งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรห้องสมุด

2 หนังสือ ตำรา วารสารที่ทันสมัยสื่อมัลติมีเดียสอดคล้องกับการสอน
สนับสนุนงบประมาณจากคณะวิจิตรศิลป์และสำนักหอสมุด

3 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์
สนับสนุนจากสำนักหอสมุด คณะวิจิตรศิลป์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์

5 วิทยานิพนธ์/วิจัยอิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์ภาษาต่างประเทศ จำนวน 25 รายการ สืบค้นจาก CMUL OPAC สำนักหอสมุดสนับสนุนงบประมาณ

6 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:ฐานข้อมูลบทความศิลปะ/ โปสเตอร์/ รางวัล/ คอมแพคดิสค์บันเทิง/ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตรศิลป์

7 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:ฐานข้อมูลวิจัยสาขาวิจิตรศิลป์

8 ระบุคำสืบค้น และ Click สืบค้น
เว็บไซต์สำนักหอสมุด ระบุคำสืบค้น และ Click สืบค้น

9 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th 20015203100987
พิมพ์ดาว ฉายแสงพราว

10


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google