งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

2 เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ
เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ โครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของ ศธ. - โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพฐ) - กิจกรรมพัฒนา เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม คุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

3 การพัฒนาสมรรถนะของครูมี ๒ ส่วน คือ
ครูดี ครูเก่ง การพัฒนาสมรรถนะของครูมี ๒ ส่วน คือ ๑. สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ๒. ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

4 กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ผลจากการประเมินจะแบ่งครูออกเป็น ๓ ระดับ ระดับต้น  E - Training ระดับกลาง  พัฒนาเป็นครูเก่ง ระดับพัฒนา  เป็น Master Teacher ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5 ระดับกลาง เนื้อหาการพัฒนามี ๔ ส่วน ดร.นิวัตต์ น้อยมณี
๑. ความสามารถด้านวิชาการ เนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ ๒. ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ๓. คุณธรรมจริยธรรมของครู ๔. ความสามารถทางวิชาการชั้นสูง การวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

6 รูปแบบการพัฒนา ดร.นิวัตต์ น้อยมณี
๑. การสร้างทีมบริหารโครงการระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค ๒. การคัดเลือกแกนนำของครู ๓. การเลือกผลงานดีเด่นของครู (เน้นทีมงาน) ๔. การนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ระดับชาติ ๕. การติดตามประเมินผลโครงการ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑


ดาวน์โหลด ppt ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google