งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Outline: 1. กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด และกรณีที่ห้วยคลิตี้ 2. กรณีสารพิษ โคบอล 60 และการลักลอบทิ้งขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Outline: 1. กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด และกรณีที่ห้วยคลิตี้ 2. กรณีสารพิษ โคบอล 60 และการลักลอบทิ้งขยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Outline: 1. กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด และกรณีที่ห้วยคลิตี้ 2. กรณีสารพิษ โคบอล 60 และการลักลอบทิ้งขยะ ปนเปื้อน 3. กรณีการจัดการป่าชุมชน และคดีโลกร้อน 1Case Studies

2 กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น - ภาพข่าวจากไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/column/eco/ecoscoop/362812 - โฆษณาจากปตท. “เหลือก็แต่ความเชื่อของคนไทย” http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000126783 2Case Studies

3 ประเด็นข้อถกเถึยง อุบัติเหตุ ประกอบกับลมและคลื่นพัดกระจายน้ำมัน อุบัติเหตุ ประกอบกับลมและคลื่นพัดกระจายน้ำมัน 1. การป้องกันของปตท. เพียงพอหรือไม่? การทำทุ่น การบำบัดฟื้นฟู ความพร้อมในการจัดการในภาวะ ฉุกเฉิน - การจัดการแบบตามมีตามเกิด 2. การระดมความช่วยเหลือจากชุมชน ชาวบ้าน 3. พื้นที่ร่วมในเขตอุทยาน และเขตชุมชน มีรีสอร์ท ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 4. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู? 5. ใครรับผิดชอบผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุมชน 3Case Studies

4 การจัดสรรของชุมชนในการใช้ทรัพยากร (คนขาย ของ ต้องมีการประมูล/จ่ายค่าเช่าพื้นที่) การจัดสรรของชุมชนในการใช้ทรัพยากร (คนขาย ของ ต้องมีการประมูล/จ่ายค่าเช่าพื้นที่) การประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ขององค์กร บาง จาก/ ปตท. การประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ขององค์กร บาง จาก/ ปตท. สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า – สารพิษ/มลพิษที่ ตกค้าง การแก้ปัญหาที่ทำให้สารตกตะกอนลงสู่ก้น ทะเล สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า – สารพิษ/มลพิษที่ ตกค้าง การแก้ปัญหาที่ทำให้สารตกตะกอนลงสู่ก้น ทะเล ผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเล ทะเลญี่ปุ่น,ทะเล ระยอง ผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเล ทะเลญี่ปุ่น,ทะเล ระยอง จะดำเนินการอย่างไรต่อไป – การยื่นฟ้องให้มี ผู้รับผิดชอบ ปตท.? อุทยาน? จะดำเนินการอย่างไรต่อไป – การยื่นฟ้องให้มี ผู้รับผิดชอบ ปตท.? อุทยาน? ความรับผิดที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย? ความรับผิดที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย? 4Case Studies

5 พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัชการที่ 5 การปฏิรูประบบกฎหมาย, ระบบราชการ, โครงสร้างพื้นฐาน ทำทางหลวง รถไฟ ระบบขนส่งมวลชน รัชการที่ 5 การปฏิรูประบบกฎหมาย, ระบบราชการ, โครงสร้างพื้นฐาน ทำทางหลวง รถไฟ ระบบขนส่งมวลชน การจัดการทรัพยากรอยู่กับอำนาจรัฐ – ทรัพยากรเป็น ของรัฐ การจัดการทรัพยากรอยู่กับอำนาจรัฐ – ทรัพยากรเป็น ของรัฐ การทำสัมปทานทำป่าไม้ เจ้าเมืองเป็นผู้อนุญาต การทำไม้ ของออป. การทำยาสูบ การทำสัมปทานทำป่าไม้ เจ้าเมืองเป็นผู้อนุญาต การทำไม้ ของออป. การทำยาสูบ มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ หน่วยงานรัฐทำหน้าที่ในการจัดสรร ทรัพยากร มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ หน่วยงานรัฐทำหน้าที่ในการจัดสรร ทรัพยากร ประชากรยังน้อย พื้นที่มาก แนวคิดในการหักร้างถางพง ประชากรยังน้อย พื้นที่มาก แนวคิดในการหักร้างถางพง การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเปลี่ยนจากระบบการผลิตแบบการเกษตร เป็น อุตสาหกรรม การเปลี่ยนจากระบบการผลิตแบบการเกษตร เป็น อุตสาหกรรม การกระจาย “ความเจริญ” สู่ภูมิภาค การกระจาย “ความเจริญ” สู่ภูมิภาค 5Case Studies

6 การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม Degradation of natural resources ป่าลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง Degradation of natural resources ป่าลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ต้องกระจายและ “พัฒนา”ให้มากขึ้น การมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ต้องกระจายและ “พัฒนา”ให้มากขึ้น การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การเกษตร อุตสาหกรรม (ต้องอาศัยระบบขนส่ง สถานที่ตั้งของโรงงานที่ใกล้ กับท่าเรือน้ำลึก) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การเกษตร อุตสาหกรรม (ต้องอาศัยระบบขนส่ง สถานที่ตั้งของโรงงานที่ใกล้ กับท่าเรือน้ำลึก) การใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการ การใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรขยายไปสู่พื้นที่คุ้มครอง Protected Areas (PAs) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรขยายไปสู่พื้นที่คุ้มครอง Protected Areas (PAs) การจัดการกับเมืองที่ขยายตัว การจัดการกับเมืองที่ขยายตัว การจัดการน้ำ น้ำมาก/น้ำน้อย การจัดการน้ำ น้ำมาก/น้ำน้อย 6Case Studies

7 กรณีสารตะกั่วปนเปื้อนที่ห้วยคลิตี้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108916 1. บริษัทเอกชนได้สัมปทานทำเหมืองตะกั่ว 2. มีการปนเปื้อนของตะกั่วลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 3. ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว 4. ผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท 5. บริษัทล้มละลาย 6. ผู้เสียหายฟ้องเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่ รับผิดชอบฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้ดีดังเดิม 7Case Studies

8 ตัวอย่างจากการบังคับใช้กฎหมาย หาดมาหยา ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง 1. การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach 2. กรมอุทยานให้อนุญาต 3. ชุมชนฟ้องกรมอุทยานให้เพิกถอนคำสั่งทาง ปกครอง 4. ชุมชนฟ้องบริษัทให้ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้ กลับคืนสู่สภาพเดิม 5. ใครมีอำนาจฟ้องได้บ้าง? 8Case Studies

9 เอกสารอ่านประกอบ คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีหาดมาหยา คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีหาดมาหยา คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีห้วยคลิตี้ คำพิพากษาศาลยุติธรรมคดีห้วยคลิตี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีห้วยคลิตี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีห้วยคลิตี้ The End ☃ 9Case Studies


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Outline: 1. กรณีน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด และกรณีที่ห้วยคลิตี้ 2. กรณีสารพิษ โคบอล 60 และการลักลอบทิ้งขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google