งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Coagulation and Flocculation. คอลลอย ด์ CoagulationCoagulation Coagulation จึงเป็น การสร้างตะกอน เป็นกระบวนการทำลายเสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Coagulation and Flocculation. คอลลอย ด์ CoagulationCoagulation Coagulation จึงเป็น การสร้างตะกอน เป็นกระบวนการทำลายเสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Coagulation and Flocculation

2 คอลลอย ด์

3 CoagulationCoagulation Coagulation จึงเป็น การสร้างตะกอน เป็นกระบวนการทำลายเสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์ โดย วิธีการเติมสาร Coagulant ทำให้อนุภาคดึงดูด เข้าหากัน เกิดการจับก้อน หรือจับตัวเป็น ตะกอน

4 เติมสารละลายของเกลือ ใส่สารเคมีบางหมู่ที่มีความสามารถ ให้ประจุตรงกันข้ามกับอนุภาคคอลลอยด์ ใส่สารเคมีบางหมู่ที่มีความสามารถ ให้ประจุตรงกันข้ามกับอนุภาคคอลลอยด์ เติมสารพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่ออนุภาค เติมสารพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่ออนุภาค สร้างผลึกขึ้นมาเพื่อให้ อนุภาคคอลลอยด์มา เกาะจับ (Sweep Coagulation)

5 Coagul ation อนุภาค คอลลอยด์

6 FlocculationFlocculation Flocculation จึงเป็นการรวมตะกอน เมื่อทำให้อนุภาคคอลลอยด์ที่หมด เสถียรภาพและเกิดการจับตัวกันเป็น ตะกอนแล้ว ตะกอนเหล่านั้นเคลื่อนที่มา สัมผัสกัน จะเกิดการเกาะรวมกัน เป็น ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

7 วิธีการสร้างสัมผัสให้อนุภาคมีหลายวิธี แต่ที่นิยมคือ การกวนอย่างช้าๆ ทำให้อนุภาคคอลลอยด์ เคลื่อนที่ไปมาในน้ำจนกว่า จะมีการสร้างสัมผัสเกิดขึ้น

8 Coagul ation Flocul ation

9 สะพานเชื่อมต่ออนุภาคคอลลอยด์ โดยใช้สารพอลิเมอร์

10

11 FLO C

12 การนำ กระบวนการทั้ง 2 มาใช้ใน อุตสาหกรรม โดย ใช้ในการขจัดสาร แขวนลอย ที่ทำให้ น้ำเสียออกไปได้ ได้แก่โปรตีนต่างๆ ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ อุตสาหกรรมนม หรือสีย้อมผ้าจาก โรงงานทอผ้า เป็น ต้น การประยุกต์ใช้ Coagulation และ Flocculation

13 การทำให้น้ำสะอาดก่อนจะนำน้ำจาก ธรรมชาติมาใช้ในการอุปโภคบริโภค Coagul ation Floccul ation

14 ยกตัวอย่าง Coagulation และ Flocculation เติม Ferric chloride ขั้นตอนที่ 1 Coagulation เฟอริกคลอไรด์นี้จะ ทำหน้าที่สะเทินประจุบนผิวของอนุภาคต่างๆทั้งที่ แขวนลอยและละลายอยู่ในน้ำ ให้กลายเป็นกลาง อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นเกิดเป็นตะกอนเล็กๆขนาด ระหว่าง 10 -9 – 10 -7 ม. ขั้นตอนที่ 2 Flocculation เฟอริกคลอไรด์จะทำ หน้าที่รวมตะกอนเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 ให้เป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดมากกว่า 10 -7 ม. ซึ่งถือว่าเป็นขนาดของตะกอนที่ใหญ่และหยาบ ทำให้ง่ายต่อขบวนการแยกตะกอนออกจากน้ำใน ขบวนการต่อไป

15 ขั้นตอนที่ 1 Coagulation ขั้นตอนที่ 2 Flocculation

16 CoagulationCoagulation FlocculationFlocculation การสร้าง ตะกอน การรวมตะกอน

17 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Coagulation and Flocculation. คอลลอย ด์ CoagulationCoagulation Coagulation จึงเป็น การสร้างตะกอน เป็นกระบวนการทำลายเสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google