งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รายนามกรรมการ ตรวจสอบและประเมินฯ 1. รศ. ทพ. ทองนารถ คำใจ ประธานกรรมการ 2. รศ. สิทธิพรภิรมย์รื่น ( ม. ศิลปากร ) กรรมการ 3. รศ. ดร. วัชระกสิณฤกษ์ กรรมการ 4. ผศ. ดร. เกวลินคุณาศักดากุล กรรมการ 5. ผศ. ดร. อัจฉราพรศรีภูษณา พรรณ กรรมการ

3 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ นโยบายและกล ยุทธ์ แผน การ ดำเนินการตามแผน การประเมินแผน 721.8

4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 : การ เรียนการสอน อาจารย์ บุคลากร สนับสนุนการเรียน การสอน นักศึกษา ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และสื่อ การเรียนการสอน 732.7

5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ 2.6 ห้องสมุด หลักสูตร กระบวนการ เรียนการสอน การวัดและ ประเมินผลการเรียน บัณฑิต 621.6

6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 : การพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา ทรัพยากร บุคคลด้านการ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา ปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา กระบวนการพัฒนา และสนับสนุน นักศึกษา 743.6

7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย กลุ่มวิจัยและ ผู้ช่วยวิจัย ผู้วิจัย ปัจจัยเกื้อหนุน การวิจัย การบริหารและ กระบวนการวิจัย 743.6

8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการ แก่ชุมชน ทรัพยากร บุคคลด้านการ บริการวิชาการแก่ ชุมชน ปัจจัยเกื้อหนุน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน การบริหารและ กระบวนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 743.6

9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 : การ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุนการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6

10 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการ จัดการ ผู้บริหาร บุคลากร สนับสนุนการบริหาร และการจัดการ ปัจจัยเกื้อหนุน การบริหารและการ จัดการ ระบบบริหาร 732.7

11 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและ งบประมาณ กระบวนการ แสวงหาทรัพยากร การเงิน กระบวนการ บริหารการเงินและ งบประมาณ 732.7

12 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล ด้านการประกัน คุณภาพ ปัจจัยเกื้อหนุน การประกัน คุณภาพ กระบวนการ ประกันคุณภาพ 732.7

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ รวม100 ระดับการพัฒนาคุณภาพ ของ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ใน ระดับ ดีมาก 88.5


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google