งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 Assignment 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ในการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 Assignment 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ในการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 Assignment 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ในการจัดการความรู้ (Applications of Information and Communication Technology in Knowledge Management) KM703

2 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 Experienced Community of Practice and Knowledge Transfer in a Science/Technology Company ”

3 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 ที่มา หลักการและเหตุผล ของเอกสาร ” สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ส่งเสริมและจัดการความรู้ภายในองค์กร องค์กรจึง มุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อบริหาร จัดการ ในการถ่ายทอดความรู้จาก บริษัทไปยังบุคคล และเพื่อบูรณาการความรู้ ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละบุคคล เข้าไปเก็บไว้ใน คลังความรู้ของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ ครอบคลุมมากขึ้นของวิธีการใช้ประโยชน์จาก ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำไปสู่​​การวิจัยที่ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการถ่ายทอดความรู้เฉพาะทาง ภายในบริษัทและทีมงาน โดยมีองค์ประกอบที่ สำคัญในรูปแบบของ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ

4 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาของเอกสาร ” เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ ขององค์กร และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ ใช้เพื่อการพัฒนาและการสนับสนุน จากประสบการณ์ของชุมชนนักปฏิบัติ ในระดับและ ประเภทของชุมชน ที่มีประสบการณ์เทคนิค ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ (TARs) ที่อยู่ในสมาชิกนิตยสารจัดอันดับ Forture 500

5 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษา ของเอกสาร ” 1. ผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันใน แต่ละระดับ และประเภท เพื่อนำมา สังเคราะห์ประยุกต์ใช้เป็นข้อสนับสนุน ในการจัดการความรู้ขององค์กร ในรูปแบบตาราง ความสัมพันธ์ Table 1. Means, standard deviations, and alphas for eCoP Table 2. eCoP variable correlation table Table 3. Structural equations results 2. องค์กรสามารถวางแผนการดำเนินงานของ ชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติและเครื่องมือเทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับแง่มุม ของชุมชนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

6 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษา ของเอกสาร ” 3. ขอบเขตของปัญหาหรือผลกระทบ สามารถ นำมาใช้เพื่อศึกษาต่อยอดงานวิจัยในการ พัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรต่อไปได้

7 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร ” KM Tools CoP (Community of Practice- CoP) รูปแบบ Model 1. Shared Vocabulary 2. Learning from each other 3. Open Communication 4. Remembering Previous Lessons วิธีการ Methods 1. แบบสอบถาม

8 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร ” KM Tools CoP (Community of Practice-CoP) มาตรการ Measures 1. eCop 2. Tacit Knowledge 3. Technology Tool Use 4. Archival measures ขั้นตอน Procedure

9 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ ของนักศึกษา ” บทความวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาประสบการณ์ ของชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้พัฒนาการ จัดการความรู้ขององค์กร โดยสามารถนำ CoP (Community of Practice) ซึ่งเป็น 1 ใน เครื่องมือของการจัดการความรู้ (KM Tools) สำหรับการดึงความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใน และเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ประสบการณ์ การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการ สื่อสารสองทาง เป็นการบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราว ความสำเร็จ ประสบการณ์ วิธีการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน นำใช้ให้เหมาะสมกับ องค์กรนั้นๆ

10 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ ของนักศึกษา ” ดังนั้น การทำ CoP ควรเป็น CoP ที่ยั่งยืน และให้ผลถาวร ควรทำให้เป็นวิถีชีวิตการ ทำงานตามปกติอย่างหนึ่ง หรือกลายเป็น วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่ทุกคนได้ถือ ปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรนั้นเข้าถึงแก่นแท้หรือจิต วิญญาณที่แท้จริงของการจัดการความรู้ และเป็น การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ที่สามารถ สร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขันขององค์กร ได้

11 College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 อ้างอิง Experienced Community of Practice and Knowledge Transfer in a Science/Technology Company ” David Cadiz Santa Clara University cadiz- david@yahoo.c om Terri L. Griffith Santa Clara University tgrijfith@cu.ed u John E. Sawyer University of Delaware sawyerj@learner. udel.edu


ดาวน์โหลด ppt College of Arts Media and Technology ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031 Assignment 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ในการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google