งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

259201 Computer Programming for Engineers Week 12 MATLAB กับการสร้างกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "259201 Computer Programming for Engineers Week 12 MATLAB กับการสร้างกราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 259201 Computer Programming for Engineers Week 12 MATLAB กับการสร้างกราฟ

2 องค์ประกอบของกราฟ Plot title Legend Y label X label Data Symbol Tick-mark label Tick Mark

3 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน plot(x,y)  พลอตกราฟ ของ coordinate (x,y) ฟังก์ชัน title(‘text’)  กำหนดชื่อกราฟ ฟังก์ชัน xlabel(‘text)  กำหนดป้ายชื่อแกน x ฟังก์ชัน ylabel(‘text’)  กำหนดชื่อป้ายชื่อแกน y

4 การพลอตกราฟ  Example >> x =[0:0.1:52]; >> y = 0.4*sqrt(1.8*x); >> plot(x,y) >> xlabel(‘Distance (km)’); >> ylabel(‘Height (km)’); >> title(‘Missile Height as a Function of Downrange Distance’);

5 การพลอตกราฟ kbcgmrwykbcgmrwy ดำ น้ำเงิน ไซแอน เขียว ม่วงแดง แดง ขาว เหลือง - : -- -. เส้นทึบ สันประชนิดจุด เส้นประชนิดขีด เส้นประชนิดขีด และจุด.OX+*sdv^<>PH.OX+*sdv^<>PH จุด วงกลม กากบาท บวก ดอกจัน สี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด สามเหลี่ยมชี้ลง สามเลี่ยมชี้ขึ้น สามเลี่ยมชี้ซ้าย สามเลี่ยมชี้ขวา ดาวห้าแฉก ดาวหกแฉก สีรูปแบบเส้นกราฟสัญลักษณ์

6 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน grid  แสดงเส้นตาราง grid on ( แสดง ), grid off ( ไม่ แสดง ) ฟังก์ชัน axis  กำหนดช่วงของการ แสดงผลของแกนต่างๆ axis([xmin xmax ymin ymax]) axis square  กำหนดรูปสี่เหลี่ยม axis equal  กำหนด scale เท่ากัน ทั้งสองแกน

7 การพลอตกราฟ grid on axis([0 52 0 5]): ค่าต่ำสุด และสูงสุดทางแกน x คือ 0 และ 52 ค่าต่ำสุด และสูงสุดทางแกน y คือ 0 และ 5

8 การพลอตกราฟ เมื่อมีการสั่งพลอตกราฟใหม่ รูปกราฟเดิม จะถูกลบทิ้งและแทนที่ด้วยรูปกราฟใหม่ หากต้องการพลอตรูปใหม่ซ้อนทับโดย รูปกราฟเดิมไม่หายไป >> hold on ยกเลิกคำสั่ง hold >> hold off

9 การพลอตกราฟ  เส้นกราฟ 2 เส้นบนกราฟ เดียวกัน plot(x,y,u,v) >> x = [0:.01:2]; >> y = sinh(x); >> z = tanh(x); >> plot(x,y,x,z,‘--’) >> xlabel(‘x’) >> ylabel(‘Hyperbolic Sine…and Hyperbolic Tangent’) คู่ x-y คู่ x-z หรือใช้ฟังก์ชัน hold on ( ค้างไว้ ) >>plot(x,y) >>hold on >>plot(x,z,’-’)

10 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน legend ข้อความอธิบาย ความหมายของสันกราฟ >>legend(‘sinh(x)’, ’tanh(x)’) legend

11 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน gtext >>gtext(‘test’) % เมื่อกด enter จะมีเครื่องหมาย % กากบาทปรากฏบนรูป % ให้คลิก mouse ที่ตำแน่งที่ต้องการ % ให้ข้อความ test ปรากฏ  ฟังก์ชัน text >>text(x,y,’test’) %x คือค่า coordinate ในแกน x % และ y คือค่า coordinate ใน % แกน y ที่ต้องการให้ข้อความ % test ปรากฏ x และ y อาจเป็น % vector ก็ได้

12 การพลอตกราฟ  การแสดงกราฟย่อย ( ฟังก์ชัน subplot ) subplot(m,n,p) %m แถว n column รูป ที่ p 65 43 21 มี 6 กราฟ โดยเรียง เป็น 3 แถว 2 column จะนับรูปจากซ้ายไป ขวาบนลงล่างดังต้ว เลขในตาราง

