งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อน ของเปลือกอาคาร 801434 Building System 2 - 2555 24 July 2012 By Aj.Sumavalee Chindapol Hongzhu Housing Sales Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อน ของเปลือกอาคาร 801434 Building System 2 - 2555 24 July 2012 By Aj.Sumavalee Chindapol Hongzhu Housing Sales Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อน ของเปลือกอาคาร 801434 Building System 2 - 2555 24 July 2012 By Aj.Sumavalee Chindapol Hongzhu Housing Sales Center Labs Modus, Taiwan

2 Content 1. เฉลย Quiz  Q total = Q wall + Q glass 2. พรบ. การส่งเสริมและการอนุรักษ์ พลังงาน พ. ศ. ๒๕๓๕ 3. การนำไปใช้

3 Q = (U w *A w *dT) + (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) โจทย์ คิดค่า Q เมื่อ เป็นผนังผนังก่ออิฐฉาบปูน + ช่องว่างอากาศ + ฉนวนใยแก้ว + แผ่น ยิปซัม หันทิศตะวันออกเฉียงใต้, [dT=5, SHGF =160, กระจกเขียว SC=0.84 ไม่คิดแผงกันแดด ] 1. เฉลย

4 1) แยกคิดที่ผนังทึบก่อน U w = 1/∑R = …?????? A w = A total – A g = (3.2 x 12) – (2.4 x 1.6 x 4) = 23.04 m 2 dT (U w *A w *dT) Q = (U w *A w *dT) + (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF)

5 U w = 1/∑R = 1/3.308 = 0.302 A w = A total – A g = (3.2 x 12) – (2.4 x 1.6 x 4) = 23.04 m 2 dT = 5 ° C (U w *A w *dT) Q = (U w *A w *dT) + (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) Q w = (U w *A w *dT) = 0.302 x 23.04 x 5 = 34.7904

6 2) คิดที่ผนังโปร่ง U g = 1/∑R = 1/…?????? A g = (2.4 x 1.6 x 4 บาน ) = 3.936 m 2 dT = 5 ° C SC = Shading Coeff. of Shading devices = no shading = 1 SHGF เปิดตารางคุณสมบัติกระจก เปิดตารางคุณสมบัติกระจก CLF เปิดตารางค่า CLF เปิดตาราง Q = (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) Q = (U w *A w *dT) + (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) Q g = (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) = [(1/0.16776)*3.936*5]+[3.936*1*0. 54*1.17] = 117.31 + 2.486 = 119.7967

7 3) นำมารวมกัน Q total = Q wall + Q glass = (U w *A w *dT) + (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) = 34.7904 + 119.7967 154.587 >>> answer = 154.587 >>> answer

8 2. พรบ. การส่งเสริมและการอนุรักษ์ พลังงาน พ. ศ. ๒๕๓๕ อาคารสาธารณะ ที่ถูกบังคับใช้ ได้แก่ – อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 20,000 ตร. ม. ขึ้น ไป หรือ – อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในชั้นเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตร. ม. ขึ้นไป การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนโดยรวมของ อาคาร แบ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับหลังคาและ ผนัง ดังนี้ OTTVRTTV ( ก ) สถานศึกษา สำนักงาน 5015 ( ข ) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน 4012 ( ค ) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 3010

9 Q = (U w *A w *dT)+ (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) การคำนวณ OTTV ผนังทึบ OTTV = (U w )(1-WWR)(TD eq ) + (U f )(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(S C)(ESR) TD eq = ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (equivalent temperature difference) ขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ตัว ดังนี้ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ DSH ผลคูณของความหนาแน่นและความร้อน จำเพาะ มุมเอียงของผนัง และทิศ ประเภทอาคาร OTTV = OTTV w + OTTV f

10 TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุม เอียงและทิศ, ประเภทอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ลักษณะพื้นผิวสปส การดูดกลืน รังสีอาทิตย์ ผิวสะท้อนแสง และผิวสีขาว 0.3 ผิวสีอ่อน ( ครีม, ฟ้าอ่อน, เขียว อ่อน, ส้มอ่อน ) 0.5 ผิวค่อนข้างเข้ม ( แดง, ฟ้า, เขียว, ส้ม, สนิม ) 0.7 ผิวสีเข้ม ( น้ำเงิน, เทาเข้ม, น้ำตาลเข้ม, ดำ ) 0.9 ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคาร สำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (1 ชั้น ) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม.

11 TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุมเอียง และทิศ, ประเภทอาคาร DSH = ( ρ )(C p )(∆X) DSH = DSH 1 + DSH 2 + DSH 3 + … ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคาร สำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (1 ชั้น ) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. DSH อิฐฉาบ = (1700)(0.79)(0.10) = 134.3 เปิด ตาราง k, p, Cp

12 TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุมเอียง และทิศ, ประเภทอาคาร ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคาร สำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (1 ชั้น ) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. สปส = 0.5 DSH = 134.3 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ DSH100=TD eq 15.9 DSH200=TD eq 14.1 DSH134=?????? TD eq 15.288

13 OTTV w = (U w )(1-WWR)(TD eq ) = (3.195)(0.6)(15.288) = 29.3071 U w = 1/∑R = 1/(R out + R ปูน + R อิฐ + R ปูน + R in ) = 1/(0.044+0.028+0.093+0.028+0.12) = 3.195 WWR = Window to Wall Ratio = A g /A total = (2.4 x 1.6 x 4) / (3.2 x 12) = 0.4 >>> 1-WWR = 0.6 TD eq = 15.288 °C

14 OTTV = (U w )(1-WWR)(TD eq ) + (U f )(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(S C)(ESR) การคำนวณ OTTV ผนังโปร่ง Q = (U w *A w *dT)+ (U g *A g *dT)+(A g *SC*SHGF*CLF) dT = ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่าง ภายในกับภายนอก ขึ้นอยู่กับประเภท อาคาร

15 U f = 1/∑R = 1/(R out + R กระจก + R in ) = 1/(0.044+0.00576+0.12) = 5.961 WWR = Window to Wall Ratio = A g /A total = (2.4 x 1.6 x 4) / (3.2 x 12) = 0.4 dT = 5 °C OTTV f = (U f )(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(S C)(ESR) = (5.961)(0.4)(5)+(0.4)(0.54)(…)(2 63.14)ESR ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคาร สำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (1 ชั้น ) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม.

