งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2551

2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program เป้าหมายการ จัดหลักสูตร ให้โอกาสนักศึกษาที่มี ศักยภาพสูง พัฒนาหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี ส่งเสริมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program หมวดหลักสูตร ปกติ ( หน่วยกิต ) หลักสูตร Honors ( หน่วยกิต ) วิชา ศึกษา ทั่วไป 30 วิชา เฉพาะ 94-9997-103 วิชา เลือกเสรี 66 รวม 130-135133-139 แนวทางการ จัดทำหลักสูตร

4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program หลักสูตร ปกติ หลักสูตร Honors Senior Project Undergrad thesis วิชา บังคับ / เลือก - วิชา Advanced - วิชา บัณฑิตศึกษ า แนวทางการ จัดทำหลักสูตร วิชาเฉพาะ

5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program แนวทางการ จัดทำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรปกติ ( บังคับ - เลือก ) และ รายวิชาขั้นสูง (Advanced) - ขึ้นกับจำนวน นศ. รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา - ลดภาระอาจารย์ผู้สอน เน้นการปฏิบัติโครงงานวิจัย - undergraduate thesis

6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program แนวทางการ จัดทำหลักสูตร สนับสนุนการจัด หลักสูตรของภาควิชา ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใน หลักสูตร จัดสรรงบประมาณพิเศษ ให้กับภาควิชา กำหนดให้ภาควิชาจัด กิจกรรมให้กับนักศึกษา สนับสนุนโครงการวิจัยของ นักศึกษา

7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program การดำเนินงาน การรับนักศึกษาใน หลักสูตร Honors ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 GPAX  3.25 มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชา ป. โท - เอก ในระดับปริญญา ตรี ( ค่าใช้จ่ายระดับป. ตรี ) มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก - ภาควิชา การเรียน ป. เอก - ยกเว้น รายวิชาที่เรียนใน ป. ตรี ( ทำ ความตกลงกับบัณฑิต วิทยาลัย )

8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program การดำเนินงาน การสร้างแรงจูงใจ นักศึกษา ให้ทุนศึกษา / วิจัยระยะสั้นใน ต่างประเทศ ( มีข้อผูกพัน ) ยกย่องการสำเร็จในหลักสูตร พิสิฐวิธาน ให้ทุนการศึกษา – โครงการ ศรีตรังทอง ( ตรี - เอก ) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร – นักเรียน ม. ปลาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร

9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program กิจกรรมเสริม หลักสูตร นักศึกษาทุนโครงการ พสวท. นักศึกษาทุนโครงการ ศรีตรังทอง นักศึกษาทุนโครงการ ทุนเรียนดีวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรพิสิฐ วิธานในโครงการ B.Sc.-Ph.D.

10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program กิจกรรมเสริม หลักสูตร Junior Science Club ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สัญจร Science Project Exhibition การประชุมวิชาการ วทท. วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน

11 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program ผลการ ดำเนินงาน เริ่มจัดทำหลักสูตร ปี การศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติหลักสูตร ปี การศึกษา 2547 มีนักศึกษาในหลักสูตร ( ปี 3 สาขาเคมี ) ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาไปต่างประเทศ ( ฤดู ร้อน ) ปีการศึกษา 2548 นักศึกษาเรียนต่อ ป. เอก ปี การศึกษา 2549 นักศึกษาได้ทุนเรียน ป. เอก ตปท. ปีการศึกษา 2549

12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program ผลการ ดำเนินงาน เริ่มจัดทำหลักสูตร ปี การศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติหลักสูตร ปี การศึกษา 2547 มีนักศึกษาในหลักสูตร ( ปี 3 สาขาเคมี ) ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาไปต่างประเทศ ( ฤดู ร้อน ) ปีการศึกษา 2548 นักศึกษาเรียนต่อ ป. เอก ปี การศึกษา 2549 นักศึกษาได้ทุนเรียน ป. เอก ตปท. ปีการศึกษา 2549


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honors Program คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google