งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../.............."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่ / / เวลา ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นส. ) ลายเซ็น เป็น เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักศึกษา ฝึกงาน สังกัดหน่วยงาน / กลุ่มวิจัย … โทร ห้อง เลขที่ มีความประสงค์ : ระบุ  เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง 1. เช็คไวรัส ระบุ ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ( ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน ) 2. เช็คโปรแกรมระบุ ติดตั้งโปรแกรม ระบุ เช็คระบบเครือข่าย และ Internet10. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบุ เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)11. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด (Format) 5. เช็คระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)12. ขอยืมอุปกรณ์ ระบุ ติดตั้งระบบเครือข่าย ( เครื่องใหม่ ) ตั้งแต่ ถึง ปรึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาการขัดข้อง / สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ > ชื่อเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ( ถ้ามีเช่น สว.....) Windows เดิม Windows ที่ต้องการ แผ่น CD Driver มี จำนวน แผ่น ระบุชื่อ driver ………………………………………. ไม่มี ( หากมีจะทำให้การติดตั้ง windows และโปรแกรมเร็วขึ้น ) แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ทำการดังนี้ วันที่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น / / เวลาที่ใช้ทั้งสิ้น วัน ชม นาที อุปสรรคและข้อจำกัด ลงชื่อ ( ผู้รับผิดชอบให้บริการ ) **** จะทำการตรวจเช็คตามลำดับการแจ้งค่ะ ความพึงพอใจในการขอใช้บริการ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ เนื่องจาก ได้รับคืนหรือแจ้งแก้ไข ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ เมื่อได้รับการบริการแล้ว ประเมินหลังการรับบริการ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google