งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting 259109 Telecommunication in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting 259109 Telecommunication in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting Telecommunication in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์  เป็นการสื่อสารทางเดียว (Simplex or one-way communication)  เป็นการสื่อสารแบบหลายจุด (Point –to- Multipoint)  ใช้ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง (Moving picture or video)  การมอดูเลตกับพาหะ Amplitude modulation :AMAmplitude modulation :AM Sound modulated with sub carrier (AM or FM)Sound modulated with sub carrier (AM or FM)

3 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์  แบนด์วิดสัญญาณเสียง 15 kHz base band15 kHz base band  แบนด์วิดสัญญาณวิดีโอ 4-5 MHz base band4-5 MHz base band  แบนด์วิดช่องสัญญาณ Channel Bandwidth (between carrier) 7-8 MHz7-8 MHz

4 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์  สัญญาณวิดีโอ (Video signal) (black & white or luminance) 525/60525/60  525 Horizontal line/frame, 30 frame/sec  4.2 MHz bandwidth 625/50625/50  625 Horizontal line/frame, 25 frame/sec  5 MHz bandwidth

5 Color signal  แม่สีของแสง (Primary color) Red (R)Red (R) Green (G)Green (G) Blue (B)Blue (B)  Complementary color CyanCyan MagentaMagenta YellowYellow Red Blue Green Magenta Yellow Cyan

6 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์  สัญญาณสี (Chrominance) Contain color informationContain color information  สัญญาณ Composite Video ประกอบด้วย Luminance informationLuminance information Chrominance informationChrominance information Synchronize informationSynchronize information

7 Color System  PAL stands for “Phase Alternation Lines”stands for “Phase Alternation Lines” 625 lines625 lines ให้รายละเอียดภาพที่ดีกว่า แต่มีแบนด์วิดกว้างกว่า ให้รายละเอียดภาพที่ดีกว่า แต่มีแบนด์วิดกว้างกว่า PAL ถูกใช้ในเกือบทุกประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 50 HzPAL ถูกใช้ในเกือบทุกประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 50 Hz

8 Color System  NTSC stands for “National Television Standard Committee”stands for “National Television Standard Committee” มาตรฐานของอเมริกา (American TV broadcast) มาตรฐานของอเมริกา (American TV broadcast) 525 lines525 lines ระบบ NTSC มีอัตราเฟรมสูงกว่า ลดการกระพริบของ ภาพ (30frame/s) ระบบ NTSC มีอัตราเฟรมสูงกว่า ลดการกระพริบของ ภาพ (30frame/s) ใช้ในประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 60 Hz ใช้ในประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 60 Hz

9 Color System  SECAM stands for “SEquential Couleur Avec Memoire”stands for “SEquential Couleur Avec Memoire” ใช้ในฝรั่งเศสและหลายประเทศทางยุโรปตะวันออก ใช้ในฝรั่งเศสและหลายประเทศทางยุโรปตะวันออก 625 lines625 lines ให้รายละเอียดของภาพดีและโทนสีไคงที่ไม่ ผิดเพี้ยน ให้รายละเอียดของภาพดีและโทนสีไคงที่ไม่ ผิดเพี้ยน

10 TV Color System broadcasting

11 Color System use in Thailand  PAL Horizontal lines 625 linesHorizontal lines 625 lines Frame rate 25 frame/secFrame rate 25 frame/sec Color subcarrier 4.43 MHzColor subcarrier 4.43 MHz Video bandwidth 5 MHzVideo bandwidth 5 MHz Audio subcarrier 5.5 MHzAudio subcarrier 5.5 MHz Audio modulation FMAudio modulation FM Channel BandwidthChannel Bandwidth  PAL-B (use in VHF band) 7 MHz  PAL-G (use in UHF band) 8 MHz

12 Color System use in Thailand  PAL spectrum MHz 1.25 MHz Main(RF) carrier color subcarrier sound subcarrier frequency (MHz)

13 Television Broadcasting  สายอากาศส่ง Dipole array (super gain)Dipole array (super gain) Horizontal PolarizationHorizontal Polarization  สายอากาศรับ ภายนอก :Yagi array ภายนอก :Yagi array ภายใน :Dipole ภายใน :Dipole Yagi array Vertical Polarization Horizontal Polarization

