งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 1.วัตถุประสงค์ 1 2 3 4 ทราบระดับความสามารถและจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร
เข้าใจวิธีการทำ Benchmarking และนำไปใช้ได้ 2 แลกเปลี่ยน Best Practices กับองค์กรชั้นนำ 3 สร้างเครือข่าย Benchmarking 4

3 2.ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 2549 - มกราคม 2550

4 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีความเข้าใจในวิธีการทำ Benchmarking ที่ถูกต้องและเป็นระบบ 2. สามารถขยายผลการทำ Benchmarking ไปใช้ประโยชน์เองได้ 3. มีการแลกเปลี่ยน Best Practices ตามเกณฑ์ PMQA/TQA 4. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล Best Practices ระหว่างองค์กร

5 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
4.แผนการดำเนินโครงการ Benchmarking ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Benchmarking Process 17 พ.ค 49 FTPI & สคบส 1

6 4.แผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)
Self Assessment ให้ความรู้ใน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA/TQA (เกณฑ์การให้คะแนน /แนวทางการประเมิน/ รายงานการประเมิน) 1-2 มิ.ย 49 FTPI & สคบส 2

7 4.แผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)
Best Practices นำเสนอ Best Practices & พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่จะทำ Site Visit 19-20 ก.ค 49 FTPI & สคบส 3

8 4.แผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)
Site Visit อบรมเทคนิค / ข้อควรปฏิบัติ / วิธีการจัดทำคำถาม / แจ้งผลการคัดเลือก รร.ที่จะไป Site Visit/ 21 ก.ค 49 FTPI & สคบส 4

9 4.แผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)
Improvement นำเสนอ Action Plan/ สรุปผลการดำเนินโครงการ 27 ต.ค 49 FTPI & สคบส 5

10 4.แผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)
Seminar นำเสนอ Best Practices/ สรุปผลการดำเนินโครงการ ม.ค 50 FTPI & สคบส 6


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google