งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม ๒๕๕๖

2 กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๑ ) โครงงานทุกโครงงานส่งแบบฟอร์มเบิกเงิน โครงงาน วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ยื่นคำร้องและส่งหนังสือ ( ๑ เล่ม ไม่ต้อง เข้าปก ) เพื่อขอสอบกระบวนวิชาโครงงาน หรือยื่นคำร้องขอแก้อักษร P วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โครงงานที่ไม่ได้ยื่นขอสอบหรือไม่ได้รับ อนุญาตให้สอบให้ยื่นขออักษร P กับภาควิชา ฯ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน

3 ธุรการภาควิชาฯ ออกตารางการสอบกระบวน วิชาโครงงานสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ กระบวนวิชาโครงงาน วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบส่งหนังสือให้กับ ภาควิชาฯ ( ไม่ต้องเข้าปก ) จำนวน ๒ ชุด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โครงงานทุกโครงงานส่งรายงานการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จทั้งหมด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๒ )

4 สอบกระบวนวิชาโครงงาน วันจันทร์ที่ ๑๐ - วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คะแนนหนังสือ ๓๐ คะแนน ( ๑๐ คะแนนจาก ธุรการเรื่องความตรงต่อเวลาและความ เรียบร้อย ) คะแนนนำเสนอ ๒๐ คะแนน คะแนนเนื้อหา ๕๐ คะแนน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีน้ำหนักของ คะแนน ๓ เท่า กรรมการสอบโครงงานมีน้ำหนักของ คะแนน ๑ เท่า กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๒ )

5 Package โครงงาน หนังสือโครงงานจำนวน ๑ เล่ม แบบฟอร์มประวัติหลังจบการศึกษา ๑ แผ่น แผ่น CD ไฟล์โครงงาน ๑ แผ่น ( ติดมากับ ด้านหลังของหนังสือโครงงานทุกเล่ม ) ไฟล์หนังสือ (.doc และ.pdf) ไฟล์โปรแกรมโครงงาน ( สำหรับโครงงานที่มี ) ไฟล์โปสเตอร์ ไฟล์ที่มีประโยชน์สำหรับโครงงาน “ นักศึกษาที่ส่งเอกสารไม่ครบ จะไม่มีสิทธิ์ สอบ และหากเอกสารไม่เรียบร้อยจะถูกหัก คะแนนความตรงต่อเวลา ”

6 กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ การขออักษร P เป็นดุลยพินิจของ อ. ที่ปรึกษา โครงงาน อักษร P มีกำหนดแก้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ( หลังจากนั้นจะได้ลำดับขั้น F โดยอัตโนมัติ ) การยืมคืนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำโครงงาน ต้อง รับผิดชอบหากอุปกรณ์เสียหาย และให้คืน ตามกำหนด วิชาโครงงานเป็นการนำความรู้ + ความคิด มาประยุกต์ใช้ในปัญหาทางวิศวกรรม ขอให้ ตั้งใจอย่างสุดฝีมือ การลอกงานผู้อื่นเป็นสิ่งที่ น่าละอาย

7 คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google