งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Concept of Law and Environment1 ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น Ecosystem – ระบบนิเวศ: ดิน น้ำ อากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Concept of Law and Environment1 ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น Ecosystem – ระบบนิเวศ: ดิน น้ำ อากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Concept of Law and Environment1 ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น Ecosystem – ระบบนิเวศ: ดิน น้ำ อากาศ พืชและสัตว์ Finite World – ข้อจำกัดของศักยภาพของโลก Finite World – ข้อจำกัดของศักยภาพของโลก The world resources are enough for everybody needs, but not for anyone greed! สาเหตุของวิกฤตสิ่งแวดล้อม – เศรษฐกิจ/ระบบการผลิต- การบริโภค ทำกลไกและโครงสร้างสังคม สาเหตุของวิกฤตสิ่งแวดล้อม – เศรษฐกิจ/ระบบการผลิต- การบริโภค ทำกลไกและโครงสร้างสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม ความคิดพื้นฐานต่อการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความคิดพื้นฐานต่อการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

2 1 Concept of Law and Environment2 ระบบนิเวศ การดำรงชีวิตและระบบการผลิตที่ทำลายระบบนิเวศ Extraction การใช้ทรัพยากร Extraction การใช้ทรัพยากร Production การผลิต Production การผลิต Distribution การกระจายสินค้า Distribution การกระจายสินค้า Consumption การบริโภค Consumption การบริโภค Disposal การกำจัดของเสีย Disposal การกำจัดของเสีย

3 1 Concept of Law and Environment3 สาเหตุของปัญหา เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภค นิยม เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภค นิยม 1. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 2. การใช้น้ำ 3. การใช้สารเคมี 4. การใช้ทรัพยากร แร่ธาตุ น้ำมัน สัตว์น้ำ ป่าไม้

4 1 Concept of Law and Environment4 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลัก กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ความเชื่อที่ว่า มีกฎธรรมชาติ ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้าง ขึ้น เช่น วงจรชีวิต ห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม เสนอให้เห็นถึงแนวคิดในการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมจากนักคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ดังนี้ Augustine & Aquinas - มนุษย์ควรจะสร้างและ บำรุงรักษาโลก ตามเจตนาของพระเจ้า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาและความสุขุมรอบคอบ โดยถือว่ากฎต่างๆที่เกิดขึ้น มีความเชื่อมโยงและลำดับชั้นต่อเนื่องกัน Augustine & Aquinas - มนุษย์ควรจะสร้างและ บำรุงรักษาโลก ตามเจตนาของพระเจ้า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาและความสุขุมรอบคอบ โดยถือว่ากฎต่างๆที่เกิดขึ้น มีความเชื่อมโยงและลำดับชั้นต่อเนื่องกัน กฎที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เราสามารถค้นพบได้จากการ พิจารณาด้วยเหตุและผล กฎหมายของมนษย์ที่ขัดหรือ แย้งกับกฎธรรมชาติ ไม่มีสภาพเป็นกฎหมายที่จะบังคับ ใช้ได้ กฎที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เราสามารถค้นพบได้จากการ พิจารณาด้วยเหตุและผล กฎหมายของมนษย์ที่ขัดหรือ แย้งกับกฎธรรมชาติ ไม่มีสภาพเป็นกฎหมายที่จะบังคับ ใช้ได้

5 1 Concept of Law and Environment5 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลัก กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2 นักคิดยุคEnlightenment เช่น Bacon, Descartes, Locke มองการทำงานของโลกเป็นกลไก ธรรมชาติขนาดใหญ่ มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากร ในการสร้างและผลิต เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์โดยไม่ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างก็เป็นสิ่งทีผิด ต้อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์โดยไม่ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างก็เป็นสิ่งทีผิด ต้อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน แนวคิดที่มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ และสัตว์ ต่างๆที่ร่วมอยู่ในโลกใบเดียวกัน (ดังนั้นจึงต้องพึง พาอาศัยกัน การใช้ชีวิตจึงต้องรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย) ตามแนวคิดของ Gaian แนวคิดที่มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมชาติ และสัตว์ ต่างๆที่ร่วมอยู่ในโลกใบเดียวกัน (ดังนั้นจึงต้องพึง พาอาศัยกัน การใช้ชีวิตจึงต้องรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย) ตามแนวคิดของ Gaian ในโลกนี้มีระบบที่สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นและ พัฒนาปรับตัวไปเรี่อยๆ (ทฤษฎีของดาร์วิน) ในโลกนี้มีระบบที่สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นและ พัฒนาปรับตัวไปเรี่อยๆ (ทฤษฎีของดาร์วิน)

6 1 Concept of Law and Environment6 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลัก กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3 เมื่อการบริโภคของมนุษย์ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็อาจจะย้อนมาทำลายมนุษย์ด้วย จึง จำเป็นต้องทบทวนกิจกรรมของคน โดยการจัดลำดับ ความสำคัญและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เพื่อจะ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เมื่อการบริโภคของมนุษย์ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็อาจจะย้อนมาทำลายมนุษย์ด้วย จึง จำเป็นต้องทบทวนกิจกรรมของคน โดยการจัดลำดับ ความสำคัญและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เพื่อจะ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้เหตุผลและการให้ คุณค่ากับสิ่งต่างๆ เช่น การเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็น หลัก จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้เหตุผลและการให้ คุณค่ากับสิ่งต่างๆ เช่น การเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็น หลัก วิกฤตที่เกิดจากประชากรล้นโลก การเลื่อมโทรม ของทรัพยากร การก่อมลพิษ เกิดจากมนุษย์ไม่ใช้ เหตุผลในการพิจารณาพฤติกรรมของตนเอง – ไร้ คุณธรรม/สำนึกในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ต่างๆ วิกฤตที่เกิดจากประชากรล้นโลก การเลื่อมโทรม ของทรัพยากร การก่อมลพิษ เกิดจากมนุษย์ไม่ใช้ เหตุผลในการพิจารณาพฤติกรรมของตนเอง – ไร้ คุณธรรม/สำนึกในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ต่างๆ

