งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 252311 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ. พี รพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 252311 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ. พี รพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 252311 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ. พี รพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป  วันและเวลาเรียน จันทร์, พฤหัสบดี 13:00 – 14:30 จันทร์, พฤหัสบดี 13:00 – 14:30  อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ - ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) โทร. 0-5394-4140 ต่อ 122 - E-Mail : kasin@ee.eng.cmu.ac.th kasin@ee.eng.cmu.ac.th - Web Page : http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin - FB: Eagle CANDLE

3 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป  อ. พีรพนธ์ อนุสารสุนทร - ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 EE16-404 โทร. 0-5394-4140 ต่อ 404 - E-Mail : anusarnp@hotmail.com anusarnp@hotmail.com

4 การประเมินผล ( อ. กสิณ )  เข้าชั้นเรียน 0% ( เช็คชื่อทุกคาบ )  คะแนนจดย่อ 5%  คะแนนการบ้าน 15%  สอบกลางภาค 30% วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00 - 11:00 น. ที่ห้อง EE16-211

5 การประเมินผล ( อ. พีรพนธ์ )  เข้าชั้นเรียน 0% ( เช็คชื่อทุกคาบ )  สอบปลายภาค 50% วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 - 11:00 น. ที่ห้อง EE16-211

6 ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน  เข้าชั้นเรียนสายกว่า 10 นาทีถือว่าขาด เรียนในคาบนั้น  การแต่งกายเข้าชั้นเรียน ให้อยู่ในชุด สุภาพ  พยายามไม่ลุกเข้าออกห้องเรียน ระหว่างอาจารย์สอน  ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทระหว่าง อยู่ในชั้นเรียน - ครั้งแรกตักเตือน - ครั้งที่สองหยุดสอนในคาบนั้น - ครั้งที่สามตัดคะแนนเข้าชั้นเรียน และหยุดสอน

7 หนังสืออ้างอิง  William H. Hayt, JR., “Engineering Electromagnetic”, 5 th Edition, McGraw-Hill, 1989.  Constantine A. Balanis, "Advance Engineering Electromagnetic", John Wiley, 1989.  John D. Kraus, “Electromagnetics”, 4 th Internation Edition, McGraw-Hill, 1992.  Fawwaz Ulaby, "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Prentice Hall, 2001.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 252311 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ. พี รพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google