งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดอะไรขึ้น Ecosystem – ระบบนิเวศ: ดิน น้ำ อากาศ พืชและสัตว์ Finite World – ข้อจำกัดของศักยภาพของโลก The world resources are enough for everybody needs, but not for anyone greed! สาเหตุของวิกฤตสิ่งแวดล้อม – เศรษฐกิจ/ระบบการผลิต-การบริโภค ทำกลไกและโครงสร้างสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม ความคิดพื้นฐานต่อการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 Concept of Law and Environment

2 1 Concept of Law and Environment
ระบบนิเวศ การดำรงชีวิตและระบบการผลิตที่ทำลายระบบนิเวศ Extraction การใช้ทรัพยากร Production การผลิต Distribution การกระจายสินค้า Consumption การบริโภค Disposal การกำจัดของเสีย 1 Concept of Law and Environment

3 1 Concept of Law and Environment
สาเหตุของปัญหา เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยม การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้น้ำ การใช้สารเคมี การใช้ทรัพยากร แร่ธาตุ น้ำมัน สัตว์น้ำ ป่าไม้ 1 Concept of Law and Environment

4 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ความเชื่อที่ว่า มีกฎธรรมชาติ ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วงจรชีวิต ห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม เสนอให้เห็นถึงแนวคิดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากนักคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ดังนี้ Augustine & Aquinas - มนุษย์ควรจะสร้างและบำรุงรักษาโลก ตามเจตนาของพระเจ้า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาและความสุขุมรอบคอบ โดยถือว่ากฎต่างๆที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงและลำดับชั้นต่อเนื่องกัน กฎที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เราสามารถค้นพบได้จากการพิจารณาด้วยเหตุและผล กฎหมายของมนษย์ที่ขัดหรือแย้งกับกฎธรรมชาติ ไม่มีสภาพเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ 1 Concept of Law and Environment

5 1 Concept of Law and Environment
แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2 นักคิดยุคEnlightenment เช่น Bacon, Descartes, Locke มองการทำงานของโลกเป็นกลไกธรรมชาติขนาดใหญ่ มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรในการสร้างและผลิต เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างก็เป็นสิ่งทีผิด ต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน แนวคิดที่มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ และสัตว์ต่างๆที่ร่วมอยู่ในโลกใบเดียวกัน (ดังนั้นจึงต้องพึงพาอาศัยกัน การใช้ชีวิตจึงต้องรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วย) ตามแนวคิดของ Gaian ในโลกนี้มีระบบที่สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นและพัฒนาปรับตัวไปเรี่อยๆ (ทฤษฎีของดาร์วิน) 1 Concept of Law and Environment

6 1 Concept of Law and Environment
แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3 เมื่อการบริโภคของมนุษย์ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็อาจจะย้อนมาทำลายมนุษย์ด้วย จึงจำเป็นต้องทบทวนกิจกรรมของคน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เพื่อจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้เหตุผลและการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ เช่น การเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก วิกฤตที่เกิดจากประชากรล้นโลก การเลื่อมโทรมของทรัพยากร การก่อมลพิษ เกิดจากมนุษย์ไม่ใช้เหตุผลในการพิจารณาพฤติกรรมของตนเอง – ไร้คุณธรรม/สำนึกในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆ 1 Concept of Law and Environment

7 1 Concept of Law and Environment
แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 4 การให้สิทธิทางกฎหมายกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ Should Trees Have Standing? Legal Rights for Natural Objects – Christopher Stone 1972 ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม – พื้นฐานความคิดของสังคม ที่ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง! ปัญหาอยู่ที่การสร้างจิตสำนึก Sartre มองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสำนึกถูกผิด แต่อยู่ที่การกระทำของคนมากกว่า Rousseauean คนในสังคมมารวมกันเพื่อเอาชนะและหาประโยชน์จากธรรมชาติ – natural commonwealth 1 Concept of Law and Environment

8 1 Concept of Law and Environment
แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 5 Do no murder สู่ Preservation of life เป็นการใช้หลักกฎหมายที่สอดคล้องกับเหตุผล และคุณธรรม คำถาม – มีข้อยกเว้นหรือไม่? เช่น ถ้าต้องเลือก? ถ้าหากต้องฆ่า เพื่อให้เราอยู่รอด? Life Principle: หลักการของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีคุณค่า มีความเฉพาะตัวทางวิทยาศาสตร์ และมีความหลากหลาย Do no harm – ปกติกิจกรรมต่างๆของคนมักจะมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย จะทำอย่างไร? หยุดการกระทำนั้น หรือทำแต่พยายามก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด 1 Concept of Law and Environment

9 1 Concept of Law and Environment
แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 6 Do not disturb the natural order Human beings have a natural rights to enjoy the good life and to avoid evil อะไรคือ ชีวิตที่ดี? (ความต้องการ กับความจำเป็น) เพื่อการดำรงชีวิต “ที่ดี” มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและใช้อย่างยั่งยืน อย่างไรจึงจัดว่า “เท่าที่จำเป็น” หรือ “อย่างยั่งยืน”? เท่าที่ศักยภาพของธรรมชาติจะรับได้ การให้ความสำคัญกับอนาคต ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง จากแนวคิดsocial contract: เมื่อคนมารวมกันอยู่เป็นสังคม มีกฎหมาย 1 Concept of Law and Environment

10 ปัญหาของหลักการทางกฎหมายที่กระทบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลักกฎหมายที่เป็นปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกรรมสิทธิ์ สิทธิของบุคคลในการใช้ทรัพย์สินของตน แนวคิดเสรีนิยมที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการในสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ หลักกฎหมายในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแต่ผู้เดียว เช่น Public Trust Doctrine ที่นำมาเป็นแนวคิดในเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กับแนวคิดของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยกรธรรมชาติ The Commons & Tragedy of the Commons 1 Concept of Law and Environment

11 Free trade agreement! There is nothing free in this world! The End ☃
1 Concept of Law and Environment


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google