งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.sut.ac.th Suranaree University of Technology การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 สหกิจศึกษาต่างกับฝึกงาน ? นักศึกษาไปทำงานจริงเต็มเวลา 4 เดือน มี สถานภาพเหมือนลูกจ้างของบริษัท ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท นักศึกษาไปทำงานจริงเต็มเวลา 4 เดือน มี สถานภาพเหมือนลูกจ้างของบริษัท ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท งานตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน งานตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน มีการประเมินจากพี่เลี้ยงอย่างมีระบบ มีการประเมินจากพี่เลี้ยงอย่างมีระบบ มีการทำรายงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีการทำรายงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ต้องจบภาคการศึกษาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย ต้องจบภาคการศึกษาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย Suranaree University of Technology 1 http://coop.sut.ac.th

3 มหาวิทยาลัย : จะเริ่มต้นอย่างไร การปรับหลักสูตรการปรับหลักสูตร ภาคการศึกษาภาคการศึกษา การจัดการเรียน การสอนการจัดการเรียน การสอน คุณสมบัตินักศึกษา (GPAX, ความประพฤติ)คุณสมบัตินักศึกษา (GPAX, ความประพฤติ) การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา นักศึกษาจะออกไปทำงานอะไร (ควรเรียน ผ่านวิชาชีพที่สำคัญอะไรบ้าง)นักศึกษาจะออกไปทำงานอะไร (ควรเรียน ผ่านวิชาชีพที่สำคัญอะไรบ้าง) การเตรียมความพร้อมบุคลากรการเตรียมความพร้อมบุคลากร 2

4 ภาคสหกิจศึกษา Suranaree University of Technology 3 http://coop.sut.ac.th ภาคเรียนสหกิจศึกษา (Co-op Ed. Term) ภาคเรียนปกติ SepAugJulJunOctAprMarFebJanDecNov SepAugJulJunOctAprMarFebJanDecNov May ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 Co-op Ed.

5 ในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ.ต้อง เข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ.ต้อง เข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการการสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความปลอดภัยในโรงงานและ 5สความปลอดภัยในโรงงานและ 5ส การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมให้นศ. 4

6 การเรียนรู้โดยใช้การทำงานจริงเป็นหลัก = Work-based learning จะเป็นงานประจำหรือ โครงงาน ก็ได้ การเรียนรู้โดยใช้การทำงานจริงเป็นหลัก = Work-based learning จะเป็นงานประจำหรือ โครงงาน ก็ได้ มทส. เน้นโครงงานพิเศษ หรืองานวิจัยขนาด เล็ก = Problem-based learning มทส. เน้นโครงงานพิเศษ หรืองานวิจัยขนาด เล็ก = Problem-based learning งานที่ทำ = Project work + Routine work งานที่ทำ = Project work + Routine work น้ำหนักของงานอยู่ที่ Project น้ำหนักของงานอยู่ที่ Project นักศึกษาจะไปทำงานอะไร 5

7 1. ก่อนสหกิจศึกษา 2. ระหว่างสหกิจศึกษา 3. สิ้นสุดสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา 6

8 ก่อนสหกิจศึกษา: มหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา (เก่ง งาน และ เก่งคน)การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา (เก่ง งาน และ เก่งคน) การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL)การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) การจับคู่ระหว่าง นักศึกษา-องค์กรผู้ใช้ บัณฑิต ที่เหมาะสมการจับคู่ระหว่าง นักศึกษา-องค์กรผู้ใช้ บัณฑิต ที่เหมาะสม 7

9 ก่อนสหกิจศึกษา: องค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เกิดจากการระดมความคิดของแผนก ส่วนงานการจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เกิดจากการระดมความคิดของแผนก ส่วนงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงการจัดให้มีพี่เลี้ยง จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์/ที่ทำงานที่เหมาะสม มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์/ที่ทำงานที่เหมาะสม มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่าตอบแทนและสวัสดิการค่าตอบแทนและสวัสดิการ 8

10 การหาองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยต้องเป็นฝ่ายพัฒนา ความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต้องเป็นฝ่ายพัฒนา ความสัมพันธ์ การพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและ ต่อยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและ ต่อยอด เริ่มต้นใช้เครือข่ายเริ่มต้นใช้เครือข่าย 9

