งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

2 เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ - โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพฐ) - โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพฐ) - กิจกรรมพัฒนา เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม คุณภาพ - กิจกรรมพัฒนา เพื่อเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม คุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ โครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของ ศธ.

3 ๑. สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) (Functional Competency) ๒. ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ การพัฒนาสมรรถนะของครูมี ๒ ส่วน คือ ครูดี ครูเก่ง

4 กรอบแนวคิดในการพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนา ระดับต้น  E - Training ระดับกลาง  พัฒนาเป็นครูเก่ง ระดับพัฒนา  เป็น Master Teacher ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผลจากการประเมินจะแบ่งครูออกเป็น ๓ ระดับ ผลจากการประเมินจะแบ่งครูออกเป็น ๓ ระดับ

5 ระดับกลางระดับกลาง เนื้อหาการพัฒนามี ๔ ส่วน เนื้อหาการพัฒนามี ๔ ส่วน ๑. ความสามารถด้านวิชาการ เนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ ๒. ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ๓. คุณธรรมจริยธรรมของครู ๔. ความสามารถทางวิชาการชั้นสูง การวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ๑. ความสามารถด้านวิชาการ เนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ ๒. ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ๓. คุณธรรมจริยธรรมของครู ๔. ความสามารถทางวิชาการชั้นสูง การวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

6 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนา ๑. การสร้างทีมบริหารโครงการระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค ๒. การคัดเลือกแกนนำของครู ๓. การเลือกผลงานดีเด่นของครู (เน้นทีมงาน) ๔. การนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ระดับชาติ ๕. การติดตามประเมินผลโครงการ ๑. การสร้างทีมบริหารโครงการระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค ๒. การคัดเลือกแกนนำของครู ๓. การเลือกผลงานดีเด่นของครู (เน้นทีมงาน) ๔. การนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ระดับชาติ ๕. การติดตามประเมินผลโครงการ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑


ดาวน์โหลด ppt ยกระดับคุณภาพครูให้เป็น ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google