งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../.............."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../.............. เวลา............................ ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นส. )............................................................................................. ลายเซ็น.......................................... เป็น เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักศึกษา ฝึกงาน สังกัดหน่วยงาน / กลุ่มวิจัย............................…................................................................... โทร...................... ห้อง.................... เลขที่................ มีความประสงค์ : ระบุ  เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง 1. เช็คไวรัส ระบุ............................... 8. ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ( ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน ) 2. เช็คโปรแกรมระบุ............................ 9. ติดตั้งโปรแกรม ระบุ..................................... 3. เช็คระบบเครือข่าย และ Internet10. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบุ..................................... 4. เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)11. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด (Format) 5. เช็คระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)12. ขอยืมอุปกรณ์ ระบุ................................................... 6. ติดตั้งระบบเครือข่าย ( เครื่องใหม่ ) ตั้งแต่..................................... ถึง..................................... 7. ปรึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์............................................................................................................. อาการขัดข้อง / สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. > ชื่อเครื่อง.......................................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ( ถ้ามีเช่น สว.....)......................................................... Windows เดิม............................................ Windows ที่ต้องการ................................................................................... แผ่น CD Driver มี จำนวน.......... แผ่น ระบุชื่อ driver...................………………………………………. ไม่มี ( หากมีจะทำให้การติดตั้ง windows และโปรแกรมเร็วขึ้น ) แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ http://www.sri.cmu.ac.th/form/it_service.pdf สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ทำการดังนี้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... วันที่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น........./......../............. เวลาที่ใช้ทั้งสิ้น............. วัน................. ชม........................ นาที อุปสรรคและข้อจำกัด................................................................................................................................................... ลงชื่อ............................................................................................... ( ผู้รับผิดชอบให้บริการ ) **** จะทำการตรวจเช็คตามลำดับการแจ้งค่ะ ความพึงพอใจในการขอใช้บริการ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................................................................................................... ได้รับคืนหรือแจ้งแก้ไข ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ เมื่อได้รับการบริการแล้ว........................................................................ ประเมินหลังการรับบริการ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการปรึกษา ขอยืม ตรวจ - เช็ค - ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เรียน นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสังคม มช วันที่........./......../..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google