งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ โดย อ. มานิตย์ ผิวขาว สายวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขต หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ โดย อ. มานิตย์ ผิวขาว สายวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขต หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ โดย อ. มานิตย์ ผิวขาว สายวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขต หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อ 1.1 ความหมายและขอบเขตของ การคลังสาธารณะ 1.2 ความเป็นมา ของการคลัง สาธารณะ 1.3 ความสำคัญ ของการคลัง สาธารณะ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิชาการคลังสาธารณะกับวิชา อื่นๆ 1.5 แนวทางการศึกษาของ วิชาการคลังสาธารณะ

3 1.1 ความหมายและขอบเขตของการ คลังสาธารณะ 1) ความหมายของการคลัง สาธารณะ - การคลังสาธารณะ (Public Finance) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฎี วิธีการ และผลกระทบกระเทือนจาก การจัดการงบประมาณแผ่นดิน ทั้งด้านรายรับ และรายจ่ายของรัฐบาลกลางและรัฐบาล ท้องถิ่น โดยรวมไปถึงการบริหารหนี้สาธารณะ และการคลังรัฐวิสาหกิจ

4 ระยะที่ 1 สมัยโบราณ - ในระบบ Barter Economic System - รายได้ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น แรงงาน ทรัพย์สิน - รายได้ที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าปรับ สงคราม เครื่องบรรณาการณ์ ค่าเช่า ที่ดิน ค่าปรับค่าธรรมเนียม ระยะที่ 2 สมัยกลาง - แนวคิดพวก Kameralist รายได้ แผ่นดินมาจาก ทรัพย์สินของรัฐ รายได้ของกษัตริย์ รายได้จากภาษี อากร และรายได้เบ็ดเตล็ด -Adam Smith รายได้รัฐบาลมา จาก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นของ รัฐ รายได้จากภาษีอากร 1.2 ความเป็นมาของการคลังสาธารณะ

5 - บทบาทหน้าที่รัฐบาล 3 ประการ รักษาความสงบ ป้องกันประเทศ ให้ ความยุติธรรม ระยะที่ 3 สมัยใหม่ - จากจตุสดมส์ 4 เวียง วัง คลัง นา - การเก็บภาษีอากรเป็นรายได้ เช่น อากรสุรา อากรบ่อนเบี้ย - การจัดทำระบบงบประมาณในรัช การที่ 5

6 1.3 ความสำคัญของการคลังสาธารณะ 1. ต่อรัฐบาล การมีความรู้ใน วิชาการคลังช่วยในการดำเนินการ มาตรการทางการคลังและนโยบาย การคลังให้มีความถูกต้องและเกิด ประโยชน์เต็มที่ต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชน ธุรกิจ และประเทศชาติ 2. ต่อผู้บริหารธุรกิจ การมี ความรู้เรื่องภาษีอากร ผลกระทบของ การดำเนินนโยบายทางการคลัง จะ ช่วยในการวางแผนทางธุรกิจให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 3. ต่อผลประโยชน์ของรัฐบาล และประเทศชาติ การดำเนินการ ทางการคลังทั้งด้านรายได้ และ รายจ่ายกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ ประชาชน การบริหารการคลังที่ดีจะ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ

7 4. ต่อการจัดเก็บรายได้ ( จาก ภาษี ) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีผลต่อประชาชนและระบบ เศรษฐกิจโดยทั่วไป ต้องดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ 5. ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งเสถียรภาพภายในประเทศ ( เงิน เฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ) และ เสถียรภาพระหว่างประเทศ ( ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศ ) 6. ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ จ้างงาน และการกระจายรายได้หรือ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

8 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการ คลังสาธารณะกับวิชาอื่นๆ - วิชาเศรษฐศาสตร์ ใช้วิเคราะห์การ ผลักภาระภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากร ด้านต่างๆ ผลกระทบของการใช้จ่ายรัฐบาล และการก่อหนี้ - วิชาจิตวิทยา พยายามดำเนินนโยบาย การคลังที่กระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ประชาชนมีความพอใจและได้รับประโยชน์ สูงสุด - วิชารัฐศาสตร์ การทำความเข้าใจต่อ รัฐสภาเพื่อให้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี - วิชากฎหมาย สามารถร่างกฎหมาย เพื่อออกบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม - วิชาสถิติ จัดเก็บข้อมูล การศึกษา ผลกระทบของการใช้นโยบายการคลังของ รัฐบาล แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การวางแผนการใช้นโยบายการคลัง

9 1.5 แนวทางการศึกษาของ วิชาการคลังสาธารณะ 1. วิธีวิเคราะห์แบบ Predictive Approach - เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงของ ระบบเศรษฐกิจ โดยไม่มีการตัดสิน หรือกำหนดนโยบาย ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ มากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น 2. วิธีวิเคราะห์แบบ Normative Approach - การศึกษาโดยการใช้ค่านิยมมา ตัดสินว่าควรจะเป็นอย่างไร เช่น รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลัง อย่างไรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรมมากที่สุด 3. วิธีวิเคราะห์แบบ Research Approach - ใช้การวิจัยเข้าช่วย เมื่อพบ ปัญหา เริ่มค้นหาความจริง โดยมี กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยที่ ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ โดย อ. มานิตย์ ผิวขาว สายวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขต หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google