งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CORE COMPETENCY WORK POINT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CORE COMPETENCY WORK POINT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CORE COMPETENCY WORK POINT
Kleokamon boonyeun Nerisa wangkarat Satjaporn lampoonphong

2 COMPETENCY Core Competency Managerial Competency
บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของบุคลากรในองค์การโดยรวม ซึ่งจะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ อาจเรียกว่า Core/Corporate Value หรือ Corporate Philosophy Managerial Competency บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ในการบริหารและจัดการงานต่างๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role-Based) Job/Functional/Technical Competency บุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้น สร้างผลงานในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน COMPETENCY บุคลิก ลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการทำงานที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคล (สามารถวัดหรือสังเกตได้)

3 WHAT IS CORE COMPETENCY
1. Natural คือ สิ่งที่ได้มาแต่กำเนิด (Underlying traits) 2. Acquired คือ ความรู้และทักษะที่ได้รับมาในภายหลัง โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ และไมได้เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติ 3. Adapting คือ การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปฏิภาณ หรือ ความสามารถตามธรรมชาติ และความรู้ทักษะที่ได้รับมา 4. Performing คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือสังเกตได้ หรือ ผลผลิตที่ออกมา Core Competency คือ ความสามารถที่องค์กรจะทำได้ ดีเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ยากที่คู่แข่งจะเลียนแบบได้และ ก็สามารถยกระดับได้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้กับผลผลิตที่ หลากหลายของบริษัท มีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการ การออกแบบและการพัฒนา วัฒนธรรม การตลาด ทรัพยากรบุคคล กระบวนการผลิต ระบบสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับลูกค้า แล้วแต่องค์กรไหนจะเก่ง ด้านใด ที่มีการนำมาใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการทำธุรกิจ ในตลาด สามารถพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กรผ่านทางการเรียนรู้ และการปฏิบัติ และทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน แบบยั่งยืน

4 WHAT IS CORE COMPETENCY
The Value-Added Employee ได้จำแนก Core Competency เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.ความสามารถในการจัดการตนเอง ได้แก่ ความมั่นใจ ความคล่องตัว 2.ความสามารถในการจัดการผู้อื่น ได้แก่ ภาวะผู้นำ การสื่อความหมายและการโน้มน้าว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นต้น 3.ความสามารถในการจัดการธุรกิจ ได้แก่ การป้องกันและแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การคิดแบบผู้ชำนาญการ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น หลักการสำคัญในการบริหาร Core Competency การกำหนด Competency นั้น เพื่อ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์การจะคัดเลือก เข้ามาทำหน้าที่ในองค์การ ซึ่ง Competency สามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ โดย E.Cripe และ R.Mansfield

5 ประโยชน์ Core Competency
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรม การเลื่อนระดับปรับตำแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิด Alignment ในการพัฒนาบุคลากรและองค์การ ใช้ในกระบวนการการจัดทำ Succession Plan ประโยชน์ Core Competency สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้

6 HOW TO BUILD…Core competency
in organization กำหนดจาก Vision, Mission, Goals และ Strategy ควรจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย Top Management, Middle Manager ร่วมกันค้นหาและกำหนด Core Competency โดยทั่วไป Core Competency ขององค์การ มักมีประมาณ 3-5 ตัว สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งองค์การในแต่ละ Core Competency

7

8 บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบันเทิงครบวงจรอันดับต้นๆของเมืองไทย ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์, การผลิตภาพยนตร์, การจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์บิซ, การผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, การรับจ้างจัดกิจกรรมทางการตลาด, และสตูดิโอบันทึกเสียง

9 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ธุรกิจผลิตหรือตัดต่อ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ธุรกิจบันทึกเสียง ธุรกิจจัดงานแสดง ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจบริการผลิตและตัดต่อ

10 WHAT IS WORK POINT CORE COMPETENCY
”WORK POINT CREATIVE TV”

11 HOW DOSE IT WORK ? In WORK POINT

12 To be The leader in the Entertainment and Media industry in Thailand and South East Asia.

13 HOW TO BUILD…cc in WORK POINT
มีคณะกรรมการซึ่งกำหนดCore Competency จาก Vision, Mission, Goals และ Strategy มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งองค์การในแต่ละ Core Competency ผ่าน website


ดาวน์โหลด ppt CORE COMPETENCY WORK POINT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google