งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 กรอบการนำเสนอ  ความสำคัญของทุนทางสังคม  กรอบแนวคิดในการพัฒนา ทุนทางสังคม  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุน ทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสำคัญของทุนทางสังคม  กรอบแนวคิดในการพัฒนา ทุนทางสังคม  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุน ทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 ความสำคัญของทุนทางสังคม ทุน ทรัพยากร ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม ทุนทาง สังคม การพัฒนา ประเทศ ยั่งยืน ทุนทาง เศรษฐกิจ

4 กรอบความคิดหลัก : ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุน ภูมิปัญญา & วัฒนธรรม

5 การประเมิน สถานการณ์/ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการ แปลงสู่ การปฏิบัติ หลักการ สำคัญ ( ร่า ง ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม

6 SWOT Analysis  ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมฟุ่มเฟือย ไร้ระเบียบ  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำ (7.8 ปี)  ผู้นำทางศาสนาที่มีคุณภาพมีไม่เพียงพอ  สื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ  องค์กรชุมชนจำนวนมากยังไม่เข้มแข็ง  ขาดการต่อยอดพัฒนา เชื่อมโยงกับ การสร้างรายได้ /คุณภาพชีวิต จุดอ่อน (W)  ผู้นำทางสังคมกระจายอยู่ทุกสาขา / พื้นที่  คนไทยเปิดกว้าง ยืดหยุ่น พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง  ครอบครัว/ระบบเครือญาติเป็นสถาบันแรกเริ่ม ในการพัฒนาคน  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ  หลักธรรมของทุกศาสนา (ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเมตตา เห็นคุณค่าความเป็น มนุษย์) มีทรัพยากรทางศาสนามาก  หลากหลาย/มีจุดเด่นในแต่ละภูมิภาค จุดแข็ง (W)  การเปิดเสรีทางการค้า/บริการ & โลกาภิวัตน์  การรวมตัวของประชาชนเพิ่มขึ้น & มีบรรยากาศเอื้ออำนวย  นโยบาย กลไกผู้ว่า CEO & งบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาทุนทางสังคม โอกาส (O)  การแข่งขันอย่างรุนแรงกระทบต่อการปรับตัว ของคนไทย/สังคมไทย  สังคมผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิงสูง กระทบต่อ กำลังแรงงาน งปม. & การเตรียมพร้อมของ คนและระบบ  ICT สร้างค่านิยม/พฤติกรรมไม่เหมาะสม & ทำลายทุนทางสังคม ภัยคุกคาม (T)

7  ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมฟุ่มเฟือย ไร้ระเบียบ  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำ (7.8 ปี)  ผู้นำทางศาสนาที่มีคุณภาพมีไม่เพียงพอ  สื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ  องค์กรชุมชนจำนวนมากยังไม่เข้มแข็ง  ขาดการต่อยอดพัฒนา เชื่อมโยงกับการสร้าง รายได้ /คุณภาพชีวิต จุดอ่อน (W)

8  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ  หลักธรรมของทุกศาสนา (ความซื่อสัตย์ ความรัก ความเมตตา เห็นคุณค่าความเป็น มนุษย์) มีทรัพยากรทางศาสนามาก  ครอบครัว/ระบบเครือญาติเป็นสถาบัน แรกเริ่มในการพัฒนาคน  ผู้นำทางสังคมกระจายอยู่ทุกสาขา / พื้นที่  หลากหลาย/มีจุดเด่นในแต่ละภูมิภาค จุดแข็ง (S)

9  การเปิดเสรีทางการค้า/บริการ & โลกาภิวัตน์  การรวมตัวของประชาชนเพิ่มขึ้น & มีบรรยากาศเอื้ออำนวย  นโยบาย กลไกผู้ว่า CEO & งบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาทุนทางสังคม โอกาส (O)

10  ICT สร้างค่านิยม/พฤติกรรมไม่เหมาะสม & ทำลายทุนทางสังคม  การแข่งขันอย่างรุนแรงกระทบต่อ การปรับตัวของคนไทย/สังคมไทย  สังคมผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิงสูง กระทบ ต่อกำลังแรงงาน งปม. & การเตรียมพร้อม ของคนและระบบ ภัยคุกคาม (T)

11 หลักการพัฒนาทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปัจจัยหลักสนับสนุน วาระแห่งชาติอื่น สอดคล้องกับพื้นที่ & สถานการณ์ รักษา ฟื้นฟู ต่อยอด พัฒนา & สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสำนึก/คุณค่าร่วม & เป็นเครือข่าย หลากหลาย & ยืดหยุ่น สมดุล & สมดุล &ครบวงจร เชื่อมโยง

12 พัฒนาคนไทยให้มี คุณภาพ คุณธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมเพื่อ ส่วนรวม พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมให้เกิดความ ยั่งยืน เสริมสร้างระบบ บริหารจัดการที่ดี ในทุกภาคส่วน วิสัยทัศน์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย คุณภาพ สังคมไทย ภูมิปัญญาการเรียนรู้ สมานฉันท์ วัตถุประสงค์

