งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น - พัฒนาการ ของทั้งสองสิ่งในโลกสมัยใหม่ 2 การใช้เทคโนโลยี “อย่างเป็นธรรม” 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น - พัฒนาการ ของทั้งสองสิ่งในโลกสมัยใหม่ 2 การใช้เทคโนโลยี “อย่างเป็นธรรม” 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น - พัฒนาการ ของทั้งสองสิ่งในโลกสมัยใหม่ 2 การใช้เทคโนโลยี “อย่างเป็นธรรม” 1

2 ข้อพิจารณา เทคโนโลยี คือการพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกให้แก่คน เทคโนโลยี คือการพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกให้แก่คน Have & Have Not! Have & Have Not! เทคโนโลยี สร้างชีวิตหรือทำลายชีวิต  อยู่ที่ การใช้ เทคโนโลยี สร้างชีวิตหรือทำลายชีวิต  อยู่ที่ การใช้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คนในการ ใช้ชีวิตอยู่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คนในการ ใช้ชีวิตอยู่ เทคโนโลยีใช้กลไกของวิทยาศาสตร์ กฎหมายใช้ กลไกของรัฐ เทคโนโลยีใช้กลไกของวิทยาศาสตร์ กฎหมายใช้ กลไกของรัฐ 2

3 พัฒนาการของวิทยาการในโลก ยุควิทยาศาสตร์ของนักปรัชญา  นักคิดอิสระ ความรู้ เป็นของสาธารณะ/ นักคิดของผู้ปกครอง ยุควิทยาศาสตร์ของนักปรัชญา  นักคิดอิสระ ความรู้ เป็นของสาธารณะ/ นักคิดของผู้ปกครอง ยุควิทยาศาสตร์เป็นของต้องห้าม  เมื่อการค้นพบ กระทบต่อสถานะของชนชั้น ยุควิทยาศาสตร์เป็นของต้องห้าม  เมื่อการค้นพบ กระทบต่อสถานะของชนชั้น ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  การทดลองหาความรู้ในเชิง ประจักษ์ เสรีภาพของมนุษย์ในการพัฒนา ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  การทดลองหาความรู้ในเชิง ประจักษ์ เสรีภาพของมนุษย์ในการพัฒนา ยุควิทยาศาสตร์กลายเป็น “พระเจ้า”  เมื่อ เทคโนโลยีคือทุน ยุควิทยาศาสตร์กลายเป็น “พระเจ้า”  เมื่อ เทคโนโลยีคือทุน  ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า  เทคโนโลยีสร้างอำนาจแก่ผู้ที่เข้าถึงได้  เทคโนโลยี ควบคุมธรรมชาติ 3

4 4

5 25 years of the mobile phones 5 Source: The guardian, http://www.theguardian.com/technology/gallery/2010/feb/14/mobile-phones-gadgets- iphone#/?picture=357620323&index=11

6 6 http://www.manager.co.th/cyberbiz/viewnews.aspx?NewsID=9560000001486

7 7 http://www.student-weekly.com/050312/120312-terry.html

8 Youtube Clips http://www.youtube.com/watch?v=wk1XF yKQwnY http://www.youtube.com/watch?v=wk1XF yKQwnY 8

9 9 http://theweek.com/article/slideshow/219974/can-a-35-tablet-help-indias-poor

10 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต กับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง ของบริบท และ กระบวนการ การซื้อ ขาย การเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ ข้อบังคับในการซื้อ ขายของผ่าน อินเตอร์เน็ต 10

11 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต B to B transactions B to C transactions Digital delivery of products and services Online merchandising

12 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต กับระบบ การเงิน และกฏหมาย Automated telephone transactions eg phone banking EFTPOS and other automated transfer systems 12

13 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในระบบกฎหมาย จากการปฏิวัติแนวคิดสู่ความเป็นมนุษยนิยม จากการปฏิวัติแนวคิดสู่ความเป็นมนุษยนิยม เสรีภาพในการพัฒนาตนเอง เสรีภาพในการพัฒนาตนเอง เสรีภาพในทางวิชาการและการแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล(โต้แย้งได้ โดยการแสดงให้เห็น พิสูจน์ ทดลอง) เสรีภาพในทางวิชาการและการแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล(โต้แย้งได้ โดยการแสดงให้เห็น พิสูจน์ ทดลอง) การคุ้มครองภูมิปัญญาด้วยระบบกฎหมาย ทรัพย์สิน บนพื้นฐานของระบบพาณิชย์นิยม การคุ้มครองภูมิปัญญาด้วยระบบกฎหมาย ทรัพย์สิน บนพื้นฐานของระบบพาณิชย์นิยม การแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา  การถ่ายทอด เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา  การถ่ายทอด เทคโนโลยี 13

14 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช ไทย 3 G 4 G 14 ลาว 3 G 4 G

15 Prism Control on Facebook 15

16 16 http://www.macthai.com/2013/08/13/thai-government-to-censor-app-line /

17 17 Julian Assange http://thenextweb.com/media/2010/12/04/the-greater-problem-of-wikileaks-when-innocent-sites-become-the- victims/ http://www.maskofzion.com/2010/10/wikileaks-is-zionist-poison.html

