งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล (Data) ความหมายของ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล (Data) ความหมายของ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและ สารสนเทศ

2 ข้อมูล (Data)

3 ความหมายของ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ห้องสมุดจะมีจำนวนหนังสือ จำนวน ผู้มาใช้บริการ ข้อมูลการยืม - คืน หนังสือ เป็นต้น 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รุ่น หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์

4 การจัดเก็บข้อมูลและ สารสนเทศ จะต้องมีการควบคุม ดูแลเป็น อย่างดี เช่น การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องมีขั้นตอนการควบคุมสิทธิ์ การแก้ไขหรือกระทำ กับข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บ ไว้แล้วต้องไม่เกิด การสูญหายหรือถูกทำลายโดย ไม่ได้ตั้งใจ

5 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. การบันทึกข้อมูลจากบันทึกหรือ เอกสารของหน่วยงานต่างๆ 3. การอ่านและศึกษาค้นคว้า 4. การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 5. การเข้าร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ 6. การฟังวิทยุและดูโทรทัศน์

6 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จำแนกเป็น 2 ชนิดคือ 1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวน ที่สามารถนำไปคำนวณได้ ข้อมูล แบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ เลขจำนวนเต็ม เลข ทศนิยม 2. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถ นำไปใช้ในการคำนวณได้

7 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ จำแนก เป็น 2 ประเภท 1. ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจาก การรวบรวมหรือบันทึกจาก แหล่งข้อมูลโดยตรง 2. ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม ไว้แล้ว บางครั้งอาจมีการ ประมวลผลเพื่อเป็น สารสนเทศ

8 คุณสมบัติของข้อมูล การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ดี ข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ความถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ 4. ความ ชัดเจนและกะทัดรัด 5. ความสอดคล้อง

9 การทำข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่ จะเป็นประโยชน์ต่อ การใช้งาน จำเป็นต้องอาศัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การ รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูล การดำเนินการประมวลผล ข้อมูลให้กลายเป็น สารสนเทศ และการดูแลรักษา สารสนเทศ เพื่อการ ใช้งาน

10 การดำเนินการประมวลผล ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ - การจัดแบ่งข้อมูล - การจัดเรียงข้อมูล - การสรุปผล - การคำนวณ

11 การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อ การใช้งาน ประกอบด้วย - การเก็บรักษาข้อมูล - การค้นหาข้อมูล - การทำสำเนาข้อมูล - การสื่อสาร

12 สรุปแผนผังของการประมวลผล ข้อมูลเป็นสารสนเทศ

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล (Data) ความหมายของ ข้อมูล  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google