งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ. ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน ทางด้านวิชาการ ในการ ขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ. ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน ทางด้านวิชาการ ในการ ขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ

2 ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน ทางด้านวิชาการ ในการ ขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน ทางด้านวิชาการ ในการ ขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ข่าว ประชาสัมพันธ์

3 โดย Download เอกสารขอรับการประเมิน และรายงานประเมินตนเอง และเอกสาร ต่าง ๆ ได้ที่ www.c-tech.ac.th ส่งแบบขอรับการประเมินได้ที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

4 ขั้นตอนการขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ

5 ศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ยื่นคำขอตามแบบขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองหรือไม่ จัดเตรียมเอกสารใหม่ ไม่ ใ ช่ จัดทำรายงานประเมินตนเองและนำเสนอผลงาน คณะกรรมการภายในประเมินผ่านหรือไม่ ปรับปรุงคุณภาพใหม่ ไม่ ใ ช่ นำรายงานประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายนอก คณะกรรมการภายนอกประเมินผ่านหรือไม่ ตำแหน่งครูผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง สรุปผลและนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่ ใ ช่


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ. ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน ทางด้านวิชาการ ในการ ขอรับตำแหน่งครู ผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ขอเชิญชวนครูผู้สอนทุก ท่านเข้าร่วมประเมินผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google