งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้สาธารณะของรัฐบาล ไทย จัดทำโดย นางสาวกิติยาภรณ์พรม ชาติ นางสาวปิยะทิพย์ดอน ปัญญา นางสาวสุวรรณีเริงชัยภูมิ นางสาวสุนิสาทองอ้ม นางสาวเสาวณีย์กลิ่นสุคนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้สาธารณะของรัฐบาล ไทย จัดทำโดย นางสาวกิติยาภรณ์พรม ชาติ นางสาวปิยะทิพย์ดอน ปัญญา นางสาวสุวรรณีเริงชัยภูมิ นางสาวสุนิสาทองอ้ม นางสาวเสาวณีย์กลิ่นสุคนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้สาธารณะของรัฐบาล ไทย จัดทำโดย นางสาวกิติยาภรณ์พรม ชาติ นางสาวปิยะทิพย์ดอน ปัญญา นางสาวสุวรรณีเริงชัยภูมิ นางสาวสุนิสาทองอ้ม นางสาวเสาวณีย์กลิ่นสุคนธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปีที่ 2

2 ความหมายหนี้สาธารณะ ของรัฐบาลไทย หนี้สาธารณะ (Public Debt) หรือหนี้ ของรัฐบาล (government Deb) หมายถึงหนี้สินที่รัฐบาลก่อขึ้นเพื่อ นำมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล และ ที่อยู่ในรูปของสัญญาใช้เงินที่รัฐบาล ให้ไว้แก่ผู้ที่รัฐบาลกู้ยืม ว่ารัฐบาลจะ จ่ายคืนเงินต้นที่กู้มาพร้อมทั้งดอกเบี้ย จำนวนหนึ่ง เมื่อครบกำหนดเวลาตาม สัญญา

3 ความสำคัญของหนี้ สาธารณะ » สินค้าและบริการ รัฐบาลจะเก็บภาษีต่างๆไปใช้จ่ายเพื่อ การผลิตสินค้าและบริการต่างๆที่จำเป็น ต่อสังคม เช่น บริการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการ สาธารณะต่างๆ » การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลกู้ยืมเงินมาเพื่อนำมาลงทุนใน โครงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ

4 ความสำคัญของหนี้สาธารณะ » ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล การชำระคืนเงินกู้ของรัฐบาล เมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาชำระคืนแต่รัฐบาลไม่มีเงิน เพียงพอ รัฐบาลก็จะต้องกู้ยืมเงินจากแหล่ง อื่นเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้หนี้เก่า » การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ เมื่อรัฐบาลกู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศก็ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้า มาในระบบเศรษฐกิจ แต่เมื่อรัฐบาลชำระคืน เงินกู้ก็จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ เงินทุนออกจากระบบเศรษฐกิจ

5 ประเภทของหนี้สาธารณะ 1. แบ่งตามระยะเวลาของการกู้ ☻ ระยะสั้น (Short-Tem Loan) หนี้ที่มี ระยะเวลาการไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี *การกู้ยืมโดยออกตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) *การกู้ยืมโดยเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ O/D) ☻ หนี้ระยะกลาง (Medium-Tem Loan) หนี้ที่ มีกำหนดระยะเวลาชำระคนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ☻ หนี้ระยะยาว (Long-Tem Loan) หนี้ที่มี ระยะเวลาการไถ่ถอนคืนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

6 2. แบ่งตามแหล่งที่มาของ เงินกู้ ☻ หนี้ภายในประเทศ (Internal Debt) เป็นการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ ภายในประเทศ ได้แก่ ธนาคาร พาณิชย์ ธนาคารกลาง สถาบัน การเงินอื่นๆ ☻ หนี้ภายนอกประเทศ (External Debt) เป็นการกู้ยืมเงินจาก ต่างประเทศ ได้แก่ เอกชนต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ และสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศอื่นๆ

7 ประเภทของหนี้สาธารณะ 3. แบ่งตามลักษณะการก่อหนี้ ☻ การก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การก่อหนี้ลักษณะนี้เป็นเพียงการ เปลี่ยนมือผู้ใช้จ่ายเงินเอกชน ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน อื่นๆมาเป็นรัฐบาล ☻ การก่อหนี้ที่ก่อให้เกิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การก่อหนี้ของรัฐบาลไม่เพียงแต่เป็น การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้จ่ายหรือผู้ลงทุน เท่านั้น แต่ทำให้ค่าใช้จ่ายในระบบ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับ จำนวนที่รัฐบาลกู้มา

8 ฐานะหนี้สิน ของรัฐบาล ( หน่วย : พันล้าน ) ปีงบประมาณ 25312532253325342535253625372538 ยอดหนี้ค้าง ณ สิ้น ปีงบประมาณ 642.2622.6617.1589.7600.4602.7624.7685.4 ( สัดส่วนต่อ GDP) 41.233.528.223.521.419.817.416.5 หนี้ในประเทศ 344.8328.2344.3308.1297.5286.5267.8298.2 - รัฐบาลกู้โดยตรง 319.4302.6307.5235.2210.6164.0110.474.6 - รัฐบาลค้ำประกัน 25.425.636.872.986.9122.5157.4223.6 หนี้ต่างประเทศ 297.4294.4272.8281.6302.9334.2356.9387.2 - รัฐบาลกู้โดยตรง 131.3127.592.793.999.1106.0114.2121.0 - รัฐบาลค้ำประกัน 166.1166.9180.1187.7203.8228.2242.7266.2 ( สัดส่วนของงบชำระ หนี้ของรัฐบาลต่อ งบประมาณรายจ่าย 24.523.320.814.312.711.29.46.2


ดาวน์โหลด ppt หนี้สาธารณะของรัฐบาล ไทย จัดทำโดย นางสาวกิติยาภรณ์พรม ชาติ นางสาวปิยะทิพย์ดอน ปัญญา นางสาวสุวรรณีเริงชัยภูมิ นางสาวสุนิสาทองอ้ม นางสาวเสาวณีย์กลิ่นสุคนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google