งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) 24 กรกฎาคม 2555 (Lunch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) 24 กรกฎาคม 2555 (Lunch."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) 24 กรกฎาคม 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - เล่าเรื่องสู่กันฟังแผนปฏิบัติการ / ประเมินประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 31 สิงหาคม 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แผนพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ (2555-2559) การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 31 สิงหาคม 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แผนพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ (2555-2559) เพื่อการติดตามและประเมินผล ช่วยคิด ช่วยทำเพื่อกำหนดหัวข้อ เพื่อการติดตามและประเมินผล ช่วยคิด ช่วยทำเพื่อกำหนดหัวข้อ โครงการ / กิจกรรม 19 กันยายน 2555 (09.30 – 12.00 น. ) - ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับการ จัดทำคำของบประมาณ 2557 24 ตุลาคม 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - ปัญหา / อุปสรรคการจัดทำ แผนปฏิบัติการ 2555 21 พฤศจิกายน 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - การจัดทำแผนปฏิบัติการ 2556 โครงการ / กิจกรรม 19 กันยายน 2555 (09.30 – 12.00 น. ) - ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับการ จัดทำคำของบประมาณ 2557 24 ตุลาคม 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - ปัญหา / อุปสรรคการจัดทำ แผนปฏิบัติการ 2555 21 พฤศจิกายน 2555 (Lunch talk 11.30 – 13.30 น. ) - การจัดทำแผนปฏิบัติการ 2556

3 วิสัย ทัศน์ ยุทธศา สตร์ กล ยุทธ์ แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ / งบประมาณ / แผนปฏิบัติการ

4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 10 ( พ. ศ.2551- 2554) วิสัยทัศ น์ วิสัยทัศ น์ ยุทธศาสต ร์ ยุทธศาสต ร์ กลยุทธ์ แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan การติดตามและ ประเมินผล Action Plan การติดตามและ ประเมินผล Action Plan

5 ตัวอย่าง ตัวอย่าง การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยคุณมาลินี รัตน์ชเลศ

6 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ Action Plan คณะเกษตรศาสตร์ ตามทิศทางแผนพัฒนา ฯ ระยะที่ 11 ( พ. ศ. 2555-2559) วิสัยทัศ น์ วิสัยทัศ น์ ยุทธศาสต ร์ ยุทธศาสต ร์ กลยุทธ์ แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

7 กระบวนการกลุ่มเพื่อกำหนด โครงการ / กิจกรรม กระบวนการกลุ่มเพื่อกำหนด โครงการ / กิจกรรม กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6

8


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) แผนปฏิบัติการ KM ด้านการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กลุ่มบริหารจัดการ ) 24 กรกฎาคม 2555 (Lunch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google