13 การพลอตกราฟ >> x = [0:.01:5]; >> y = exp(-1.2*x).* sin(10*x+5); >> subplot(1,2,1) >> plot(x,y), xlabel(‘x’), ylabel(‘y’) >> axis([0 5 –1 1]) >> x = [-6:.01:6]; >> y = abs(x.^3-100); >> subplot(1,2,2) >> plot(x,y), xlabel(‘x’), ylabel(‘y’) >> axis([-6 6 0 350]) รูปที่ 1 รูปที่ 2

14 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน fplot fplot(‘func’,[xmin xmax ymin ymax]) >>[x,y]=fplot(‘cos(tan(x))–tan(sin(x))’,[1 2]) ค่าพิกัดเก็บไว้ใน อาเรย์ x และ y

15 เปรียบเทียบ fplot กับ plot >> x = [1:0.01:2]; >> y = cos(tan(x)) - tan(sin(x)); >> plot(x,y) >> y = ‘cos(tan(x)) - tan(sin(x))’; >> fplot(y,[1,2])

16 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน polyval 3x 5 +2x 4 -100x 3 +2x 2 -7x+90 >> x=[-6:0.01:6] >> p =[3, 2, -100, 2, -7, 90]; >> plot(x,polyval(p,x)) >> xlabel(‘x’), ylabel(‘y’)

17 ตัวอย่างการพลอตกราฟ ให้พลอตกราฟอุณหภูมิ ระหว่าง อุณหภูมิเซลเซียส ( แกน x) กับฟาเรน - ไฮต์ ( แกน y) ในช่วงอุณหภูมิเซลเซียสตั้งแต่ -50 ถึง 100 องศาเซลเซียส Input ?? อุณหภูมิเซลเซียส (TC) กำหนดค่า TC ในช่วง -50 ถึง 100 Output ?? อุณหภูมิฟาเรนไฮต์ (TF) และกราฟ Algorithm ?? TF = (9/5)TC + 32

18 ตัวอย่างการพลอตกราฟ

19 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน set สำหรับการกำหนด tick mark >>set(gca, ’Xtick’, [xmin:dx:xmax], ‘Ytick’, [ymin:dy:ymax]) % ให้ค่าประจำแกน x ต่ำสุดที่ xmin และ สูงสุดที่ xmax โดยที่มีระยะห่างเป็น dx และ ให้ค่าประจำแกน y ต่ำสุดที่ ymin และสูงสุด ที่ ymax โดยที่มีระยะห่างเป็น dy >>set(gca, ’Xtick’, [0:0.2:2], ’Ytick’, [0:0.1:1]) % สามารถ set label ของ Tick mark ทาง แกน x ให้เป็นชื่อเดือนได้ >>set(gca,’Xticklabel’,[‘Jan’; ’Feb’; ’Mar’; ’Apr’; ’May’; ’Jun’]) >>set(gca,’Xtick’,[1:6])

20 การพลอตกราฟ  ฟังก์ชัน set สำหรับการกำหนด tick mark การกำหนด tick mark เป็นข้อความ สามารถ ทำได้โดยใช้คำสั่ง set เช่นกัน >>set(gca,’Xticklabel’,[‘Jan’; ’Feb’; ’Mar’; ’Apr’; ’May’; ’Jun’]) % สามารถ set label ของ Tick mark ทางแกน x ให้เป็นชื่อเดือนได้

21 การพลอตกราฟ : กราฟ รูปแบบอื่นๆ  ฟังก์ชัน stem, stairs, bar >>x=[1:6]; >>y=[13 5 7 14 10 12]; >>stem(x,y) >>stairs(x,y)>>bar(x,y)

22 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน hist(x,n) ใช้สร้างกราฟฮีสโตแกรม ของตัวแปร x โดยต้องการแบ่งช่วงข้อมูล ออกเป็น n ช่วง ใช้ plot histogram ความถี่ของข้อมูล เช่น น. ศ. 20 คน สอบได้คะแนนต่างๆ กัน ( คะแนนเต็ม 10) ต้องการแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ช่วง อยากทราบจำนวนน. ศ. สอบได้คะแนน สามารถใช้ histogram สร้างกราฟได้

23 การพลอตกราฟ >> score=[2 9 4 5 4 2 9 5 6 2 8 7 2 3 9 1 6 3 4 6]; >> hist(score,5)


ดาวน์โหลด ppt 259201 Computer Programming for Engineers Week 12 MATLAB กับการสร้างกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google