งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ( กลุ่มที่ 1) เครื่องชี้วัดการ ประเมินผล มิติ มิติที่ 1 ประสิทธิผ ลตามพันธ กิจ มิติที่ 2 ประสิทธิ ภาพ ด้าน ประสิทธิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ( กลุ่มที่ 1) เครื่องชี้วัดการ ประเมินผล มิติ มิติที่ 1 ประสิทธิผ ลตามพันธ กิจ มิติที่ 2 ประสิทธิ ภาพ ด้าน ประสิทธิภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ( กลุ่มที่ 1) เครื่องชี้วัดการ ประเมินผล มิติ มิติที่ 1 ประสิทธิผ ลตามพันธ กิจ มิติที่ 2 ประสิทธิ ภาพ ด้าน ประสิทธิภา พของการ ปฏิบัติ ราชการ มิติที่ 3 คุณภาพ การ ให้บริการ ด้าน คุณภาพ การ ให้บริกา ร มิติที่ 4 ด้านการ พัฒนา องค์กร - ผลสำเร็จ ของงาน ตาม เป้าหมาย - การ แก้ไข / ยกเลิก กฎระเบีย บ - การลด ค่าใช้จ่า ย - ลด ระยะเวล าการ ให้บริกา ร - การ ปรับปรุง แก้ไข บริการ - ความพึง พอใจของ ผู้รับบริกา ร - ลดคน - เพิ่มผลิต ภาพ - จัดสรร อัตรากำลั งให้คุ้มค่า 25 % น้ำห นัก

3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ( กลุ่มที่ 2) เพิ่มเติม : จะต้องเลือกอย่างน้อย 2 ใน 3 ( หรือ 10 ประเด็น ) จาก 15 ประเด็น มิติ เครื่องชี้วัดการ ประเมินผล - การ ประเมินผ ลส่วน ราชการ ( ภาค บังคับ ) - การนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ - การเพิ่มผลิต ภาพ - การวัดผลิต ภาพ - การวัดต้นทุน ต่อหน่วย - การเปิดโอกาส ให้คัดค้าน / แข่งขันได้ - การบริหาร สินทรัพย์ - การตรวจสอบ ความคุ้มค่าของ เงิ น - การ ให้บริการ ผ่านทาง อิเล็กทรอนิก ส์ - การนำ ระบบประกัน คุณภาพมา ใช้ - การสำรวจ รับฟังความ คิดเห็นของ ประชาชน - การมอบ อำนาจ - การ กำหนด เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด ระดับ บุคคล - การพัฒนา ระบบการ ควบคุม ภายใน - นวัตกรรม 30 %70 % น้ำห นัก มิติที่ 1 ประสิทธิผ ลตามพันธ กิจ มิติที่ 2 ประสิทธิ ภาพ มิติที่ 3 คุณภาพ การ ให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการ พัฒนา องค์กร

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนา และพึ่งพาตนเองได้

5

6 LO KM QAICT BSC AMS

7 LO KM QAICT BSC AMS

8 LO KM QAICT BSC AMS

9 LO KM QAICT BSC AMS

10 LO KM QAICT BSC AMS

11 LO KM QAICT BSC AMS AM มืออาชีพ สานวิสัยทัศน์ เปิดใจกว้าง ทีม คิดเป็นระบบ วิสัยทัศน์ Perspective KPI Strategy Action plan e-Faculty MIS e-Office e-Meeting e-Learning KC e-Books e-Journal Job module KC

12 LO KM QAICT BSC AMS

13 LO KM QAICT BSC AMS AM

14 การหลอมรวมธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์

15

16 บอกกล่าว : ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้า ภาค และ สาย ค. เตรียมการ : ให้สาย ค. ทำ brainstorming 2 ครั้ง หารูปแบบและข้อสรุป ( ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ) สรุป เข้าที่ประชุมคณะฯ รับหลักการ เตรียมการ Communication, Flow of Jobs and Job status ย้ายบุคลากรมารวมกันที่สำนักงานเลขา ปรับ แก้ไขปัญหา การหลอมรวมธุรการ

17

18

19

20

21

22

23

24

25 มุ่งเน้นการวิจัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้

26 Job Module

27

28

29

30

31

32

33 KM (Knowledge Management)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 LO KM QAICT BSC AMS AM

62

63 E-Office

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 มุ่งเน้นการวิจัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ( กลุ่มที่ 1) เครื่องชี้วัดการ ประเมินผล มิติ มิติที่ 1 ประสิทธิผ ลตามพันธ กิจ มิติที่ 2 ประสิทธิ ภาพ ด้าน ประสิทธิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google