งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการของการคุ้มครอง สิทธิในสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมาเป็น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 2 Development of Law Concerning Environmental Protection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการของการคุ้มครอง สิทธิในสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมาเป็น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 2 Development of Law Concerning Environmental Protection."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการของการคุ้มครอง สิทธิในสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมาเป็น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

2 ความหมายของสิ่งแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท สภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ มีอยู่ 2 ประเภท สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ มีอยู่ 2 ประเภท 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น– สภาพทางภูมิ กายภาพ เช่น ดิน น้ำ แร่ธาตุ ถ่านหิน น้ำมัน อากาศ 2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น พืช และ สัตว์ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน อาคาร สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ สารเคมี สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน อาคาร สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ สารเคมี 2 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

3 สิทธิในสิ่งแวดล้อม คนเรามีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ถือ เป็น “สิทธิ” คนเรามีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ถือ เป็น “สิทธิ” ก่อนหน้าที่เรามีกฎหมายสิ่งแวดล้อม เราจัดการเพื่อ คุ้มครอง “สิทธิ” ของเราอย่างไร? ก่อนหน้าที่เรามีกฎหมายสิ่งแวดล้อม เราจัดการเพื่อ คุ้มครอง “สิทธิ” ของเราอย่างไร? อย่างไรจึงเป็นการใช้ชีวตอยู่อย่างปกติสุข? อย่างไรจึงเป็นการใช้ชีวตอยู่อย่างปกติสุข? ดูจากการใช้ชีวิตอยู่ของคนในสังคม ดูจากการใช้ชีวิตอยู่ของคนในสังคม - ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ - ปัจจัยสี่: ที่อยู่อาศัย อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม - ความปลอดภัยในการทำงาน - ความมั่นคงทางอาหาร - ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 3 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

4 4 วิวัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากล เริ่มจากการไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยตรง ใช้หลักกฎหมายละเมิดและหลักกฎหมายเรื่อง เดือดร้อนรำคาญ (nuisance)เข้ามาแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจน์ สร้างหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดเด็ดขาดของ ผู้ประกอบการ สร้างกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ คุ้มครองสวัสดิภาพอนามัยและกฎหมายในการ แก้ปัญหามลพิษ (ในยุคทศวรรษที่ 60)

5 1. หลักกฎหมายทั่วไปที่นำมาปรับ ใช้กับกรณีสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมใน 2 แนวทาง ได้แก่ 1. สิ่งรอบตัวเรา - อากาศ น้ำ แสง เสียง กลิ่น ความ สั่นสะเทือน รวมไปถึงสุขภาพ และการใช้ชีวิต 2. ทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ภูมิสภาพทางกายภาพ และสัตว์ พืช  ระบบ นิเวศน์ หลักกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับกรณี – 1. กรณีละเมิด 2. กรณีเดือนร้อนรำคาญ (nuisance) 5 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

6 ละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัย ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง ใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น 6 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

7 มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่ มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปี นับ แต่วันทำละเมิด 7 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

8 หลักการ – ทฤษฎีความผิด Fault Theory คนจะรับผิดต่อเมื่อมีความบกพร่อง – มีความผิด เช่น การจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือ ทำการโดยประมาทเลินเล่อ “No Liability without Fault” เมื่อระบบการผลิตพัฒนาไป ทำให้ความรุนแรง ของความเสียหายเพิ่มมากขึ้น แม้จะได้ใช้ความ ระมัดระวังอย่างดีแล้ว 8 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

9 No Fault Liability เมื่อเกิดความเสียหาย ต้องมีผู้รับผิดชอบ ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด Strict Liability เช่น ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ ความ เสียหายจากการบริโภคสินค้า ความเสียหายจาก วัตถุอันตราย Absolute Liability / No Fault Liability 9 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

10 No Fault Liability มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแล ยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดิน ด้วยกำลัง เครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการ เสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิด เพราะความผิดของผู้ต้องเสียหาย นั้นเอง ความ ข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครอง ของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็น ของเกิดอันตรายได้โดย สภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดย อาการกลไกของทรัพย์นั้น ด้วย 10 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

11 ปัญหาในการใช้กฎหมายเรื่องละเมิด ภาระการพิสูจน์ – ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ ในเรื่องที่ซับซ้อน เช่น จะรู้ได้อย่างไรเมื่อเราเป็น โรคปอด ว่าสาเหตุมาจากไหน? ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของการกระทำ เช่น การเกิดโรคจากการทำงาน การที่แหล่งน้ำ เกิดมลพิษ จะรู้ได้อย่างไรว่ามา จากโรงงานไหน? 11 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

12 Product Liability ผู้ซื้อต้องระวัง Caveat Emptor เมื่อสังคมมีการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกอบการได้ผลกำไรมหาศาลจากการผลิต ผู้ขายต้องระวัง Caveat Vender ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของหลักฎหมายเดิม – ละเมิด หรือสัญญา ถ้าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสองเรื่องนี้จะทำ อย่างไร? แม่ซื้อนมมาให้ลูกกิน ปรากฎว่านมมีสารปนเปื้อน จะอาศัยหลักกฎหมายเรียกให้รับผิด ชดเชยได้ อย่างไร? ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ Punitive Damages 12 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

