งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(ตอน 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(ตอน 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(ตอน 3)
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(ตอน 3) กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ สามารถแปลงแหล่งจ่ายแรงดันเป็นแหล่งจ่ายกระแสได้
สามารถนำความรู้ทางไฟฟ้ากระแสสลับไปคำนวณ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์มาคำนวณวงจรไฟฟ้า กระแสสลับได้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการคำนวณวงจรอื่น ๆ กับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้

3 แหล่งจ่ายแรงดัน->แหล่งจ่ายกระแส
Real Source Ideal Source

4 แหล่งจ่ายกระแส->แหล่งจ่ายแรงดัน

5 ตัวอย่าง จากรูป (ก) จงเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (ข) จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานขนาด 40  เมื่อ ต่อตัวต้านทานนี้ที่ขั้วของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่าย กระแส

6 ตัวอย่าง

7 ตัวอย่าง เมื่อต่อตัวต้านทานเข้าไปดังรูป เราสามารถหากระแสได้จาก

8 ตัวอย่าง เมื่อต่อตัวต้านทานเข้าไปดังรูป เราสามารถหากระแสได้จาก

9 แหล่งจ่ายพลังงานที่ต่ออนุกรมและขนาน
ถ้ามีแหล่งจ่ายแรงดันต่ออนุกรมกันในวงจร เราสามารถรวมเป็น แหล่งจ่ายแรงดันเทียบเคียงเพียงแหล่งจ่ายเดียวได้ โดยการนำ แหล่งจ่ายแรงดันแต่ละตัวมาบวกกันทางพีชคณิต ถ้ามีแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานกันในวงจร เราสามารถรวมเป็น แหล่งจ่ายกระแสเทียบเคียงเพียงแหล่งจ่ายเดียวได้ โดยการนำ แหล่งจ่ายกระแสแต่ละตัวมาบวกกันทางพีชคณิต

10 ตัวอย่าง

11 ตัวอย่าง

12 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
จากรูป จงหากระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ทุก ๆ ตัว

13 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
เขียนวงจรใหม่จะได้ว่า

14 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
ซึ่งเราสามารถหากระแสในวงจรได้จาก

15 ลองทำดู จากวงจรในรูป จงหา (ก) อิมพีแดนซ์รวม (ข) กระแสไฟฟ้ารวม
(ก) อิมพีแดนซ์รวม (ข) กระแสไฟฟ้ารวม (ค) แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ทุกตัว

16 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีเมสเคอร์เรนส์
จากรูป จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ กำหนดทิศของกระแสดังรูป จากนั้นเขียนสมการโดยใช้วิธี เมสเคอร์เรนส์

17 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีเมสเคอร์เรนส์

18 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีเมสเคอร์เรนส์

19 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีเมสเคอร์เรนส์

20 ลองทำดู จากรูป จงหากระแสไฟฟ้าทุก ๆ ตัว เมื่อ

21 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีโนดโวลท์เตจ
จากรูป จงเขียนสมการเมตริกส์ของ Y, V และ I ด้วยวิธีโนด

22 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธีโนดโวลท์เตจ

23 ลองทำดู จากรูป จงหาแรงดันไฟฟ้า และ ด้วยวิธีโนด

24 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีการทับซ้อน
จากรูป จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 120 [] ในรูปเฟสเซอร์

25 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีการทับซ้อน
คิดผลจากแหล่งจ่ายแรงดันก่อนดังรูป จะได้ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า

26 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีการทับซ้อน
นำกฎการแบ่งกระแสมาพิจารณา เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน 120 []

27 ลองทำดู จากรูป จงหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจร ถ้ากำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดมีขนาดเป็นค่าพีค

28 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีเทวินิน
จากรูป จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน j150 []

29 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีเทวินิน

30 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีเทวินิน
เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า

31 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยทฤษฎีเทวินิน

32 ลองทำดู จากรูป จงหาเขียนวงจรเทวินิน โดยใช้ทฤษฎีนอร์ตันเมื่อพิจารณาที่ขั้ว AB


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(ตอน 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google