งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Outline: กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด และกรณีที่ห้วยคลิตี้ กรณีสารพิษ โคบอล 60 และการลักลอบทิ้งขยะปนเปื้อน กรณีการจัดการป่าชุมชน และคดีโลกร้อน Case Studies

2 กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ภาพข่าวจากไทยรัฐ โฆษณาจากปตท. “เหลือก็แต่ความเชื่อของคนไทย” Case Studies

3 ประเด็นข้อถกเถึยง อุบัติเหตุ ประกอบกับลมและคลื่นพัดกระจายน้ำมัน
การป้องกันของปตท. เพียงพอหรือไม่? การทำทุ่น การบำบัดฟื้นฟู ความพร้อมในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน - การจัดการแบบตามมีตามเกิด การระดมความช่วยเหลือจากชุมชน ชาวบ้าน พื้นที่ร่วมในเขตอุทยาน และเขตชุมชน มีรีสอร์ท ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู? ใครรับผิดชอบผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุมชน Case Studies

4 การประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ขององค์กร บางจาก/ ปตท.
การจัดสรรของชุมชนในการใช้ทรัพยากร (คนขายของ ต้องมีการประมูล/จ่ายค่าเช่าพื้นที่) การประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ขององค์กร บางจาก/ ปตท. สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า – สารพิษ/มลพิษที่ตกค้าง การแก้ปัญหาที่ทำให้สารตกตะกอนลงสู่ก้นทะเล ผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเล ทะเลญี่ปุ่น,ทะเลระยอง จะดำเนินการอย่างไรต่อไป – การยื่นฟ้องให้มีผู้รับผิดชอบ ปตท.? อุทยาน? ความรับผิดที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย? Case Studies

5 พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รัชการที่ 5 การปฏิรูประบบกฎหมาย, ระบบราชการ, โครงสร้างพื้นฐาน ทำทางหลวง รถไฟ ระบบขนส่งมวลชน การจัดการทรัพยากรอยู่กับอำนาจรัฐ – ทรัพยากรเป็นของรัฐ การทำสัมปทานทำป่าไม้ เจ้าเมืองเป็นผู้อนุญาต การทำไม้ของออป. การทำยาสูบ มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ หน่วยงานรัฐทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร ประชากรยังน้อย พื้นที่มาก แนวคิดในการหักร้างถางพง การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเปลี่ยนจากระบบการผลิตแบบการเกษตร เป็นอุตสาหกรรม การกระจาย “ความเจริญ” สู่ภูมิภาค Case Studies

6 การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
Degradation of natural resources ป่าลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ต้องกระจายและ “พัฒนา”ให้มากขึ้น การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การเกษตร อุตสาหกรรม(ต้องอาศัยระบบขนส่ง สถานที่ตั้งของโรงงานที่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก) การใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรขยายไปสู่พื้นที่คุ้มครอง Protected Areas (PAs) การจัดการกับเมืองที่ขยายตัว การจัดการน้ำ น้ำมาก/น้ำน้อย Case Studies

7 กรณีสารตะกั่วปนเปื้อนที่ห้วยคลิตี้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น บริษัทเอกชนได้สัมปทานทำเหมืองตะกั่ว มีการปนเปื้อนของตะกั่วลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว ผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท บริษัทล้มละลาย ผู้เสียหายฟ้องเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้ดีดังเดิม Case Studies

8 ตัวอย่างจากการบังคับใช้กฎหมาย หาดมาหยา
ข้อเท็จจริง การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach กรมอุทยานให้อนุญาต ชุมชนฟ้องกรมอุทยานให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ชุมชนฟ้องบริษัทให้ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใครมีอำนาจฟ้องได้บ้าง? Case Studies

9 เอกสารอ่านประกอบ คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีหาดมาหยา
คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีห้วยคลิตี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีห้วยคลิตี้ The End ☃ Case Studies


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google