งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Honors Program คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2551

2 เป้าหมายการจัดหลักสูตร
ให้โอกาสนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3 แนวทางการจัดทำหลักสูตร
หมวด หลักสูตรปกติ (หน่วยกิต) หลักสูตร Honors วิชาศึกษาทั่วไป 30 วิชาเฉพาะ 94-99 97-103 วิชาเลือกเสรี 6 รวม

4 แนวทางการจัดทำหลักสูตร
หลักสูตรปกติ หลักสูตร Honors Senior Project Undergrad thesis วิชาบังคับ/เลือก - วิชา Advanced วิชาบัณฑิตศึกษา วิชาเฉพาะ

5 แนวทางการจัดทำหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรปกติ (บังคับ-เลือก)และ รายวิชาขั้นสูง (Advanced) - ขึ้นกับจำนวน นศ. รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา - ลดภาระอาจารย์ผู้สอน เน้นการปฏิบัติโครงงานวิจัย - undergraduate thesis

6 แนวทางการจัดทำหลักสูตร
สนับสนุนการจัดหลักสูตรของภาควิชา ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร จัดสรรงบประมาณพิเศษให้กับภาควิชา กำหนดให้ภาควิชาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา

7 การดำเนินงาน การรับนักศึกษาในหลักสูตร Honors
ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 GPAX 3.25 มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชา ป.โท-เอก ในระดับปริญญาตรี (ค่าใช้จ่ายระดับป.ตรี) มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก - ภาควิชา การเรียน ป.เอก - ยกเว้นรายวิชาที่เรียนใน ป.ตรี (ทำความตกลงกับบัณฑิตวิทยาลัย)

8 การดำเนินงาน การสร้างแรงจูงใจนักศึกษา
ให้ทุนศึกษา/วิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (มีข้อผูกพัน) ยกย่องการสำเร็จในหลักสูตรพิสิฐวิธาน ให้ทุนการศึกษา – โครงการศรีตรังทอง (ตรี-เอก) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร – นักเรียน ม.ปลาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร

9 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาทุนโครงการ พสวท. นักศึกษาทุนโครงการ ศรีตรังทอง นักศึกษาทุนโครงการ ทุนเรียนดีวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธานในโครงการ B.Sc.-Ph.D.

10 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Junior Science Club ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สัญจร Science Project Exhibition การประชุมวิชาการ วทท. วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน

11 ผลการดำเนินงาน เริ่มจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2545
ได้รับการอนุมัติหลักสูตร ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาในหลักสูตร (ปี 3 สาขาเคมี) ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาไปต่างประเทศ (ฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2548 นักศึกษาเรียนต่อ ป.เอก ปีการศึกษา 2549 นักศึกษาได้ทุนเรียน ป.เอก ตปท. ปีการศึกษา 2549

12 ผลการดำเนินงาน เริ่มจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2545
ได้รับการอนุมัติหลักสูตร ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาในหลักสูตร (ปี 3 สาขาเคมี) ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาไปต่างประเทศ (ฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2548 นักศึกษาเรียนต่อ ป.เอก ปีการศึกษา 2549 นักศึกษาได้ทุนเรียน ป.เอก ตปท. ปีการศึกษา 2549


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google