16 ค่า SC ค่า SC คือ ค่า สปส การบังเงาของ อุปกรณ์บังแดด ภายนอกอาคาร คำนวณได้ 2 วิธี คือ 1) ตามกฎหมายเก่า พรบ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. ๒๕๓๕ และ ๒๕๕๐ 2) ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ คำนวณฯ พ. ศ. ๒๕๕๒ ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดตาม Quiz กรณีไม่มีแผงกันแดด SC = 1 กรณีมีแผงกันแดด ยื่น 1 ม. ยาวตลอดแนว ผนัง 12.0 1.0 0.2 0.1

17 1. ตามกฎหมายเก่า พรบ. ส่งเสริมและ อนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. ๒๕๓๕ และ ๒๕๕๐ W = 1 m A = 2.4 m B = 0.2 m W/A = 0.4167 B/A = 0.083 SC = 0.77

18 2. ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคำนวณฯ พ. ศ. ๒๕๕๒

19 OTTV f = (U f )(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(S C)(ESR) = (5.961)(0.4)(5)+(0.4)(0.54)(0.77 )(263.14) = 11.922 + 43.765 = 55.687ESR OTTV SE = OTTV w + OTTV f = 29.3071 + 55.687 = 84.9945 คำนวณผนังให้ครบทั้งหมดทุกด้าน แล้ว นำมาเฉลี่ยกัน OTTV= (A w1 )(OTTV 1 )+(A w2 )(OTTV 2 )+…+(A wi )(OTTV i ) Aw 1 +Aw 2 +…+A wi

20 3. การนำไปใช้ – ผนัง + กระจก + แผงกันแดด AB ผนัง กระจก แผงกัน แดด 2 b – กระจกเขียว หนา 6 มม. a – กระจกใส หนา 6 มม. SC=1 >> ไม่มีแผงกันแดดสมมติ SC=0.5 >> มีแผงกันแดดตั้ง + นอน

21 Case 1 = A+a (no shading) Case 2 = A+b (no shading) Case 3 = B+a (no shading) Case 4 = B+b (no shading) Case 1s = A+a+SC=0. 5 Case 2s = A+b+SC=0. 5 Case 3s = B+a+SC=0. 5 Case 4s = B+b+SC=0. 5 1) Wall 2) Gla ss Question : อะไรทำให้ OTTV ต่ำลงได้ มากที่สุด ? 1) ผนัง 2) กระจก 3) แผงกันแดด >> max 22 >> max 20 >> max 28 3) SC

22 Quiz – ผนังทิศใต้ตามรูป กระจกใส 6 มม. หา OTTV OTTV f = (U f )(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(S C)(ESR) = (5.961)(0.4)(5)+(0.4)(0.54)(0.77 )(263.14)ESR OTTVw= (Uw)(1-WWR)(TDeq)

23 ผนังก่ออิฐฉาบปูน + ช่องว่างอากาศ + ฉนวนใย แก้ว + แผ่นยิปซัม ∑R= R out + R ปูน + R อิฐ + R gap + R ฉนวน + R ยิปซํม + R in = 0.044+( Δ X/k) ปูน +( Δ X/k) อิฐ +0.160+( Δ X/k) ฉนวน +( Δ X/k) ยิปซัม +0.12 เปิดตาราง เปิดตาราง เปิดตาราง เปิดตาราง เปิดตาราง = 0.044+ (0.028) + (0.093) +0.160+ (2.857) + (0.006) +0.12 = 3.308 (0.015/ 0.72) 0.72 (0.1/0. 473) (0.10/0.035) (0.012/0.282)

24 ตารางค่า R ของอากาศ

25 ตารางค่า k, ρ, Cp

26

27 ผนังกระจกใส หนา 6 mm ∑R= R out + R กระจก + R in = 0.044 + ( Δ X/k) กระจก + 0.12 เปิดตาราง = 0.044+ (0.00576) +0.12 = 0.16776 (0.006/ 0.96)

28 ตารางค่า SHGC

29 มุมเอียง ผนัง ทิศทาง NNEESESSWWNW 70 ° 1.061.241.521.631.831.601.481.22 75° 0.961.141.421.521.501.481.381.12 80° 0.871.051.321.401.37 1.281.02 85° 0.780.961.221.291.241.251.170.93 90° 0.700.871.121.171.111.131.030.84 ตารางค่า CLF

30 วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สปส = 0.5 DSH = 134.3 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ DSH100=TD eq 15.9 DSH200=TD eq 14.1 DSH134=??? TD eq 15.288 200-134 = x-14.1 134-100 15.9-x X = 15.288 ตารางค่า TDeq

31 ตารางค่า ESR


ดาวน์โหลด ppt OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อน ของเปลือกอาคาร 801434 Building System 2 - 2555 24 July 2012 By Aj.Sumavalee Chindapol Hongzhu Housing Sales Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google