งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายของงานและ พลังงาน เข้าใจความหมายและหาค่าของ ประสิทธิภาพได้ อธิบายโครงสร้างของสสารและ อะตอมได้ อธิบายธรรมชาติของประจุไฟฟ้า ได้ การนำไฟฟ้าไปใช้งาน

3 งานและพลังงาน งาน หมายถึง แรงที่กระทำต่อ วัตถุในระยะทางใด ระยะทางหนึ่ง โดยมี ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ งาน = แรง x ระยะทาง งาน (W) มีหน่วยเป็น จูล (Joules) แรง (F) มีหน่วยเป็น นิว ตัน (Newtons) ระยะทาง (D) มีหน่วยเป็น เมตร (Meters)

4 งานและพลังงาน พลังงาน มีความหมายเดียวกับ งาน พลังงาน = แรง x ระยะทาง พลังงาน (W) มีหน่วยเป็น จูล (Joules) แรง (F) มีหน่วย เป็น นิวตัน (Newtons) ระยะทาง (D) มีหน่วยเป็น เมตร (Meters)

5 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ของกระบวนการใด ๆ สามารถ คำนวณได้จากสมการ ต่อไปนี้

6 ประสิทธิภาพ

7 โครงสร้างของสสาร สสาร เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวกัน ของธาตุต่าง ๆ ที่มี อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อ นำมาพิจารณาเป็น ส่วนย่อย ๆ จะพบว่า ประกอบด้วยอะตอมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

8 โครงสร้างของอะตอม อะตอม ประกอบด้วยอนุภาคขนาด เล็กมากจำนวน 3 ชนิด คือ 1. โปรตอน (Protons) 2. นิวตรอน (Neutrons) 3. อิเล็กตรอน (Electrons)

9 โครงสร้างของอะตอม อะตอมของฮีเลียม อะตอมของอะลูมิเนียม

10 โครงสร้างของอะตอม - อนุภาคนิวตรอม มีมวล 1.67492 x 10 -27 กก. ( กลาง ) - อนุภาค โปรตรอน มีมวล 1.67261 x 10 -27 กก. (+, e + ) - อนุภาค อิเล็กตรอน มี มวล 9.10956 x 10 -31 กก. (-, e - )

11 อิเล็กตรอนเวเลนซ์ (Valence Electron) อะตอมของอะลูมิเนียมอะตอมของเงิน

12 อิเล็กตรอนอิสระ (Free Electron)

13 ไฟฟ้าสถิต สสารหรือวัตถุใด ๆ สามารถแสดง อำนาจของประจุไฟฟ้าออกมาได้ ถ้าวัตถุนั้นมีอนุภาคอิเล็กตรอน มากกว่าอนุภาคโปรตรอน วัตถุนั้น จะแสดงอำนาจของประจุไฟฟ้าลบ แต่ถ้าวัตถุมีอนุภาคโปรตรอน มากกว่าอนุภาคอิเล็กตรอน วัตถุ นั้นจะแสดงอำนาจของประจุไฟฟ้า บวก

14 ไฟฟ้าสถิต

15

16

17 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

18 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน

19 การส่งกระแสไฟฟ้า

20 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

21 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน

22 การจ่ายกระแสไฟฟ้า ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องมีการลดแรงดัน ไฟฟ้าเสียก่อน โดยผ่านสถานีย่อย สายนี้ เรียกว่าสายป้อน และสายที่ต่อจากสายป้อน จะส่งต่อไปด้วยแรงดันไฟฟ้า 12 kV สาย ส่งระดับนี้จะกระจายไปตามถนนต่าง ๆ และ ต่อเข้ากับหม้อแปลงเพื่อลดระดับแรงดัน ระบบนี้เรียกว่าระบบจำหน่าย จากนั้น หม้อ แปลงไฟฟ้าจะแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 12,000 โวลต์ ลงเป็น 220 โวลต์ สำหรับ ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว และเป็น 380 โวลต์ สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส แล้วแต่ชนิด ของผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูงมีอันตราย มาก จึงต้องใช้ลูกถ้วย ทำ หน้าที่เป็นฉนวนไม่ให้ สายไฟฟ้าสัมผัสส่วนของเสา

23 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน ระบบสายบริการ หมายถึงระบบของสายไฟฟ้าที่ต่อจากหม้อแปลงไปยังบ้านพักอาศัย

24 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน - ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 2 สาย - ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 3 สาย

25 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน - ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเดียว 3 สาย

26 การนำไฟฟ้าไปใช้งาน - ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเดียว 4 สาย


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google