งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University

2  สารสนเทศ (information)  สิ่งที่ผู้ส่งต้องการสื่อให้ผู้รับได้รับรู้ เข้าใจ เป็น นามธรรม จึงต้องการรูปธรรมเพื่อการรับรู้ได้ของ ผู้รับ  ข่าว, ข่าวสาร (message)  สิ่งที่สามารถใช้ในการสื่อ สามารถสัมผัส รับรู้ ตรวจจับได้ เป็นรูปธรรมของสารสนเทศที่ผู้ส่ง ต้องการสื่อไปยังผู้รับ  สัญญาณ (signal)  รูปแบบของข่าวสาร (message) ที่สามารถส่งผ่าน ไปในระบบการสื่อสารได้ 2 252342 Chapter_1

3  ความต้องการของการสื่อสารโดยทั่วไปคือ  ต้องการส่งสารสนเทศให้ถึงผู้รับได้ถูกต้องตรงตาม สารสนเทศที่ผู้ส่งต้องการส่งให้ผู้รับ  ระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้า  การนำข่าวสารไปถึงเครื่องรับให้ถูกต้องตรงกับ ข่าวสารที่ส่งจากเครื่องส่ง  ต่างกันอย่างไร ? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? 252342 Chapter_1 3

4  ระบบการสื่อสารจึงเปรียบได้กับการระบบ ขนส่ง  เป็นการขนถ่ายข่าวสาร (message) จากต้น ทางไปยังปลายทางโดยมีสารสนเทศ (information) บรรจุอยู่ในข่าวสาร (message) นั้น  เปรียบเหมือนระบบขนส่ง ที่มีสิ่งของบรรจุอยู่ ในหีบห่อ  ระบบการสื่อสาร จะขนถ่ายข่าวสารไปถึง ปลายทางอย่างดีที่สุด  โดยทราบดีว่ามีสารสนเทศบรรจุอยู่  ระบบขนส่ง จะขนถ่ายหีบห่อไปถึงปลายทาง ทางอย่างดีที่สุด  โดยทราบดีว่ามีสิ่งของบรรจุอยู่ 252342 Chapter_1 4

5  TD (Transducer) ตัวแปลงสัญญาณ  เปลี่ยนข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นสัญญาณทาง ไฟฟ้าและกลับกัน  Tx (Transmitter) ตัวส่ง  เปลี่ยนสัญญาณขาเข้าให้เหมาะสมกับการส่งใน ช่องสัญญาณ  Transmission channel ช่องสัญญาณ  เป็นตัวกลางนำสัญญาณไปยังปลายทาง  Rx (Receiver) ตัวรับ  เปลี่ยนสัญญาณที่รับได้จากช่องสัญญาณเป็นสัญญาณขา ออก 252342 Chapter_1 5 TD TxRx Transmis sion Channel Input Signal Output Signal Transmission Signal Receiving Signal Message In Message Out

6  การสื่อสารทางเดียว (simplex)  เช่น การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  การสื่อสารสองทาง (full-duplex)  ทั้งต้นทางและปลายทางเป็นได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลา เดียวกันคือรับและส่งไปพร้อมกันเช่น โทรศัพท์  การสื่อสารแบบกึ่งสองทาง (half-duplex)  ทั้งต้นทางและปลายทางเป็นได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ แต่ ต้องผลัดกันส่งและรับ คือส่งพร้อมกันไม่ได้  นอกจากนี้ยังอาจแบ่งเป็น  การสื่อสารจุดต่อจุด (Point-to-point)  แบบกระจาย (Point-to-multipoint or Broadcast) 252342 Chapter_1 6

7  ความรวดเร็ว  ส่งข้อมูลข่าวสารได้จำนวนมากใช้เวลาน้อยที่สุด  ความถูกต้อง  ข้อมูลข่าวสารที่ได้ต้องถูกต้องครบถ้วน  ความเชื่อถือได้  ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สิ่งแวดล้อม 252342 Chapter_1 7

8  การวิเคราะห์สเปกตรัม  การส่งผ่านของสัญญาณในระบบเชิงเส้น  การมอดูเลตและการดีมอดูเลตสัญญาณ  การจัดการสัญญาณรบกวน  ทฤษฎีสุ่มตัวอย่าง  การเข้ารหัสและการถอดรหัส 252342 Chapter_1 8

9  พื้นฐานของระบบการสื่อสาร  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสาร  แนวโน้มของระบบการสื่อสาร  ความถี่สูงขึ้น  ขนาดเล็กลง  หลายๆ ระบบรวมเข้าด้วยกัน 252342 Chapter_1 9

10 ปี ค. ศ. เหตุการณ์  1838 กำเนิดโทรเลข โดย มอส  1876 กำเนิดโทรศัพท์ โดย อเล็กซาน เดอร์ เกรแฮม เบล  1897 กำเนิดโทรเลขไร้สาย โดยมาร์โคนี  1920 ทฤษฎีสายส่ง  1938 ทดลองแพร่ภาพโทรทัศน์  1938 เรดาร์ ไมโครเวฟ ถูกพัฒนาขึ้นมา ใช้ในการทหาร  1948 กำเนิดทฤษฎีสารสนเทศ  1948 กำเนิดทรานซิสเตอร์  1953 มาตรฐานโทรทัศน์สี 252342 Chapter_1 10

11  1956 โทรศัพท์ข้ามมหาสมุทร  1961 สถานีวิทยุ FM ให้บริการ  1962 เริ่มการสื่อสารดาวเทียม ด้วยดาวเทียม เทลสตาร์ I  1966-1975 เคเบิ้ลทีวี การเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์ ผ่านเส้นใยแสง  1969 ARPANET  1971 ไมโครโปรเซสเซอร์ชิพเดี่ยว โดย อิน เทล  1972 โทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์ โดย โมโตโร ลา  1985 โทรสารถูกใช้ทั่วไปในสำนักงาน  1988 สายไฟเบอร์ออฟติก เคเบิ้ลใต้น้ำข้าม มหาสมุทร  1990-2000 การสื่อสารระบบดิจิตอล ISDN, HDTV, Digital Cellular 252342 Chapter_1 11

12  3-30 kHz : VLF :Very Low Frequency  30-300 kHz : LF :Low Frequency .3-3 MHz : MF :Medium Frequency  3-30 MHz : HF :High Frequency  30-300 MHz : VHF :Very High Frequency .3-3 GHz : UHF :Ultra High Frequency  3-30 GHz : SHF :Super High Frequency 252342 Chapter_1 12

13  252401 Optical Communications  252402 Data Communications and Networks  252403 Communication Network and Transmission Lines  252404 Digital Communication  252442 Radio Systems  252443 Antenna Theory  252444 Microwave  252446 Information Theory  252447 Communication Electronics  252448 Satellite Communications  252440 Communication Engineering Laboratory 252342 Chapter_1 13


ดาวน์โหลด ppt Assist. Prof. Tharadol Komolmis Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google