13 ทุนมนุษย์  คนไทยมีจิตสำนึก สาธารณะ  ทำฐานข้อมูลผู้ที่มี ความสามารถ & ทักษะ (Talent & Skill Mapping) ทุนสถาบัน  สถาบันครอบครัว เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  วัดทั้งประเทศมี กิจกรรมพัฒนาจิตใจคน / พัฒนาสังคม  ธุรกิจเอกชนมีเครือข่าย กิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคม  สื่อสร้างสรรค์มีสาระ เพื่อสังคมร้อยละ 50 ทุนภูมิปัญญาฯ  OTOP/ การท่องเที่ยว ได้รับการต่อยอด  รักษา ฟี้นฟู สืบทอด ภูมิปัญญา / วัฒนธรรมเพื่อการ พัฒนา เป้าหมายเป้าหมาย

14 (1) สนับสนุน ให้เกิดกระบวนการทุนทางสังคม ให้เกิดกระบวนการทุนทางสังคม (5) พัฒนากลไก การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล (4) สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ทุนทางสังคม ให้ทุนทางสังคม (3) จัดการ/ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทุนทางสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทุนทางสังคม (2) เสริมสร้างพลัง และคุณค่าให้ทุนทางสังคม และคุณค่าให้ทุนทางสังคม ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

15 ยุทธศาสตร์ 1 : สนับสนุนให้เกิดกระบวนการทุนทางสังคม  รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะทุกรูปแบบ  จัดเวที/กระบวนการให้เกิดการรวมตัว  สอดแทรกประเด็นทุนทางสังคมไว้ในการ ทำงานขององค์กร/เครือข่ายทุกระดับ  ร่วมกันกำหนดประเด็นหลักในการพัฒนา  ค้นหาแบบอย่างที่ดีในการชุมชน/พื้นที่มา พัฒนาชุมชนของตนเอง

16 ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคม 2.1 ทุนมนุษย์  ทำหลักสูตร/มาตรการจูงใจให้คนมีจิตสาธารณะ  ฟื้นฟูคุณค่าความเป็นไทยผ่านระบบการศึกษา/ สื่อ/ครอบครัว  สนับสนุนการทำงานของผู้นำ/นักปฏิบัติเพื่อสังคม  เพิ่มความรู้/ทักษะแก่ประชาชนให้จัดการทุนทาง สังคมได้เหมาะสม  เสาะหาผู้มีความสามารถและทักษะเพื่อให้เป็นฐาน การพัฒนาคน

17 ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคม 2.2 ทุนสถาบัน 1.สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันตามความพร้อม/ ความต้องการ  พัฒนาครอบครัวแบบบูรณาการ  พัฒนาบุคลากรทางศาสนา  ใช้มาตรการการเงินการคลัง/สังคมจูงใจภาคเอกชน  ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม 2. ส่งเสริมให้สถาบันทำหน้าที่เป็นทุนทางสังคม  สร้างคนรุ่นใหม่ผ่านระบบการศึกษา ครอบครัว & ชุมชน  เผยแพร่กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ส่งเสริมการแปลงคำสอนศาสนาสู่วิถีชีวิต  ให้สื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม

18 ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคม 2.3 ทุนภูมิปัญญาฯ  เสริมสร้างความสามัคคี/ความไว้เนื้อเชื่อใจ  พัฒนาระบบการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ชุมชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่อยอดพัฒนา  ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์  แปลงภูมิปัญญาในตัวคนให้ออกมาอย่างเป็นระบบ & เข้าถึงได้  ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม  ให้บ้าน วัด โรงเรียน ปลูกฝังถ่ายทอด ภูมิปัญญา

19 ยุทธศาสตร์ 3 : การจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทุนทางสังคม  ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนจัดการความรู้  สนับสนุนงานวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วมของประชาชน  สื่อเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์

20 ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภูมิคุ้มกันให้ทุนทางสังคม  ศึกษาปัจจัย/อุปสรรคต่อการพัฒนา/ ลดทอนคุณค่าทุนทางสังคม  กำหนดมาตรการทางภาษี กฎหมาย/สังคม เพื่อป้องกันและขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

21 ยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนากลไกติดตามประเมินผล 1.พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  พัฒนาตัวชี้วัด/ ฐานข้อมูล ทั้งระดับชาติ/ พื้นที่  รายงานผลเป็นประจำทุกปี 2. จัดทำแผนที่ทุนทางสังคม ทั้งระดับชาติ/ท้องถิ่น

22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  ภาวะผู้นำ / ผู้นำขับเคลื่อนกระแสสังคม  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทุนทางสังคม  มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  การรวมกลุ่ม / สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกับ ภาคการเมือง  สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาทุน ทางสังคม  สร้างเครือข่ายสื่อทุกระดับ

23 การแปลงแนวทางสู่การปฏิบัติ ยึดหลัก AFP ทำพื้นที่/ โครงการ นำร่อง วิจัย & สื่อสาร สาธารณะ กลไกสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับกลไกสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เลือกเรื่อง สำคัญ ในระดับชาติ

24 บทบาทของภาคี ระดับนโยบาย ตั้งคณะกรรมการ พัฒนาทุนสังคม ระดับชาติ มี นรม. เป็นประธาน กลไกผู้ว่า CEO เป็นตัวประสาน กับ อปท. และ ชุมชน เป็นแกนนำระดับ พื้นที่/ สร้างผู้นำชุมชน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง & กว้างขวาง ร่วมขับเคลื่อนตาม ความถนัด/สนใจ กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ & สนับสนุนอย่าง จริงจัง ระดับปฏิบัติ นำยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นกรอบ ในการทำงาน ชุมชน/ ประชาชน รัฐบาล/ การเมือง ราชการ สื่อมวลชน พื้นที่ ส่วนกลาง เอกชน


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google