาตรฐาน N2 หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลาย มาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (0.025 N) V2 หมายถึง ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน โพแทสเซียมไดโครเมต ( 10 ml) V1 หมายถึง ปริมาตรของโซเดียมไทโอ ซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต (ml) = ……………………. N1 หมายถึง ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอ ซัลเฟต (N) = …………………………….


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ : การ วิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google