11 ระหว่างสหกิจศึกษา พี่เลี้ยง-นศ. ร่วมกันวางแผนการทำงาน ส่งแผน กลับไปให้อาจารย์นิเทศพี่เลี้ยง-นศ. ร่วมกันวางแผนการทำงาน ส่งแผน กลับไปให้อาจารย์นิเทศ อาจารย์ไปนิเทศ ให้คำปรึกษาแก่ นศ./ประเมิน นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตอาจารย์ไปนิเทศ ให้คำปรึกษาแก่ นศ./ประเมิน นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ประชุมรายงานความก้าวหน้าประชุมรายงานความก้าวหน้า ประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาการทำ โครงงานของ นศ. ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาการทำ โครงงานของ นศ. ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต พี่เลี้ยงประเมินผลการทำงาน/รายงานของ นศ.พี่เลี้ยงประเมินผลการทำงาน/รายงานของ นศ. 10

12 สิ้นสุดของกระบวนการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนำเสนอผล การศึกษาการทำโครงงานของ นศ. แยก ตามสาขาวิชา เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง นศ.และ คณาจารย์มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนำเสนอผล การศึกษาการทำโครงงานของ นศ. แยก ตามสาขาวิชา เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง นศ.และ คณาจารย์ ประเมินผลการนำเสนอ/ นศ.สหกิจศึกษา ดีเด่นประเมินผลการนำเสนอ/ นศ.สหกิจศึกษา ดีเด่น คณาจารย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมคณาจารย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ส่งรายงานวิชาการส่งรายงานวิชาการ 11

13 การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม หาและรับรองงานที่มีคุณภาพให้นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษาหาและรับรองงานที่มีคุณภาพให้นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษา / นิเทศงานติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษา / นิเทศงาน ตรวจทานและให้คำแนะนำการเขียนรายงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษาตรวจทานและให้คำแนะนำการเขียนรายงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมสัมมนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาร่วมสัมมนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา บทบาทและภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา Suranaree University of Technologyhttp://coop.sut.ac.th 12

14 กำหนดงานที่มีคุณภาพให้นักศึกษากำหนดงานที่มีคุณภาพให้นักศึกษา กำกับ ให้คำแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติงานกำกับ ให้คำแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติงาน ตรวจและให้คำแนะนำการเขียนรายงานสหกิจ ศึกษา /การนำเสนอ ของนักศึกษาตรวจและให้คำแนะนำการเขียนรายงานสหกิจ ศึกษา /การนำเสนอ ของนักศึกษา จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ทำงานที่ เหมาะสมให้นักศึกษาจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ทำงานที่ เหมาะสมให้นักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษาของสาขาวิชาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษาของสาขาวิชา บทบาทและภาระงานพี่เลี้ยง Suranaree University of Technologyhttp://coop.sut.ac.th 13

15 การดำเนินงาน Suranaree University of Technology 14 http://coop.sut.ac.th จัดหางาน/รับรองงานจัดหางาน/รับรองงาน จับคู่ระหว่าง นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจับคู่ระหว่าง นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต จัดทำจดหมายส่งตัว นศ.จัดทำจดหมายส่งตัว นศ. นิเทศในช่วงเวลาที่ เหมาะสม/ติดตามการ ทำงานนิเทศในช่วงเวลาที่ เหมาะสม/ติดตามการ ทำงาน จัดกิจกรรมหลังกลับจัดกิจกรรมหลังกลับ ประเมินผลโดย สาขาวิชาประเมินผลโดย สาขาวิชา ภาคก่อนไป นศ. ลงเรียนวิชา Pre co-op นศ. อยู่ที่ องค์กรผู้ใช้ บัณฑิต ที่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ควรมี ส่วนร่วม

16 Key Success Factors 15 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th ผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน นโยบายและทรัพยากรผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน นโยบายและทรัพยากร คณาจารย์ต้องเข้าใจและทุ่มเท (จัดการ หลักสูตร/ประชาสัมพันธ์/หางาน/นิเทศ)คณาจารย์ต้องเข้าใจและทุ่มเท (จัดการ หลักสูตร/ประชาสัมพันธ์/หางาน/นิเทศ) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติต้องมีคุณภาพ (PBL, ตรงตามสาขาวิชาชีพ)งานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติต้องมีคุณภาพ (PBL, ตรงตามสาขาวิชาชีพ)

17 Key Success Factors 16 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ นักศึกษา พี่ เลี้ยง ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นัก วิชาการสหกิจศึกษา ) ต้องเข้าใจบทบาทของ ตนเองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ นักศึกษา พี่ เลี้ยง ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นัก วิชาการสหกิจศึกษา ) ต้องเข้าใจบทบาทของ ตนเอง มีหน่วยงานกลาง (ระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัย) รับผิดชอบชัดเจนมีหน่วยงานกลาง (ระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัย) รับผิดชอบชัดเจน จัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีระบบประกันคุณภาพ / ประเมินที่เหมาะสมมีระบบประกันคุณภาพ / ประเมินที่เหมาะสม

18 การพัฒนาสหกิจศึกษา 17 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th การพัฒนางานคุณภาพการพัฒนางานคุณภาพ ทีม (นศ. + นศ., อาจารย์+นศ. เอก โท ตรี)ทีม (นศ. + นศ., อาจารย์+นศ. เอก โท ตรี) สหสาขาวิชาสหสาขาวิชา นานาชาตินานาชาติ งานวิจัยสหกิจศึกษางานวิจัยสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมให้ นศ.การเตรียมความพร้อมให้ นศ.

