งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ( ภาษาไทย ) 1.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 2. บริการสนับสนุนการวิจัย 3. บริการนำส่งเอกสาร 4. บริการยืมต่อ RENEW Online 5. บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) สำหรับสืบค้นฐานข้อมูล สำนักหอสมุดนอกเครือข่าย

2 http://library.cmu.ac.th บริการฐานข้อมูล ออนไลน์

3 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

4

5

6 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ภาษาไทย ) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการ วิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (Thai University Library Digital Collection)

7 ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books )

8 http://library.cmu.ac.th/rsc/ บริการสนับสนุนการ วิจัย

9 1. คลิก 2. เลือก บริการนำส่ง เอกสาร

10 3

11 4

12 สุรีภัทร พวง พลอย ****** ****** ** บริการยืมต่อ RENEW Online ตัวเลข 14 หลัก มุมขวาด้านล่าง รหัสแถบในบัตร สมาชิกห้องสมุด http://library.cmu.ac.th

13 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW ALL ยืมต่อ ทุกรายการ 1. คลิก RENEW ALL 2

14 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW SELECTED ITEMS ยืมต่อบาง เล่ม RENEW SELECTED ITEMS 1. คลิก  หน้ารายการที่ ต้องการ 2. คลิก RENEW SELECTED ITEMS 3. คลิก Yes ยืนยันการยืม  

15 1. รายการที่เกินกำหนดส่ง ( ITEM IS OVERDUE ) 2. รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ (ON HOLD) 3. การยืมต่อมากกว่า 3 ครั้ง (TOO MANY RENEWALS) 4. การยืมต่อเร็วเกินไป (TOO SOON TO RENEW) 5. ไม่สามารถยืมต่อเพราะบัตรสมาชิก หมดอายุ (YOU CANNOT RENEW ITEM BECAUSE YOUR REGISTERATION HAS EXPIRED) เงื่อนไขการบริการยืมต่อด้วยตนเองไม่ได้

16 http://library.cmu.ac.th เลือกคอลัมน์ Information Today บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) สำหรับ สืบค้นฐานข้อมูลสำนักหอสมุดนอกเครือข่าย 1 เลือก 2 / หรือ next เพื่อการเข้าถึง 1

17 3

18 เงื่อนไข 1. ผู้ใช้บริการต้องใช้หมายเลขไอพีของ มหาวิทยาลัยเท่านั้น 2. สามารถเชื่อมต่อได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 3. เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายส่วนตัว เสมือนแล้วจะสามารถใช้งานได้ เฉพาะเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ ฐานข้อมูลของห้องสมุดเท่านั้น บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) 4


ดาวน์โหลด ppt บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google