งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

2 เป้าหมาย เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์ราย ใหม่ในกลุ่ม MSM กลยุทธ์ สร้างมาตรเชิงรุกส่งเสริมการป้องกัน ในกลุ่ม MSM โดยการ ส่งเสริมการ เข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ผ่านจุดบริการถุงยางอนามัย (Condom point)

3 แนวทางมาตรการ จัดจุดบริการถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่นแก่ลูกค้าใน สถานที่ต่าง ๆ ที่ชายที่มี เพศสัมพันธ์กับชายนิยมไปเที่ยว และจุดที่มีการรวมตัวของ MSM เช่น ดิสโก้เธค คาราโอเกะ ซาวน่า และร้านเสริมสวย เป็นต้น ดำเนินการร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย ( สคร / สสจ สมาคม ฟ้าสีรุ้ง และเครือข่าย )

4 กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน ปรับปรุงมาตรการฯ 2. ปรับปรุงเนื้อหาสื่อ / อุปกรณ์ / แนวทาง ประชาสัมพันธ์โครงการ สนับสนุนมาตรการ ฯ 3. การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทาง สื่อต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Condom Point 4. พัฒนาทีมพี่เลี้ยง ระดับเขต เพื่อเป็นที่ ปรึกษาและกำกับดูแลมาตรการฯ 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ป้องกันฯ โดยบูรณาการในงานสัมมนาเอดส์ ชาติ ครั้งที่ 13

5 แนวทางการดำเนินงานจัดตั้ง Condom Point 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสื่อ และเทศกาล ต่างๆ 2. รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ( สถานที่ตาม เกณฑ์ ) 3. สนับสนุน Condom Point / ถุงยางอนามัย / สารหล่อ ลื่น พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ฟรี 4. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงาน / สถานบริการที่ เข้าร่วมโครงการ 5. เจ้าของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจะต้องมีส่วน ร่วมในการดูแลจุดบริการถุงยางอนามัย ( Condom Point ) จัดตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยและสารหล่อ ลื่น ในบริเวณที่ลูกค้าจะเข้าถึงได้โดยสะดวก 6. การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้มี ส่วนร่วมและเจ้าของสถานที่ 7. การประเมินผลและสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ( สอวพ.)

6 พื้นที่ดำเนินการใน ปี 2553 นำร่อง 30 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง 9 จังหวัด ( กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรีและนครปฐม ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ( นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุดรธานี และบุรีรัมย์ ) ภาคเหนือ 9 จังหวัด ( นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงราย พิจิตร และกำแพงเพชร ) ภาคใต้ 4 จังหวัด ( สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต

7 ในปี 2554 เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย อีก 18 จังหวัด รวมเป็น 48 จังหวัด และหน่วยงานที่ สนใจ ได้แก่ ตราด สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สุราษฏร์ธานี พัทลุง ตรัง ยะลา และสตูล เป้าหมาย ปี 2555 ดำเนินการ เต็มพื้นที่ ( 77 จังหวัด )

8 ผลการดำเนินงานปี 2553 - มี หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 188 แห่ง ได้แก่ ซาวน่า ผับ คาราโอเกะ ร้านเสริมสวย ร้านเวดดิ้งสตูดิโอ โรงแรม, ร้านอาหาร อาบ / อบ / นวด บริษัท / ห้างร้าน ร้านดอกไม้ ศูนย์ Drop in และอื่นๆ - หน่วยงานมีความพึงพอใจโครงการอยู่ใน ระดับมาก - มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง สื่ออุปกรณ์ ควรให้น่าสนใจ / การดูแลจุดกระจายถุงยาง / ปี 2554 อยู่ระหว่างการรับสมัครเข้าร่วม โครงการ

9 กรมควบคุมโรค ( สอวพ.) จัดหาถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นและสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอ สำนักงานป้องกันควบคุม โรค คลังถุงยางอนามัย NGO ประสานหน่วยงาน / สถานบริการในการกระจายถุงยางอนามัยและสาร หล่อลื่นผ่าน condom point หน่วยงาน / สถานบริการ ดูแลจุดกระจายถุงยางอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสาน NGO ในการกระจายถุงยางอนามัยและสาร หล่อลื่น ผังการการกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google