งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

2 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดภาษีอากร - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีป้าย - ภาษีป้าย

3 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าตลาด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

5 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ค่าขายแบบแปลน ค่าขายแบบแปลน ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใบนำส่งเงินจากสรรพสามิต ใบนำส่งเงินจากสรรพสามิต รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

7 หมวดรายได้จากทุน หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

8 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. หมวดภาษีจัดสรร หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อลื่น ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อลื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน ภาษีการพนัน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

9 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่น ทั่วไป ( หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่น ทั่วไป ( หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ) เงินอุดหนุนทั่วไป ( สำหรับ อปท. ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ) เงินอุดหนุนทั่วไป ( สำหรับ อปท. ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ) เงินอุดหนุนทั่วไป ( สำหรับ อปท. ที่มีความพยายาม ในการจัดเก็บรายได้ ) เงินอุดหนุนทั่วไป ( สำหรับ อปท. ที่มีความพยายาม ในการจัดเก็บรายได้ ) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้ง งปม. ( ถ้ามี ) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้ง งปม. ( ถ้ามี )

10 โครงสร้างรายจ่าย ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

11 ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12 ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการพาณิชย์

13 ด้านการดำเนินงานอื่น ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง แผนงานงบกลาง


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google