งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ประเมินผลงาน ทางวิชาการ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ประเมินผลงาน ทางวิชาการ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ประเมินผลงาน ทางวิชาการ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง

2 ด้านคุณภาพการศึกษา

3 1. ความสมบูรณ์ของ เนื้อหาสาระ 1. ความสมบูรณ์ของ เนื้อหาสาระ  ความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน ตามหลักวิชาการ และทันสมัย  มีการค้นคว้า อ้างอิง ถูกต้องเชื่อถือได้  เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้อง ตาม หลักการใช้ภาษา  จัดเรียงหัวข้อ เนื้อหาเป็น ระบบเดียวกัน พิจารณ าจาก

4 ด้านคุณภาพ การศึกษา ( ต่อ ) 2. ความถูกต้องตามหลัก วิชาการ 2. ความถูกต้องตามหลัก วิชาการ รูปแบบ ขั้นตอน ในการนำเสนอ ต้องถูกต้อง รูปแบบ ขั้นตอน ในการนำเสนอ ต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาของผลงานประเภท นั้นๆ พิจารณ าจาก

5 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  การแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  การนำเสนอประสบการณ์ที่ทำให้เกิด ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่  การนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วย เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิด นวัตกรรม  ผลงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการจัด การศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ( ต่อ ) พิจารณ าจาก

6 4. การพิมพ์และการ จัดรูปเล่ม 4. การพิมพ์และการ จัดรูปเล่ม ความสวยงามและ ความถูกต้อง ความสวยงามและ ความถูกต้อง ตามหลัก วิชาการ ตามหลัก วิชาการ ด้านคุณภาพการศึกษา ( ต่อ ) พิจารณ าจาก

7 ประโยชน์ของผลงานวิชาการ

8 1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง วิชาการหรือวิชาชีพ  เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ วิชาชีพ  สามารถเป็น แบบอย่างได้  ใช้เป็นแหล่ง อ้างอิง หรือ  เป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็น อย่างดี พิจารณ าจาก

9 2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา การจัดการ ศึกษาและชุมชน ผลที่ปรากฏต่อ ผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา ผลที่ปรากฏต่อ ผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา การจัดการศึกษา และชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ประโยชน์ของผลงานวิชาการ ( ต่อ ) พิจารณ าจาก

10 3. การเผยแพร่ใน วงวิชาการ  มีการนำผลงานไปเผยแพร่ด้วย วิธีการต่างๆ เช่น  การจัดพิมพ์ใน รายงานประจำปี  เอกสาร วารสาร  การนำเสนอต่อที่ ประชุม  การจัด นิทรรศการ  การเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ Web site ประโยชน์ของผลงานวิชาการ ( ต่อ ) พิจารณ าจาก

11 องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน

12 1. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  ผลงานตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ 20 คะแนน  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 50 คะแนน  ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 30 คะแนน และสถานศึกษา 30 คะแนน พิจารณ าจาก

13 2. การประเมินผลงานทาง วิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน ( ต่อ ) โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์การ ให้คะแนน ดังนี้

14 1. คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (50 คะแนน )  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 20 คะแนน  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 15 คะแนน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน  การพิมพ์และการจัดทำรูปเล่ม 5 คะแนน องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน ( ต่อ )

15 2. ประโยชน์ของผลงานทาง วิชาการ (50 คะแนน )  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชากา หรือวิชาชีพ 15 คะแนน  ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากร ทาง การศึกษา การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 25 คะแนน การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 25 คะแนน  การเผยแพร่ในวงวิชาการ 10 คะแนน องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน ( ต่อ )

16 เกณฑ์การ ตัดสิน ผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน ต้องไม่ ต่ำกว่า 70%  ผลงานทางวิชาการ ต้อง ไม่ต่ำกว่า 70%  คะแนนรวม ต้องไม่ ต่ำกว่า 75%  ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องผ่านเกณฑ์เอก ฉันท์ทั้งผลการปฏิบัติงานและผลงาน ทางวิชาการ องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน ( ต่อ )

17 แนวทางการประเมิน

18 1. ผลงานทางวิชาการ ต้องอยู่ ในเงื่อนไขดังนี้  ผลงานวิจัย จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของการฝึกอบรม  เป็นผลงานที่เปิดเผยต่อ สาธารณะ - เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือใช้อ้างอิง - ป้องกันการลอก เลียนผลงาน  กรณีเสนอผลงานที่มีผู้แต่งร่วม จะต้อง มีผลงานฯ ที่จัดทำแต่ผู้เดียวไม่น้อย กว่า 1 รายการ

19 แนวทางการ ประเมิน ( ต่อ ) 2. กรณีผลการประเมินในส่วนของ ผลการปฏิบัติงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด ไม่สามารถปรับปรุงได้

20 3. การปรับปรุงผลงาน ทางวิชาการ  คะแนนผลการปฏิบัติงานจากกรรมการ ทั้ง 3 คน ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 3 คน ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80  คะแนนผลงานทางวิชาการจาก กรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 คน ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่า 2 คน ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 70  ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน - ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน แนวทางการ ประเมิน ( ต่อ )

21 4. กรณีเสนอผลงานเกิน 1 รายการ  แต่ละรายการประเมินมีคะแนน เต็ม 100 คะแนน  เมื่อประเมินแล้ว ให้นำคะแนนมา เฉลี่ยเป็นคะแนนผลงานที่ได้ แนวทางการ ประเมิน ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ประเมินผลงาน ทางวิชาการ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google