7 1 Concept of Law and Environment7 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 4 การให้สิทธิทางกฎหมายกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ การให้สิทธิทางกฎหมายกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ Should Trees Have Standing? Legal Rights for Natural Objects – Christopher Stone 1972 ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตหลังยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม – พื้นฐานความคิดของสังคม ที่ต้อง ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง! ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตหลังยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม – พื้นฐานความคิดของสังคม ที่ต้อง ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง! ปัญหาอยู่ที่การสร้างจิตสำนึก ปัญหาอยู่ที่การสร้างจิตสำนึก Sartre มองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสำนึกถูกผิด แต่อยู่ที่การกระทำของคนมากกว่า Sartre มองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสำนึกถูกผิด แต่อยู่ที่การกระทำของคนมากกว่า Rousseauean คนในสังคมมารวมกันเพื่อเอาชนะ และหาประโยชน์จากธรรมชาติ – natural commonwealth Rousseauean คนในสังคมมารวมกันเพื่อเอาชนะ และหาประโยชน์จากธรรมชาติ – natural commonwealth

8 1 Concept of Law and Environment8 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 5 Do no murder สู่ Preservation of life Do no murder สู่ Preservation of life เป็นการใช้หลักกฎหมายที่สอดคล้องกับเหตุผล และ คุณธรรม เป็นการใช้หลักกฎหมายที่สอดคล้องกับเหตุผล และ คุณธรรม คำถาม – มีข้อยกเว้นหรือไม่? เช่น ถ้าต้องเลือก? คำถาม – มีข้อยกเว้นหรือไม่? เช่น ถ้าต้องเลือก? ถ้าหากต้องฆ่า เพื่อให้เราอยู่รอด? Life Principle: หลักการของชีวิต Life Principle: หลักการของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีคุณค่า มีความเฉพาะตัวทาง วิทยาศาสตร์ และมีความหลากหลาย Do no harm – ปกติกิจกรรมต่างๆของคนมักจะมี แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย จะทำอย่างไร? Do no harm – ปกติกิจกรรมต่างๆของคนมักจะมี แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย จะทำอย่างไร? หยุดการกระทำนั้น หรือทำแต่พยายามก่อให้เกิดความ เสียหายให้น้อยที่สุด

9 1 Concept of Law and Environment9 แนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติ ต่อหลักกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 6 Do not disturb the natural order Do not disturb the natural order Human beings have a natural rights to enjoy the good life and to avoid evil Human beings have a natural rights to enjoy the good life and to avoid evil อะไรคือ ชีวิตที่ดี? (ความต้องการ กับความจำเป็น) อะไรคือ ชีวิตที่ดี? (ความต้องการ กับความจำเป็น) เพื่อการดำรงชีวิต “ที่ดี” มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะใช้ ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและใช้อย่างยั่งยืน เพื่อการดำรงชีวิต “ที่ดี” มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะใช้ ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและใช้อย่างยั่งยืน อย่างไรจึงจัดว่า “เท่าที่จำเป็น” หรือ “อย่างยั่งยืน”? อย่างไรจึงจัดว่า “เท่าที่จำเป็น” หรือ “อย่างยั่งยืน”? เท่าที่ศักยภาพของธรรมชาติจะรับได้ เท่าที่ศักยภาพของธรรมชาติจะรับได้ การให้ความสำคัญกับอนาคต การให้ความสำคัญกับอนาคต ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กฎหมายให้ความ คุ้มครอง จากแนวคิดsocial contract: เมื่อคนมา รวมกันอยู่เป็นสังคม มีกฎหมาย ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กฎหมายให้ความ คุ้มครอง จากแนวคิดsocial contract: เมื่อคนมา รวมกันอยู่เป็นสังคม มีกฎหมาย

10 1 Concept of Law and Environment10 ปัญหาของหลักการทางกฎหมายที่กระทบต่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักกฎหมายที่เป็นปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกรรมสิทธิ์ สิทธิของบุคคลในการใช้ ทรัพย์สินของตน แนวคิดเสรีนิยมที่ส่งเสริมให้เกิด การผลิตสินค้าและบริการในสังคมเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์และผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ หลักกฎหมายที่เป็นปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกรรมสิทธิ์ สิทธิของบุคคลในการใช้ ทรัพย์สินของตน แนวคิดเสรีนิยมที่ส่งเสริมให้เกิด การผลิตสินค้าและบริการในสังคมเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์และผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ หลักกฎหมายในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็น ผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแต่ผู้เดียว เช่น Public Trust Doctrine ที่นำมาเป็นแนวคิดในเรื่องสา ธารณสมบัติของแผ่นดิน กับแนวคิดของการมีส่วน ร่วมในการจัดการทรัพยกรธรรมชาติ หลักกฎหมายในการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็น ผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแต่ผู้เดียว เช่น Public Trust Doctrine ที่นำมาเป็นแนวคิดในเรื่องสา ธารณสมบัติของแผ่นดิน กับแนวคิดของการมีส่วน ร่วมในการจัดการทรัพยกรธรรมชาติ The Commons & Tragedy of the Commons The Commons & Tragedy of the Commons

11 1 Concept of Law and Environment11 Free trade agreement! Free trade agreement! There is nothing free in this world! There is nothing free in this world! The End ☃


ดาวน์โหลด ppt 1 Concept of Law and Environment1 ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น Ecosystem – ระบบนิเวศ: ดิน น้ำ อากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google