19 Cooperative Education & Career Development Project Suranaree University of Technology 18 http://coop.sut.ac.th

20 นิติบุคคลนิติบุคคล ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนด (หน่วยงานกลาง การ สร้างความรู้ความเข้าใจ การช่วยเหลือให้ทั้ง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ฯ)ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนด (หน่วยงานกลาง การ สร้างความรู้ความเข้าใจ การช่วยเหลือให้ทั้ง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ฯ) สมาคมสหกิจศึกษาไทย Suranaree University of Technology 19 http://coop.sut.ac.th

21 สมัครสมาชิก (สถาบันและบุคคล) ได้ที่สมัครสมาชิก (สถาบันและบุคคล) ได้ที่ sadom11@yahoo.com sadom11@yahoo.comsadom11@yahoo.com ผศ.เพ็ญศรี 089 719 4977 ผศ.เพ็ญศรี 089 719 4977 ดร.อลงกต 081 718 0784 ดร.อลงกต 081 718 0784 สมาคมสหกิจศึกษาไทย Suranaree University of Technology 20 http://coop.sut.ac.th

22 กรณีศึกษา การดำเนินงานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เตรียมความพร้อม มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางของ มทส. 21

23 ชั้นปีที่ 1 “ใครอยากเก่ง ต้องฟัง”ชั้นปีที่ 1 “ใครอยากเก่ง ต้องฟัง” ชั้นปีที่ 2 ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ชันปีที่ 4 เตรียมสหกิจศึกษา/ชันปีที่ 4 เตรียมสหกิจศึกษา/ สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 22

24 ในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ. ต้องเข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ. ต้องเข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการการสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความปลอดภัยในโรงงานและ 5สความปลอดภัยในโรงงานและ 5ส การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ 2. การเตรียมความพร้อม 23

25 ประกาศงาน ตำแหน่งงาน (รายละเอียด ลักษณะงาน) ที่บอร์ดของโครงการ (โครงการ ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาจัดหางานที่มี คุณภาพให้กับ นศ. สาขาวิชาต้องให้การ รับรองงาน)ประกาศงาน ตำแหน่งงาน (รายละเอียด ลักษณะงาน) ที่บอร์ดของโครงการ (โครงการ ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาจัดหางานที่มี คุณภาพให้กับ นศ. สาขาวิชาต้องให้การ รับรองงาน) รับใบสมัครงานรับใบสมัครงาน นัดหมายการสัมภาษณ์และประกาศผลการ คัดเลือกนัดหมายการสัมภาษณ์และประกาศผลการ คัดเลือก 3. การจับคู่ระหว่างนักศึกษาและ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 24

26 มีการติดต่อกันระหว่าง นศ., สาขาวิชา และโครงการฯ ตลอดมีการติดต่อกันระหว่าง นศ., สาขาวิชา และโครงการฯ ตลอด ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่อง งาน การปรับตัว (ทางด้านวิชาการ- สาขาวิชาจะดูแล)ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่อง งาน การปรับตัว (ทางด้านวิชาการ- สาขาวิชาจะดูแล) 4. นักศึกษาไปทำงาน 25

27 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางนิเทศงาน นักศึกษาทุกคนในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางนิเทศงาน นักศึกษาทุกคนในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ - ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการปรับตัวสู่สังคมทำงาน และการปรับตัวสู่สังคมทำงาน - สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษาให้ สถานประกอบการ - แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถานประกอบการ - แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 5. การนิเทศงานสหกิจศึกษา 26

28 นศ. เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชานศ. เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนศ.ที่ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนศ.ที่ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน (Poster Session)จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน (Poster Session) ส่งรายงานวิชาการส่งรายงานวิชาการ 6. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน 27

29 นศ.เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาครบถ้วนนศ.เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาครบถ้วน ผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษาผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา การสัมภาษณ์หลังการปฏิบัติงานการสัมภาษณ์หลังการปฏิบัติงาน การสัมมนาการสัมมนา ผลประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชาขณะนิเทศผลประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชาขณะนิเทศ ผลการประเมินจากรายงานวิชาการผลการประเมินจากรายงานวิชาการ ผลการประเมิน ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) 7. การประเมินผล 28

30


ดาวน์โหลด ppt Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google