งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์ 1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ภาษาไทย) 1.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 2. บริการสนับสนุนการวิจัย 3. บริการนำส่งเอกสาร 4. บริการยืมต่อ RENEW Online 5. บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN)สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลสำนักหอสมุดนอกเครือข่าย

2 บริการฐานข้อมูลออนไลน์

3 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

4 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

5 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

6 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ภาษาไทย)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (Thai University Library Digital Collection)

7 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

8 บริการสนับสนุนการวิจัย

9 บริการนำส่งเอกสาร 1. คลิก 2.เลือก

10 3

11 4

12 บริการยืมต่อ RENEW Online มุมขวาด้านล่างรหัสแถบในบัตรสมาชิกห้องสมุด
ตัวเลข14 หลัก มุมขวาด้านล่างรหัสแถบในบัตรสมาชิกห้องสมุด ************** สุรีภัทร พวงพลอย

13 RENEW ALL ยืมต่อทุกรายการ
สุรีภัทร พวงพลอย 1. คลิก RENEW ALL 2

14 สุรีภัทร พวงพลอย RENEW SELECTED ITEMS ยืมต่อบางเล่ม
1. คลิก  หน้ารายการที่ต้องการ 2. คลิก RENEW SELECTED ITEMS 3. คลิก Yes ยืนยันการยืม RENEW SELECTED ITEMS

15 เงื่อนไขการบริการยืมต่อด้วยตนเองไม่ได้
รายการที่เกินกำหนดส่ง (ITEM IS OVERDUE) รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ (ON HOLD) การยืมต่อมากกว่า 3 ครั้ง (TOO MANY RENEWALS) การยืมต่อเร็วเกินไป (TOO SOON TO RENEW) ไม่สามารถยืมต่อเพราะบัตรสมาชิกหมดอายุ(YOU CANNOT RENEW ITEM BECAUSE YOUR REGISTERATION HAS EXPIRED)

16 เลือกคอลัมน์ Information Today
บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลสำนักหอสมุดนอกเครือข่าย 1 เลือกคอลัมน์ Information Today 1 เลือก 2 /หรือ next เพื่อการเข้าถึง

17 3

18 บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN)
4 บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) เงื่อนไข 1. ผู้ใช้บริการต้องใช้หมายเลขไอพีของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 2. สามารถเชื่อมต่อได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 3. เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนแล้วจะสามารถใช้งานได้ เฉพาะเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ฐานข้อมูลของห้องสมุดเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google