งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 นโยบายการค้าระหว่าง ประเทศ. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 นโยบายการค้าระหว่าง ประเทศ. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 นโยบายการค้าระหว่าง ประเทศ

2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

3 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและ อัตราแลกเปลี่ยน ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

4 การตลาด การค้า และการลงทุน ส่งเสริมระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม ขยายตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทย โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่แล้ว และขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชีย

5 ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งใน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการเจรจา ข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีปัญหา ทั้งที่อยู่ ระหว่างการเจรจา และที่ได้มีการเจรจาไปแล้ว ปรับปรุงมาตรการบริหารการนำเข้า เพื่อป้องกัน การค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความ ปลอดภัย

6 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีการขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง และปกป้อง คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า และผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้า อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรม ภาพยนตร์ สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและ ภูมิปัญญา

7 ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอำนวย ความสะดวกทางการค้าและการลงทุนชายแดน

8 นโยบายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของ โลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การ ลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาด ใหม่ สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศ ไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน โดยส่งเสริม ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นของนานา ประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของ คนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทย ในต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 นโยบายการค้าระหว่าง ประเทศ. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google