งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ

2 ข้อมูล (Data)

3 ความหมายของข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ห้องสมุดจะมีจำนวนหนังสือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ข้อมูลการยืม - คืนหนังสือ เป็นต้น 3.ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รุ่น หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์

4 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
จะต้องมีการควบคุม ดูแลเป็นอย่างดี เช่น การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องมีขั้นตอนการควบคุมสิทธิ์การแก้ไขหรือกระทำ กับข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิด การสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ

5 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี ดังนี้
การรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. การบันทึกข้อมูลจากบันทึกหรือเอกสารของหน่วยงานต่างๆ 3. การอ่านและศึกษาค้นคว้า 4. การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 5. การเข้าร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ 6. การฟังวิทยุและดูโทรทัศน์

6 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จำแนกเป็น 2 ชนิดคือ
ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จำแนกเป็น 2 ชนิดคือ 1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวน ที่สามารถนำไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ เลขจำนวนเต็ม เลขทศนิยม 2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถ นำไปใช้ในการคำนวณได้

7 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ จำแนกเป็น 2 ประเภท
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ จำแนกเป็น 2 ประเภท 1. ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจาก การรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 2. ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม ไว้แล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็น สารสนเทศ

8 คุณสมบัติของข้อมูล การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ข้อมูล
การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ความถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ ความชัดเจนและกะทัดรัด 5. ความสอดคล้อง

9 การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการ ใช้งาน

10 การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
การจัดแบ่งข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การสรุปผล การคำนวณ

11 การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย
การเก็บรักษาข้อมูล การค้นหาข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล การสื่อสาร

12 สรุปแผนผังของการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google