งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ( ตอน 3) กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ( ตอน 3) กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ( ตอน 3) กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ สามารถแปลงแหล่งจ่ายแรงดันเป็น แหล่งจ่ายกระแสได้ สามารถนำความรู้ทางไฟฟ้ากระแสสลับ ไปคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ อย่างถูกต้อง สามารถใช้กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์มา คำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการคำนวณ วงจรอื่น ๆ กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้

3 แหล่งจ่ายแรงดัน -> แหล่งจ่าย กระแส Real Source Ideal Source

4 แหล่งจ่ายกระแส -> แหล่งจ่าย แรงดัน

5 ตัวอย่าง จากรูป ( ก ) จงเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้เป็น แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( ข ) จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความ ต้านทานขนาด 40  เมื่อ ต่อตัวต้านทานนี้ที่ขั้วของแหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่าย กระแส

6 ตัวอย่าง

7 เมื่อต่อตัวต้านทานเข้าไปดังรูป เรา สามารถหากระแสได้จาก

8 ตัวอย่าง เมื่อต่อตัวต้านทานเข้าไปดังรูป เรา สามารถหากระแสได้จาก

9 แหล่งจ่ายพลังงานที่ต่ออนุกรม และขนาน ถ้ามีแหล่งจ่ายแรงดันต่ออนุกรมกันในวงจร เราสามารถรวมเป็น แหล่งจ่ายแรงดันเทียบเคียงเพียงแหล่งจ่าย เดียวได้ โดยการนำ แหล่งจ่ายแรงดันแต่ละตัวมาบวกกันทาง พีชคณิต ถ้ามีแหล่งจ่ายกระแสต่อขนานกันในวงจร เราสามารถรวมเป็น แหล่งจ่ายกระแสเทียบเคียงเพียงแหล่งจ่าย เดียวได้ โดยการนำ แหล่งจ่ายกระแสแต่ละตัวมาบวกกันทาง พีชคณิต

10 ตัวอย่าง

11

12 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎ ของเคิร์ชฮอฟฟ์ จากรูป จงหากระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ทุก ๆ ตัว

13 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎ ของเคิร์ชฮอฟฟ์ เขียนวงจรใหม่จะได้ว่า

14 การคำนวณวงจรไฟฟ้าด้วยกฎ ของเคิร์ชฮอฟฟ์ ซึ่งเราสามารถหากระแสในวงจรได้จาก

15 ลองทำดู จากวงจรในรูป จงหา ( ก ) อิมพีแดนซ์รวม ( ข ) กระแสไฟฟ้ารวม ( ค ) แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ทุกตัว

16 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธี เมสเคอร์เรนส์ จากรูป จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัว เหนี่ยวนำ กำหนดทิศของกระแสดังรูป จากนั้นเขียน สมการโดยใช้วิธี เมสเคอร์เรนส์

17 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธี เมสเคอร์เรนส์

18

19

20 ลองทำดู จากรูป จงหากระแสไฟฟ้าทุก ๆ ตัว เมื่อ

21 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธี โนดโวลท์เตจ จากรูป จงเขียนสมการเมตริกส์ของ Y, V และ I ด้วยวิธีโนด

22 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยวิธี โนดโวลท์เตจ

23 ลองทำดู จากรูป จงหาแรงดันไฟฟ้า และ ด้วย วิธีโนด

24 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีการทับซ้อน จากรูป จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว ต้านทาน 120 [  ] ในรูปเฟสเซอร์

25 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีการทับซ้อน คิดผลจากแหล่งจ่าย แรงดันก่อนดังรูป จะ ได้ เพราะฉะนั้นเราจะได้ ว่า

26 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีการทับซ้อน นำกฎการแบ่งกระแส มาพิจารณา เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหล ผ่าน 120 [  ]

27 ลองทำดู จากรูป จงหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจร ถ้ากำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดมี ขนาดเป็นค่าพีค

28 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีเทวินิน จากรูป จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัว ต้านทาน j150 [  ]

29 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีเทวินิน

30 เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า

31 การคำนวณวงจรไฟฟ้าโดย ทฤษฎีเทวินิน

32 ลองทำดู จากรูป จงหาเขียนวงจรเทวินิน โดยใช้ ทฤษฎีนอร์ตันเมื่อพิจารณาที่ขั้ว AB


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ( ตอน 3) กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google