งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รายนามกรรมการ ตรวจสอบและประเมินฯ 1. รศ. ทพ. ทองนารถ คำใจ ประธานกรรมการ 2. รศ. สิทธิพรภิรมย์รื่น ( ม. ศิลปากร ) กรรมการ 3. รศ. ดร. วัชระกสิณฤกษ์ กรรมการ 4. ผศ. ดร. เกวลินคุณาศักดากุล กรรมการ 5. ผศ. ดร. อัจฉราพรศรีภูษณา พรรณ กรรมการ

3 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน54.5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ 710.9 1.2 นโยบายและกล ยุทธ์ 721.8 1.3 แผน การ ดำเนินการตามแผน การประเมินแผน 721.8

4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 : การ เรียนการสอน 3026.3 2.1 อาจารย์ 776.3 2.2 บุคลากร สนับสนุนการเรียน การสอน 721.8 2.3 นักศึกษา 654 2.4 ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ 721.8 2.5 อุปกรณ์และสื่อ การเรียนการสอน 732.7

5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ 2.6 ห้องสมุด 721.8 2.7 หลักสูตร 721.8 2.8 กระบวนการ เรียนการสอน 732.7 2.9 การวัดและ ประเมินผลการเรียน 721.8 2.10 บัณฑิต 621.6

6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 : การพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา 109 3.1 ทรัพยากร บุคคลด้านการ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา 732.7 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา 732.7 3.3 กระบวนการพัฒนา และสนับสนุน นักศึกษา 743.6

7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 2017.4 4.1 กลุ่มวิจัยและ ผู้ช่วยวิจัย 765.4 4.2 ผู้วิจัย 664.8 4.3 ปัจจัยเกื้อหนุน การวิจัย 743.6 4.4 การบริหารและ กระบวนการวิจัย 743.6

8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการ แก่ชุมชน 10 5.1 ทรัพยากร บุคคลด้านการ บริการวิชาการแก่ ชุมชน 743.6 5.2 ปัจจัยเกื้อหนุน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน 721.8 5.3 การบริหารและ กระบวนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 743.6

9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 : การ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 54.3 6.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 721.8 6.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 71 0.9 6.3 กระบวนการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6

10 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการ จัดการ 109 7.1 ผู้บริหาร 732.7 7.2 บุคลากร สนับสนุนการบริหาร และการจัดการ 721.8 7.3 ปัจจัยเกื้อหนุน การบริหารและการ จัดการ 721.8 7.4 ระบบบริหาร 732.7

11 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและ งบประมาณ 54.5 8.1 กระบวนการ แสวงหาทรัพยากร การเงิน 721.8 8.2 กระบวนการ บริหารการเงินและ งบประมาณ 732.7

12 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ 54.5 9.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการประกัน คุณภาพ 710.9 9.2 ปัจจัยเกื้อหนุน การประกัน คุณภาพ 710.9 9.3 กระบวนการ ประกันคุณภาพ 732.7

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ รวม100 ระดับการพัฒนาคุณภาพ ของ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ใน ระดับ ดีมาก 88.5


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google