งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CORE COMPETENCY WORK POINT Kleokamon boonyeun 562131003 Nerisa wangkarat 562132050 Satjaporn lampoonphong 562132011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CORE COMPETENCY WORK POINT Kleokamon boonyeun 562131003 Nerisa wangkarat 562132050 Satjaporn lampoonphong 562132011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CORE COMPETENCY WORK POINT Kleokamon boonyeun 562131003 Nerisa wangkarat 562132050 Satjaporn lampoonphong 562132011

2 COMPETENCYCOMPETENCY บุคลิก ลักษณะของบุคคลที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ ของบุคคล (Attributes) ซึ่ง สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมใน การทำงานที่แสดงออกมาของ แต่ละบุคคล ( สามารถวัดหรือ สังเกตได้ ) COMPETENCY Core Competency บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อน ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความ เชื่อ และอุปนิสัยของบุคลากรในองค์การ โดยรวม ซึ่งจะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ อาจเรียกว่า Core/Corporate Value หรือ Corporate Philosophy Managerial Competency บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อน ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความ เชื่อ และอุปนิสัย ในการบริหารและ จัดการงานต่างๆ ซึ่งจะมีความแตกต่าง ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role-Based) Job/Functional/Technical Competency บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อน ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความ เชื่อ และอุปนิสัย ที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้น สร้างผลงานในการปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ได้มาตรฐานหรือสูงกว่า มาตรฐาน http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5374856&Ntype=4

3 Core Competency คือ ความสามารถที่ องค์กรจะทำได้ดีเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ ลูกค้า ยากที่คู่แข่งจะเลียนแบบได้และก็ สามารถยกระดับได้อย่างกว้างขวาง เพื่อ นำไปใช้กับผลผลิตที่หลากหลายของบริษัท มีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการ การออกแบบและการ พัฒนา วัฒนธรรม การตลาด ทรัพยากร บุคคล กระบวนการผลิต ระบบสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับลูกค้า แล้วแต่องค์กรไหนจะเก่งด้านใด ที่มีการ นำมาใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการทำ ธุรกิจในตลาด สามารถพัฒนาขึ้นเองภายใน องค์กรผ่านทางการเรียนรู้และการปฏิบัติ และทำให้เกิดความได้เปรียบในการ แข่งขันแบบยั่งยืน องค์ประกอบ Core Competency ประกอบด้วย 1. Natural คือ สิ่งที่ได้มาแต่กำเนิด (Underlying traits) 2. Acquired คือ ความรู้และทักษะที่ได้รับมาใน ภายหลัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และไมได้ เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติ 3. Adapting คือ การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปฏิภาณ หรือความสามารถตามธรรมชาติ และ ความรู้ทักษะที่ได้รับมา 4. Performing คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือสังเกตได้ หรือผลผลิตที่ออกมา http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5374856&Ntype=4 WHAT IS CORE COMPETENCY

4 หลักการสำคัญในการบริหาร Core Competency การกำหนด Competency นั้น เพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคลากร ที่องค์การจะคัดเลือกเข้ามาทำ หน้าที่ในองค์การ ซึ่ง Competency สามารถจำแนกได้ หลายรูปแบบ โดย E.Cripe และ R.Mansfield http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5374856&Ntype=4 The Value-Added Employee ได้จำแนก Core Competency เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ความสามารถในการจัดการ ตนเอง ได้แก่ ความมั่นใจ ความคล่องตัว 2. ความสามารถในการจัดการ ผู้อื่น ได้แก่ ภาวะผู้นำ การสื่อ ความหมายและการโน้มน้าว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล การสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าเป็นต้น 3. ความสามารถในการจัดการ ธุรกิจ ได้แก่ การป้องกันและ แก้ปัญหา การวิเคราะห์ การ คิดแบบผู้ชำนาญการ ความคิด สร้างสรรค์ เป็นต้น WHAT IS CORE COMPETENCY

5 ประโยชน์ของ COMPETENCY ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล – การสรรหาและคัดเลือก – การพัฒนาฝึกอบรม – การเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง งาน – การวางแผนทรัพยากรบุคคล – การประเมินผลการปฏิบัติงาน – การบริหารค่าตอบแทน – ใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้ เกิด Alignment ในการ พัฒนาบุคลากรและองค์การ – ใช้ในกระบวนการการจัดทำ Succession Plan ประโยชน์ Core Competency สนับสนุนให้ องค์กรบรรลุ เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ได้

6 กำหนดจาก Vision, Mission, Goals และ Strategy ควรจัดตั้งคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วย Top Management, Middle Manager ร่วมกันค้นหาและ กำหนด Core Competency โดยทั่วไป Core Competency ขององค์การ มักมีประมาณ 3-5 ตัว สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรทั้งองค์การในแต่ละ Core Competency HOW TO BUILD…Core competency in organization

7

8 บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นองค์กรธุรกิจผู้ สร้างสรรค์เนื้อหาบันเทิงครบวงจร อันดับต้นๆของเมืองไทย ซึ่งเชี่ยวชาญใน ด้านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์, การผลิต ภาพยนตร์, การจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์บิซ, การผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, การรับจ้างจัดกิจกรรมทางการตลาด, และสตูดิโอบันทึกเสียง http://www.workpoint.co.th/

9 ธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์ ธุรกิจผลิตหรือตัดต่อ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ธุรกิจบันทึกเสียง ธุรกิจจัดงานแสดง ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจบริการผลิตและ ตัดต่อ http://www.workpoint.co.th/

10 WHAT IS WORK POINT CORE COMPETENCY CORE COMPETENCY ” WORK POINT CREATIVE TV” http://www.workpoint.co.th/

11 HOW DOSE IT WORK ? In WORK POINT http://www.workpoint.co.th/

12 To be The leader in the Entertainment and Media industry in Thailand and South East Asia. http://www.workpoint.co.th/

13 HOW TO BUILD…cc in WORK POINT มีคณะกรรมการซึ่งกำหนด Core Competency จาก Vision, Mission, Goals และ Strategy มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทั้งองค์การในแต่ละ Core Competency ผ่าน website http://www.workpoint.co.th/ http://www.workpoint.co.th/


ดาวน์โหลด ppt CORE COMPETENCY WORK POINT Kleokamon boonyeun 562131003 Nerisa wangkarat 562132050 Satjaporn lampoonphong 562132011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google