งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 ทราบระดับความสามารถและจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร เข้าใจวิธีการทำ Benchmarking และนำไปใช้ได้ แลกเปลี่ยน Best Practices กับองค์กรชั้นนำ 11 22 33 สร้างเครือข่าย Benchmarking 44 1. วัตถุประสงค์

3 2. ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 2549 - มกราคม 2550

4 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความเข้าใจในวิธีการทำ Benchmarking ที่ถูกต้องและเป็นระบบ 1. สามารถขยายผลการทำ Benchmarking ไปใช้ประโยชน์เองได้ 2. มีการแลกเปลี่ยน Best Practices ตามเกณฑ์ PMQA/TQA 3. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล Best Practices ระหว่างองค์กร 4.

5 4. แผนการดำเนินโครงการ Benchmarking ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Benchmarking Process 17 พ.ค 49 FTPI & สคบส 1

6 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Self Assessment ให้ความรู้ใน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA/TQA (เกณฑ์การให้คะแนน /แนวทางการประเมิน/ รายงานการประเมิน) 1-2 มิ.ย 49 FTPI & สคบส 2

7 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Best Practices นำเสนอ Best Practices & พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่จะทำ Site Visit 19-20 ก.ค 49 FTPI & สคบส 3

8 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Site Visit อบรมเทคนิค / ข้อควรปฏิบัติ / วิธีการจัดทำคำถาม / แจ้งผลการคัดเลือก รร.ที่จะไป Site Visit/ 21 ก.ค 49 FTPI & สคบส 4

9 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Improvement นำเสนอ Action Plan/ สรุปผลการดำเนินโครงการ 27 ต.ค 49 FTPI & สคบส 5

10 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Seminar นำเสนอ Best Practices/ สรุปผลการดำเนินโครงการ ม.ค 50 FTPI & สคบส 6


ดาวน์โหลด ppt การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google