งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

2 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีป้าย

3 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าตลาด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

5 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ ค่าขายแบบแปลน
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใบนำส่งเงินจากสรรพสามิต รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

7 หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

8 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อลื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

9 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป) เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี) เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บรายได้) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้ง งปม. (ถ้ามี)

10 โครงสร้างรายจ่าย ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

11 ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

13 ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google