งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
KM ด้านบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 2 31 สิงหาคม 2555

2 แผนปฏิบัติการ KM ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการ)
24 กรกฎาคม 2555 (Lunch talk – น. ) เล่าเรื่องสู่กันฟังแผนปฏิบัติการ /ประเมินประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี สิงหาคม (Lunch talk – น. ) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ( ) เพื่อการติดตามและประเมินผล ช่วยคิด ช่วยทำเพื่อกำหนดหัวข้อ โครงการ/กิจกรรม กันยายน (09.30 – น. ) ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับการจัดทำคำของบประมาณ ตุลาคม 2555 (Lunch talk – น. ) ปัญหา/อุปสรรคการจัดทำแผนปฏิบัติการ พฤศจิกายน 2555 (Lunch talk – น. ) - การจัดทำแผนปฏิบัติการ 2556

3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์/ งบประมาณ/ แผนปฏิบัติการ
แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan วิสัยทัศน์ จัดทำคำของบประมาณ 2554 (เริ่มใช้ 1 ต.ค ก.ย.54) ตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี (ประมาณ พ.ย. 2552) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปรับปรุง Action Plan แจ้งงบประมาณ 2554 (ก.ย.54) E-budgeting สรุป/รายงาน คณะ ติดตามรอบที่ 1 ติดตามรอบที่ 2

4 การติดตามและประเมินผล Action Plan แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ สู่ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 10 (พ.ศ ) การติดตามและประเมินผล Action Plan วิสัยทัศน์ แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

5 ตัวอย่าง การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยคุณมาลินี รัตน์ชเลศ

6 แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan
วิสัยทัศน์ แปลงกลยุทธ์สู่ Action Plan ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์

7 กระบวนการกลุ่มเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6

8 แลกเปลี่ยนความเห็นกระบวนการกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google