13 กรณีเดือนร้อนรำคาญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะ เป็นไป ตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพ และตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมา คำนึง ประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มี สิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยัง ความเสียหายหรือ เดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะ เรียกเอาค่า ทดแทน 13 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

14 หนี้ธรรมดา – บุคคลต้องทนในการอยู่ร่วมกันเป็น สังคม ในหนี้อันคาดหมายได้ของการอยู่ร่วมกัน หนี้เกินขนาด – เมื่อการกระทำนั้นอยู่เกินไปกว่า สิ่งที่ควรคิดและคาดหมายได้ในการอยู่ร่วมกัน อย่างปกติ ข้อดี – ใช้สามัญสำนึกของคนปกติธรรมดา (วิญญูชน) ข้อเสีย – จำกัดความคุ้มครองเฉพาะต่อเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ 14 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

15 ปัญหาของหลักกรรมสิทธิ์ต่อประเด็นการจัดการ สิ่งแวดล้อม - แดนกรรมสิทธิ์ มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของ ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจำหน่ายทรัพย์สินของ ตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมี สิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิ ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิ ชอบด้วย กฎหมาย มาตรา 1335 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ท่านว่าแดน แห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้น พื้นดินและ ใต้พื้นดินด้วย 15 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

16 ยังมีกฎหมายอีกมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) พรบ.สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ อาจไม่มี วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ ต้น แต่ในภายหลัง มีการใช้เพื่อการรักษา สิ่งแวดล้อม 16 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

17 ตัวอย่าง พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 มาตรา 6 ถ้า หากว่าสามารถจะทำได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่ง โสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของ ดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ำลำคู ซึ่งเลื่อนไหลมา ลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับ ผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจำทั้งสองสถาน มาตรา 9 ห้าม มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำให้คลองและ ฝั่งคลอง หรือถนนหลวงเสียไปด้วยประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับ และจำด้วยทั้งสองสถาน และต้องทำสิ่งซึ่งเสียหาย ให้คืนดีด้วยอีกโสด 1 17 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

18 แต่พื้นฐานของกฎหมายต่างๆมักเป็นการ กำหนดให้อนุญาตในการใช้ทรัพยากรมากกว่า เป็นการคุ้มครอง/จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 ม. 12 ที่อนุญาตคือที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้ บุคคลทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ รวมถึงบ่อล่อสัตว์น้ำ ม. 13 ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต เว้นแต่ผู้รับอนุญาต 18 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

19 ม. 14 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลย่อมขุด หรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำได้แต่ต้องไม่เป็นการ เสียหายแก่พันธุ์สัตว์น้ำในที่รักษาพันธุ์ ปัญหาการพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ การเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัว ของเมือง และวิถีชีวิตสมัยใหม่ - การใช้ เทคโนโลยีและสารเคมีทำให้กฎหมายเดิมไม่ เพียงพอต่อการรักษาสมดุลในการรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

20 20 โครงสร้างของระบบกฎหมาย มีกฎหมายมากมาย/กระจัดกระจาย กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากร – ที่ดิน, น้ำ กฎหมายกำหนดการจัดการทรัพยสิน - ที่ดิน กฎหมายละเมิดและความรับผิดของผู้ประกอบการ กฎหมายป่าไม้ – อุทยาน, การให้สัมปทานป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำ พันธุ์พืช กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

21 จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม มีกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484 มีการให้สัปทานป่าไม้ และการทำเหมืองแร่ มีกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484 มีการให้สัปทานป่าไม้ และการทำเหมืองแร่ เริ่มมีแนวคิดอนุรักษ์จาก นพ.บุญส่ง เลขะกุล ตั้ง สมาคมนิยมไพร เริ่มมีแนวคิดอนุรักษ์จาก นพ.บุญส่ง เลขะกุล ตั้ง สมาคมนิยมไพร การเสนอกฎหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และต่อมาใน พ.ศ.2504 มีการประกาศใช้กฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การเสนอกฎหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และต่อมาใน พ.ศ.2504 มีการประกาศใช้กฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การมีกระเสอนุรักษ์ใน ช่วง พ.ศ. 2535 จากอิทธิพล ของโลกาภิวัตน์ การมีกระเสอนุรักษ์ใน ช่วง พ.ศ. 2535 จากอิทธิพล ของโลกาภิวัตน์ 21 2 Development of Law Concerning Environmental Protection

22 22 หลักกฎหมายพื้นฐาน ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์จากความเป็นมาและแนวคิดที่ใช้ ระบบศักดินา – ที่ดิน ทรัพยากรผูกติดกับอำนาจการ ปกครอง การจัดระบบที่ดินเพื่อการเก็บภาษี การมีกรมป่าไม้เพื่อการจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า Public Trust Doctrine หลักสาธารณประโยชน์  อำนาจรัฐในการจัดการทรัพยากร (สาธารณสมบัติให้ องค์กรรัฐเป็นผู้ดูแล) อำนาจของประชาชนในมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากร Paradigm Shift จากแนวคิดการผลิตแบบเส้นตรง มา สู่ความสัมพันธ์กับวงจรธรรมชาติและชุมชน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการของการคุ้มครอง สิทธิในสิ่งแวดล้อม ก่อนจะมาเป็น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 2 Development of Law Concerning Environmental Protection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google