งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 1 Welcome & International Economics Is Different.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 1 Welcome & International Economics Is Different."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 1 Welcome & International Economics Is Different

2 About Me Dr. Anuphak Saosaovaphak Aj. Noom Name Education Public Administration (Chaingmai University) Master of Business Administration (Victoria University, Australia) Doctor of Business Administration (Victoria University, Australia) Diploma in Network Engineer (Hales Institute, Australia) Please do not call me ‘Doctor’ International Trade (Applied Economics) Logistics & Supply Chain Management

3 Previous Roles A Lecturer in the Logistics Program  Supply Chain Management  Industrial Goods Marketing  B2B Marketing  Inventory & Distribution Center Management  Special Problem

4 Assessment

5 Attendance (10 %) 1514131211109812345673029282726252424 2323 1616 1717 1818 1919 2020 21212

6 Session 3 Session…Session 30 Compare to the ones signed during the examination

7 Assignment (10%) 5 Groups 5 different topics will be given soon.  15 minutes for presentation

8 Paper Assignment 1 (10 %) Standard Requirements: 1. Pages 8-10 Pages (Exclude bibliography & appendix) Angsana ;16 Point 2. Font Top/Bottom/left/Right = 2.54 cm. (Standard of MS-Word) 3. Margin 4. Line Space 1.15 Point (Standard of MS-Word) Summiting an electronic version is needed. via anuphak@gmail.com

9

10 ใบแสดงเจตนาสุจริต ข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ข้างท้ายของ เอกสารฉบับนี้ขอให้คำรับรองว่า รายงานเรื่อง “........................................................” เป็นผลงานที่ทางกลุ่ม จัดทำขึ้นเองโดยปราศจาก “ การโจรกรรมทางวรรณกรรม ” (Plagiarism) โดยการนี้ทางกลุ่มยังได้จัดทำแหล่งที่มาของ ข้อมูลอ้างอิงไว้ท้ายรายงานฉบับนี้อย่างชัดเจน อนึ่งหากปรากฎว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของรายงาน ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามคำกล่าวอ้างขั้นต้น สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยินยอมที่จะให้อาจารย์ผู้สอนปรับคะแนนของรายงานฉบับนี้เป็น “ ศูนย์ ” โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ทางกลุ่มยังได้แนบรายงานฉบับนี้ในรูปแบบ อิเลคทรอนิกส์ มาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมตรวจจับ “ การโจรกรรมทางวรรณกรรม ” นอกจากนี้ทางกลุ่มเข้าใจดีว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดการ สูญหายของรายงานฉบับนี้ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มีจัดเก็บรายงาน ฉบับนี้สำรองเอาไว้และพร้อมที่จะส่งมอบรายงานฉบับนี้ โดยทันทีอีกครั้งหากอาจารย์ผู้สอนร้องขอ รหัสชื่อ - นามสกุลลายมือชื่อ

11

12

13 Hard Copy Recycle paper is acceptable

14 Late submission will be deducted three marks for each day Late submission will be deducted three marks for each day

15 Some Advices and Requirements on the Presentation 1. A good presentation does not mean a good looking presenter. If you put on your make-up on a regular basis, it is okay. 2. Your PowerPoint has to be a professional one.

16 3. Animations should be used only when necessary. 4. Video clip is allowed. 151413121110981234567 3029282726252424 2323 1616 1717 1818 1919 2020 21212 Due date for paper assignment 2 Presentation

17 Mid-term Examination (40 %) Ses sion Topics 1International Economics Is Different 2 The Basic Theory Using Demand and Supply 3 Why Everybody Trade: Comparative Advantage 4 Trade: Factor Availability and Factor Proportions Are Key 5Who Gains and Who Losses from Trade 6Alternative Theories of Trade 7Growth and Trade 8Analysis of a Tariff 9Nontariff Barriers to Imports 10Argument for and against Protection 11Pushing Exports 12Trade Blocs and Trade Blocks 13Trade and the Environment Mid-term

18 Sess ion Topics 14Trade Politics for Developing Countries 15 Multinationals and Migration: International Factor Movement 16Payments among Nations 17The Foreign Exchange Market 18 Forward Exchange and International Financial Investment 19What Determines Exchange Rate? 20 Government Policies toward the Foreign Exchange Market 21International Lending and Financial Crises 22How Does the Open Macroeconomy Work? 23 International and External Balance with Fixed Exchange Rates 24 Floating Exchange Rates and Internal Balance 25National and Global Choices : Floating Rate and the Alternatives Final Examination (40 %) Final

19 The Hand-out Will Be Available With Some Cost Photocopier Kiosk (Faculty of Economics)

20 Classroom Rules 2. Listen Carefully 1. Show-up Punctually Don’t talk 3. Sleep Quietly Don’t snore 3. Eat & Drink Politely

21 Office ECB 1332 Consultati on Time After Class E-mail anuphak@gmail.com Mobile Phone 08-3542-6434 Facebook Search “NOOM NAN” How to Approach Me

22 International Economics Is Different Four Events 1) International Outsourcing 2) Poor Worker in Poor Countries 3) The Trade Union Countries 4) The Rising of Sovereign Wealth Funds


ดาวน์โหลด ppt Session 1 Welcome & International Economics Is Different.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google