งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี
ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น - พัฒนาการของทั้งสองสิ่งในโลกสมัยใหม่ 2 การใช้เทคโนโลยี “อย่างเป็นธรรม”

2 ข้อพิจารณา เทคโนโลยี คือการพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คน
Have & Have Not! เทคโนโลยี สร้างชีวิตหรือทำลายชีวิต  อยู่ที่การใช้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คนในการใช้ชีวิตอยู่ เทคโนโลยีใช้กลไกของวิทยาศาสตร์ กฎหมายใช้กลไกของรัฐ

3 พัฒนาการของวิทยาการในโลก
ยุควิทยาศาสตร์ของนักปรัชญา นักคิดอิสระ ความรู้เป็นของสาธารณะ/ นักคิดของผู้ปกครอง ยุควิทยาศาสตร์เป็นของต้องห้าม เมื่อการค้นพบกระทบต่อสถานะของชนชั้น ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการการทดลองหาความรู้ในเชิงประจักษ์ เสรีภาพของมนุษย์ในการพัฒนา ยุควิทยาศาสตร์กลายเป็น “พระเจ้า”  เมื่อเทคโนโลยีคือทุน  ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า  เทคโนโลยีสร้างอำนาจแก่ผู้ที่เข้าถึงได้  เทคโนโลยี ควบคุมธรรมชาติ

4

5 25 years of the mobile phones
Source: The guardian,

6 http://www. manager. co. th/cyberbiz/viewnews. aspx

7

8 Youtube Clips

9

10 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต กับกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงของบริบท และกระบวนการ การซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายของผ่านอินเตอร์เน็ต

11 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต
B to B transactions B to C transactions Digital delivery of products and services Online merchandising

12 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต กับระบบการเงิน และกฏหมาย
Automated telephone transactions eg phone banking EFTPOS and other automated transfer systems

13 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบกฎหมาย
จากการปฏิวัติแนวคิดสู่ความเป็นมนุษยนิยม เสรีภาพในการพัฒนาตนเอง เสรีภาพในทางวิชาการและการแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล(โต้แย้งได้ โดยการแสดงให้เห็น พิสูจน์ ทดลอง) การคุ้มครองภูมิปัญญาด้วยระบบกฎหมายทรัพย์สิน บนพื้นฐานของระบบพาณิชย์นิยม การแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี

14 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช
ไทย 3 G 4 G ลาว 3 G 4 G

15 Prism Control on Facebook

16

17 Julian Assange

18 จริยศาสตร์ กับ เทคโนโลยี
การอธิบายสรรพสิ่งต่างๆในโลก  ธรรมชาติ พระเจ้า มนุษย์ มนุษย์เป็นประธาน หรือ วัตถุ การใช้คนในการทดลอง การใช้สิ่งมีชีวิตในการทดลอง เช่น การใช้หนูทดลอง การใช้สัตว์ในการทดสอบเครื่องสำอาง การตัดแต่งพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเป็นเลิศ เช่น พันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากตอบสนองต่อปุ๋ย น้ำ ยาฆ่าแมลง การคัดเลือกพันธุ์ของคน การใช้เทคโนโลยีควบคุมธรรมชาติ Start here!

19 Vietnam War International Law And Political Reality: Collected Papers, Volume One, by Anthony D'Amato.

20 Youtube Clip Agent Orange. American Chemical and Biological Warfare

21 ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ. ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ(พ. ร. บ
ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. โดยประกาศฉบับนี้เป็นการกำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100% หรือห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 ห้ามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคารและสถาบันการเงิน สถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งร้านค้า สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในอาคาร แต่สามารถจัดพื้นที่สูบไว้นอกอาคารได้ ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถานที่ทำงานเอกชน สถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ และกลุ่มที่ 3 สถานที่ที่อนุญาตให้สูบในอาคารได้ แต่ต้องจัดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีเพียงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเท่านั้น นอก จากนั้นยังกำหนดให้เจ้าของสถานที่ต้องให้ความร่วมมือกับกฎกระทรวง โดยติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนการจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารนั้น จะต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้าออก แต่ต้องอยู่ในที่ที่ลับตา และไม่รบกวนผู้อื่น

22 ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ. ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ(พ. ร. บ
ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2553 กลุ่มที่ 1 ห้ามสูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ สถานศึกษา โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคารและสถาบันการเงิน สถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งร้านค้า สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในอาคาร แต่สามารถจัดพื้นที่สูบไว้นอกอาคารได้ ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถานที่ทำงานเอกชน สถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ และกลุ่มที่ 3 สถานที่ที่อนุญาตให้สูบในอาคารได้ แต่ต้องจัดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีเพียงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเท่านั้น

23 เราอาจจะตายเพราะการกิน หากไม่ได้ดูคลิปนี้ #

24 จริยศาสตร์ กับ เทคโนโลยี
การเข้าถึงเทคโนโลยี ปัญหาด้านมนุษยธรรม จากกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิให้นวัตกรรม เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโยโลยี การแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างเจ้าของทรัพยากรกับผู้คิดค้น การหวงกันความรู้ ใครควรเป็นเจ้าของความรู้ ผู้คิด/เจ้าของทุน/มนุษยชาติ การใช้เวลาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการคลายความกดดัน – 50 ปี/ตลอดชีวิตของผู้ผลิต/สร้างสรรค์

25 กลไกทางกฏหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี
ลิขสิทธิ์ สิทธิในงานที่มีลักษณะเป็นการประพันธ์ การแสดงออกทางความคิด กฎหมายคุ้มครองให้ โดยห้ามผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสารณะ ให้เช่า สำเนา ใช้ ตลอดชีวิตของผู้ประพันธ์ + 50 ปี สิทธิบัตร งานสร้างสรรคเทคโนโลยีที่มีกรรมวิธีการผลิต สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นขอ สิทธิบัตรการออกแบบ มีอายุ 10 ปี แต่วันยื่นขอ Copyright – Copyleft จบ ☃

26 กลไกทางกฏหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี
Domain name คือ Internet address ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต มีการจัดการโดยระบบทั่วโลกภายใต้ ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Generic top level domains (gTLDs) .com, .org, .net, .edu, .gov, .biz

27 กลไกทางกฎหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี
Licensed จดก่อนได้ก่อน Trade Marks เครื่องหมายทางการค้า Personality Rights สิทธิส่วนบุคคล Place Names ชื่อสถานที่

28 กลไกทางกฎหมาย ในการคุ้มครองเทคโนโลยี
Cyber Hacking Cyber war


ดาวน์โหลด ppt Law and Technology 1 กฎหมายและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google