งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ( ภาษาไทย ) 1.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 2. บริการสนับสนุนการวิจัย 3. บริการนำส่งเอกสาร 4. บริการยืมต่อ RENEW Online 5. บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) สำหรับสืบค้นฐานข้อมูล สำนักหอสมุดนอกเครือข่าย

2 บริการฐานข้อมูล ออนไลน์

3 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

4

5

6 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( ภาษาไทย ) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการ วิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (Thai University Library Digital Collection)

7 ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books )

8 บริการสนับสนุนการ วิจัย

9 1. คลิก 2. เลือก บริการนำส่ง เอกสาร

10 3

11 4

12 สุรีภัทร พวง พลอย ****** ****** ** บริการยืมต่อ RENEW Online ตัวเลข 14 หลัก มุมขวาด้านล่าง รหัสแถบในบัตร สมาชิกห้องสมุด

13 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW ALL ยืมต่อ ทุกรายการ 1. คลิก RENEW ALL 2

14 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW SELECTED ITEMS ยืมต่อบาง เล่ม RENEW SELECTED ITEMS 1. คลิก  หน้ารายการที่ ต้องการ 2. คลิก RENEW SELECTED ITEMS 3. คลิก Yes ยืนยันการยืม  

15 1. รายการที่เกินกำหนดส่ง ( ITEM IS OVERDUE ) 2. รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ (ON HOLD) 3. การยืมต่อมากกว่า 3 ครั้ง (TOO MANY RENEWALS) 4. การยืมต่อเร็วเกินไป (TOO SOON TO RENEW) 5. ไม่สามารถยืมต่อเพราะบัตรสมาชิก หมดอายุ (YOU CANNOT RENEW ITEM BECAUSE YOUR REGISTERATION HAS EXPIRED) เงื่อนไขการบริการยืมต่อด้วยตนเองไม่ได้

16 เลือกคอลัมน์ Information Today บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) สำหรับ สืบค้นฐานข้อมูลสำนักหอสมุดนอกเครือข่าย 1 เลือก 2 / หรือ next เพื่อการเข้าถึง 1

17 3

18 เงื่อนไข 1. ผู้ใช้บริการต้องใช้หมายเลขไอพีของ มหาวิทยาลัยเท่านั้น 2. สามารถเชื่อมต่อได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 3. เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายส่วนตัว เสมือนแล้วจะสามารถใช้งานได้ เฉพาะเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ ฐานข้อมูลของห้องสมุดเท่านั้น บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) 4


ดาวน์โหลด ppt บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google