14 Television Broadcasting in Thailand  24 มิ. ย “ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 4” (525/60 ระบบขาวดำ )  25 ม. ค.2501 “ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7” (525/60 ระบบขาวดำ )  27 พ. ย.2510 “ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี ” (625/50 PAL-B)  26 มี. ค.2513 “ ไทย TV สีช่อง 3 ” (625/50 PAL-B)  2517 “ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 4” ขาวดำ เปลี่ยนเป็น “ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 9 ”“ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 4” ขาวดำ เปลี่ยนเป็น “ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 9 ” “ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7” ขาวดำเปลี่ยนเป็น “ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5”“ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7” ขาวดำเปลี่ยนเป็น “ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5”  1 Nov 2531 “ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11”  2537 ITV (UHF)  “ ไทย TV สีช่อง 3 ” VHF เปลี่ยนความถี่เป็น UHF  2550 ITV เปลี่ยนเป็น ThaiPBS “ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11” เปลี่ยนเป็น NBT

15 Television Broadcasting in Thailand  การจัดสรรความถี่ สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ VHF-Low TV ช่องที่ 2-4 (47-68MHz)VHF-Low TV ช่องที่ 2-4 (47-68MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ( MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ( MHz) VHF-High TV ช่องที่ 5-12 ( MHz)VHF-High TV ช่องที่ 5-12 ( MHz) UHF TV ช่องที่ 26-60( MHz)UHF TV ช่องที่ 26-60( MHz)

16 Television Broadcasting in Thailand  สถานีโทรทัศน์หนึ่งจะใช้ความถี่แตกต่างกันไปในแต่ละ พื้นที่  ยกตัวอย่างในบริเวณเมืองเชียงใหม่ ThaiTV3 UHF ช่องที่ 46 ( MHz)ThaiTV3 UHF ช่องที่ 46 ( MHz) TV5 VHF ช่องที่ 5 ( MHz)TV5 VHF ช่องที่ 5 ( MHz) BBTV Ch7VHF ช่องที่ 7 ( MHz)BBTV Ch7VHF ช่องที่ 7 ( MHz) Modern9VHF ช่องที่ 9 ( MHz)Modern9VHF ช่องที่ 9 ( MHz) NBT VHF ช่องที่ 11 ( MHz)NBT VHF ช่องที่ 11 ( MHz) ThaiPBSUHF ช่องที่ 34 ( MHz) ThaiPBSUHF ช่องที่ 34 ( MHz)

17 ตัวอย่างการจัดสรรช่องความถี่ตัวอย่างการจัดสรรช่องความถี่ ThaiTV3TV5BBTV Ch7 Modern9NBTThai PBS เชียงใหม่ ฝาง / ไชย ปราการ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก

18 Television Broadcasting in Thailand Lampang Ch.No.29 Chiangmai Ch.No.34 Chiangrai Ch.No.27 Fang Ch.No.29 ThaiPBS

19 ระบบสายอากาศร่วม Master Antenna Television :MATV  สำหรับรับโทรทัศน์หลายเครื่องสามารถใช้ สายอากาศร่วมกัน  เป็นระบบที่ที่ใช้สำหรับกระจายสัญญาณวิดีโอไป ตามจุดต่างๆ หลายๆจุด เช่น อาคารที่พัก ที่มี ห้องหลายๆ ห้อง, โรงแรม, คอนโดมิเนียม เป็น ต้น

20 ระบบสายอากาศร่วม Master Antenna Television :MATV  อุปกรณ์ในระบบ Splitter : ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าทั้งหมดออกเท่าๆ กันSplitter : ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าทั้งหมดออกเท่าๆ กัน Tap-off : ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าออกมาบางส่วนTap-off : ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าออกมาบางส่วน Amplifier ในกรณีระบบขนาดใหญ่Amplifier ในกรณีระบบขนาดใหญ่ CableCable

21 MATV: อุปกณ์ในระบบ MATV  Splitter : divide total input signal equally Splitter 2- ทาง Splitter 4- ทางSplitter 2- ทาง Splitter 4- ทาง in out in out in out in out

22 MATV: Devices in MATV system  Tap-off : แบ่งสัญญาณบางส่วนออกทาง tap signal ( สัญญาณส่วนใหญ่จะผ่านออกทางขา ออก ) 1- ทาง 2- ทาง 4- ทาง Tap-off1- ทาง 2- ทาง 4- ทาง Tap-off in out tap in out tap in out tap in out tap in out tap in out tap

23 MATV: อุปกรณ์ในระบบ MATV  Amplifier ; ค่าที่ควรพิจารณา ได้แก่ GainGain Output levelOutput level Noise FigureNoise Figure

24 MATV: อุปกรณ์ในระบบ MATV  สายนำสัญญาณที่ใช้ในระบบ MATV เป็น สาย coaxial มี characteristic impedance 75  RG-6/U RG-11/URG-6/U RG-11/U Loss

25 MATV : Examples  2 points 4 points

26 MATV : Examples  12 points 24 points


ดาวน์โหลด ppt วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting 259109 Telecommunication in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google