งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัย อิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิจิตรศิลป์ บริการนักวิจัย

2 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ คอมพิวเตอร์ที่ ห้องสมุดจัด ให้บริการ เชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายของ มหาวิทยาลัย ด้วย คอมพิวเตอร์แบบ พกพา

3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป หรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ รายงานการ ประชุม เป็นต้น ที่สามารถสืบค้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัย Reference Databases ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสาขาวิจิตรศิลป์

5

6 จำกัดผู้ใช้ 3 ราย

7 วารสารออนไลน์ฉบับเต็ม สาขาวิจิตรศิลป์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)

8

9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

10 Arts administra tion

11 ศิลปกรรม ศิลปกรรมของจีนทุกสมัย พระยาเมธาธิบดี เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็ม ฐานข้อมูลเอกสารหายาก อิเล็กทรอนิกส์

12

13 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ E- Theses วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการผ่านเครือข่าย CMU-Net และ ฐานข้อมูล CMUL OPAC ป. โท ภาพพิมพ์ จำนวน 12 รายชื่อ

14 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขา วิจิตรศิลป์ : ฐานข้อมูลบทความศิลปะ / โปสเตอร์ / รางวัล / คอมแพคดิสค์ บันเทิง / ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตร ศิลป์

15 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขา วิจิตรศิลป์ : ฐานข้อมูลศิลปนิพนธ์ / การศึกษา เฉพาะเรื่อง / วิจัยสาขาวิจิตรศิลป์

16 บริการนักวิจัย (RESEARCH SUPPORT)


ดาวน์โหลด ppt บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google