งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552
สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ บริการฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิจิตรศิลป์ บริการนักวิจัย

2 สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา การใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ

3 Reference Databases ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป หรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ รายงานการประชุม เป็นต้น    ที่สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสาขาวิจิตรศิลป์

5

6 จำกัดผู้ใช้ 3 ราย

7 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
วารสารออนไลน์ฉบับเต็มสาขาวิจิตรศิลป์

8 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)

9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

10 Arts administration

11 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมของจีนทุกสมัย พระยาเมธาธิบดี เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

12

13 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ E-Theses
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการผ่านเครือข่าย CMU-Net และฐานข้อมูล CMUL OPAC ป.โท ภาพพิมพ์ จำนวน 12 รายชื่อ

14 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:ฐานข้อมูลบทความศิลปะ/ โปสเตอร์/ รางวัล/ คอมแพคดิสค์บันเทิง/ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตรศิลป์

15 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:
ฐานข้อมูลศิลปนิพนธ์/การศึกษาเฉพาะเรื่อง/วิจัยสาขาวิจิตรศิลป์

16 บริการนักวิจัย(RESEARCH SUPPORT)


ดาวน์โหลด ppt บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google