งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินหลังการรับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินหลังการรับบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินหลังการรับบริการ
เลขที่ แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ-เช็ค-ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่ / / เวลา ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นส. ) ลายเซ็น เป็น เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักศึกษาฝึกงาน สังกัดหน่วยงาน/กลุ่มวิจัย … โทร ห้อง มีความประสงค์ : ระบุ  เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง 1. เช็คไวรัส  ระบุ         8. ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน)   2. เช็คโปรแกรมระบุ ติดตั้งโปรแกรม ระบุ   3. เช็คระบบเครือข่าย และ Internet 10. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบุ เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) 11. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด (Format) 5. เช็คระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless) 12.ขอยืมอุปกรณ์ ระบุ 6. ติดตั้งระบบเครือข่าย (เครื่องใหม่) ตั้งแต่ ถึง     7. ปรึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาการขัดข้อง / สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ << ควร ระบุ ปัญหา/อาการให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค และควรสำรองข้อมูลทั้งหมดไว้ใน D: หรือแผ่น CD ก่อน>> ชื่อเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ (ถ้ามีเช่น สว.....) Windows เดิม Windows ที่ต้องการ แผ่น CD Driver มี จำนวน แผ่น ระบุชื่อ driver ………………………………………. ไม่มี (หากมีจะทำให้การติดตั้ง windows และโปรแกรมเร็วขึ้น) ความพึงพอใจในการขอใช้บริการ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ เนื่องจาก ได้รับคืนหรือแจ้งแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ เมื่อได้รับการบริการแล้ว ประเมินหลังการรับบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ทำการดังนี้ วันที่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น / / เวลาที่ใช้ทั้งสิ้น วัน ชม นาที อุปสรรคและข้อจำกัด ลงชื่อ (ผู้รับผิดชอบให้บริการ) **** จะทำการตรวจเช็คตามลำดับการแจ้งค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประเมินหลังการรับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google