18 จริยศาสตร์ กับ เทคโนโลยี การอธิบายสรรพสิ่งต่างๆในโลก  ธรรมชาติ พระ เจ้า มนุษย์ การอธิบายสรรพสิ่งต่างๆในโลก  ธรรมชาติ พระ เจ้า มนุษย์ มนุษย์เป็นประธาน หรือ วัตถุ การใช้คนในการทดลอง มนุษย์เป็นประธาน หรือ วัตถุ การใช้คนในการทดลอง การใช้สิ่งมีชีวิตในการทดลอง เช่น การใช้หนูทดลอง การใช้สัตว์ในการทดสอบเครื่องสำอาง การใช้สิ่งมีชีวิตในการทดลอง เช่น การใช้หนูทดลอง การใช้สัตว์ในการทดสอบเครื่องสำอาง การตัดแต่งพันธุกรรม การตัดแต่งพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเป็นเลิศ การคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเป็นเลิศ เช่น พันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากตอบสนองต่อ ปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง การคัดเลือกพันธุ์ของคน  การใช้เทคโนโลยีควบคุมธรรมชาติ 18

19 Vietnam War 1959- 1975

20 Youtube Clip Agent Orange. American Chemical and Biological Warfare http://www.youtube.com/watch?v=wgLlkj sg1uo 20

21 21

22 ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2553 กลุ่มที่ 1 ห้ามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคารและ สถาบันการเงิน สถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งร้านค้า สถานบันเทิง สถานที่ ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดิน ทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในอาคาร แต่สามารถจัดพื้นที่สูบไว้นอก อาคารได้ ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถานที่ ทำงานเอกชน สถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ และกลุ่มที่ 3 สถานที่ที่อนุญาตให้สูบในอาคารได้ แต่ต้องจัดพื้นที่ไว้ เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีเพียงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเท่านั้น 22

23 เราอาจจะตายเพราะการกิน หากไม่ได้ดู คลิปนี้ # http://www.youtube.com/watch?v=iau3ET OhwnQ&list=PL- PF1Oa03PcLFAsiMzFsfS_sYzp74JTWp&inde x=1 23

24 จริยศาสตร์ กับ เทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี  ปัญหาด้านมนุษยธรรม การเข้าถึงเทคโนโลยี  ปัญหาด้านมนุษยธรรม จากกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิให้นวัตกรรม เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโยโลยี จากกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิให้นวัตกรรม เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโยโลยี การแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนา เทคโนโลยี ระหว่างเจ้าของทรัพยากรกับผู้คิดค้น การแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนา เทคโนโลยี ระหว่างเจ้าของทรัพยากรกับผู้คิดค้น การหวงกันความรู้ การหวงกันความรู้ ใครควรเป็นเจ้าของความรู้ ผู้คิด/เจ้าของทุน/ มนุษยชาติ ใครควรเป็นเจ้าของความรู้ ผู้คิด/เจ้าของทุน/ มนุษยชาติ การใช้เวลาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการคลายความ กดดัน – 50 ปี/ตลอดชีวิตของผู้ผลิต/สร้างสรรค์ การใช้เวลาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการคลายความ กดดัน – 50 ปี/ตลอดชีวิตของผู้ผลิต/สร้างสรรค์ 24

25 กลไกทางกฏหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์  สิทธิในงานที่มีลักษณะเป็นการประพันธ์ การแสดงออกทางความคิด ลิขสิทธิ์  สิทธิในงานที่มีลักษณะเป็นการประพันธ์ การแสดงออกทางความคิด กฎหมายคุ้มครองให้ โดยห้ามผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสารณะ ให้เช่า สำเนา ใช้ กฎหมายคุ้มครองให้ โดยห้ามผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสารณะ ให้เช่า สำเนา ใช้ ตลอดชีวิตของผู้ประพันธ์ + 50 ปี ตลอดชีวิตของผู้ประพันธ์ + 50 ปี สิทธิบัตร  งานสร้างสรรคเทคโนโลยีที่มีกรรมวิธีการ ผลิต สิทธิบัตร  งานสร้างสรรคเทคโนโลยีที่มีกรรมวิธีการ ผลิต สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นขอ สิทธิบัตรการออกแบบ มีอายุ 10 ปี แต่วันยื่นขอ สิทธิบัตรการออกแบบ มีอายุ 10 ปี แต่วันยื่นขอ Copyright – Copyleft Copyright – Copyleft จบ ☃ 25

26 กลไกทางกฏหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี Domain name คือ Internet address ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต มีการจัดการโดยระบบทั่วโลกภายใต้ ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Generic top level domains (gTLDs) –.com,.org,.net,.edu,.gov,.biz

27 กลไกทางกฎหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี Licensed จดก่อนได้ก่อน Trade Marks เครื่องหมายทางการค้า Personality Rights สิทธิส่วนบุคคล Place Names ชื่อสถานที่

28 กลไกทางกฎหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี Cyber Hacking Cyber war


ดาวน์โหลด ppt Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น - พัฒนาการ ของทั้งสองสิ่งในโลกสมัยใหม่ 2 การใช้เทคโนโลยี “อย่างเป็นธรรม” 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google