งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานและงานวิจัย ทางกฎหมาย 1. การค้นคว้าวิจัย 2. การเขียนรายงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานและงานวิจัย ทางกฎหมาย 1. การค้นคว้าวิจัย 2. การเขียนรายงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานและงานวิจัย ทางกฎหมาย 1. การค้นคว้าวิจัย 2. การเขียนรายงาน 1

2 ขั้นตอนของการทำวิจัย/รายงาน คิด ต้องการศึกษาเรื่องอะไร – วาง โครงสร้างของเรื่องที่จะศึกษา ตั้งคำถาม ค้นคว้าข้อมูล – ข้อเท็จจริง, แนวคิด, หลัก กฎหมาย, การใช้ การตีความ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ – เขียนรายงาน 2

3 การค้นคว้าวิจัย การวิจัยเชิงเอกสาร – เอกสารชั้นต้น กฎหมาย คำพิพากษา ข่าว – เอกสารลำดับรอง ตำรา บทวิจารณ์ ความเห็น การวิจัยเชิงประจักษ์ – การเก็บข้อมูลภาคสนาม – การวิจัยเชิงปริมาณ – เก็บสถิติ มีตัวเลข การทำ แบบสำรวจ – การวิจัยเชิงคุณภาพ – การสัมภาษณ์เชิงลึก การฝัง ตัวในชุมชน การสังเกตการณ์ – การวิจัยเชิงปฏิบัติการ – การวิจัยแบบมีส่วนร่วม focus group 3

4 แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าทางกฎหมาย เวปโซด์ของหน่วยงานต่างๆ เวปโซด์ของหน่วยงานต่างๆ o หน่วยงานทางกฎหมายของรัฐ เช่น o รัฐสภา http://www.parliament.go.th/index2.php http://www.parliament.go.th/index2.php o วิธีการเชื่อมโยงไปที่ link ที่ให้มาข้างบน – อยู่ในสถานะทั่วไป ที่ไม่ใช่ slide show ลากเม้าท์ไปที่ link แล้วคลิกขวา เลือกคำสั่ง open hyperlink ขณะที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนท จะเปิดไปที่หน้าเวปไซด์ o องค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น ปปช. http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index o ส่วนราชการ เช่น กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th/main.php?filename=index o หน่วยงานอื่นๆ เช่น Pub-law.net http://www.pub-law.net/ o หน่วยงานอื่นๆ เช่น UN http://www.un.org/en/ 4

5 แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย ตัวบทกฎหมายราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th www.krisdika.go.th 5

6 แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าทางกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาล คำวินิจฉัยของศาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&Itemid=94&lang=thindex.php ศาลปกครอง ศาลปกครอง http://court.admincourt.go.th/ordered/ ศาลฏีกา ศาลฏีกา http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp 6

7 แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าทางกฎหมาย วารสารทางวิชาการ วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ http://www.adsagencybkk.com/niti03/th/07/05.html วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th:8080/pageejournal/index.asp วารสารกฎหมายปกครอง วารสารกฎหมายปกครอง ดุลพาห ดุลพาห วารสารอัยการ วารสารอัยการ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒน คณะนิติศาสตร์ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒน คณะนิติศาสตร์ http://www.law.cmu.ac.th/research/ ห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม ห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th/indexarticle.php 7

8 แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าทางกฎหมาย ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ข่าว เหตุการณ์ (แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ ความเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์) BBC News BBC News http://www.bbc.co.uk/news/world/ http://www.bbc.co.uk/news/world/ Aljazeera Aljazeera http://www.aljazeera.com/ http://www.aljazeera.com/ สำนักข่าวINN สำนักข่าวINN http://www.innnews.co.th/shownews/home http://www.innnews.co.th/shownews/home กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/home/ http://www.bangkokbiznews.com/home/ สำนักข่าวประชาไท สำนักข่าวประชาไท http://prachatai.com/ http://prachatai.com/ 8

9 จริยธรรมงานวิจัย การวิจัยด้วยความจริง การวิจัยด้วยความจริง นำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง นำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรง การคุ้มครองแหล่งข้อมูล ไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูล เสียหาย – ปกปิดชื่อ, ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้นำ ข้อมูลของเขามาเผยแพร่ (informed consent) การคุ้มครองแหล่งข้อมูล ไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูล เสียหาย – ปกปิดชื่อ, ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้นำ ข้อมูลของเขามาเผยแพร่ (informed consent) 9

10 Research Misconduct นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ปกปิดข้อมูลบางส่วน ตกแต่งข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ปกปิดข้อมูลบางส่วน ตกแต่งข้อมูล บิดเบือนการนำเสนอ บิดเบือนการนำเสนอ การขโมยความคิดของคนอื่น Plagiarism – ละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยความคิดของคนอื่น Plagiarism – ละเมิดลิขสิทธิ์ 10

11 Plagiarism การตัด-แปะข้อมูลของคนอื่น การตัด-แปะข้อมูลของคนอื่น การให้ผู้อื่นทำงานให้ตัวเอง การให้ผู้อื่นทำงานให้ตัวเอง การใช้แนวคิดของคนอื่นโดยไม่มีการอ้างอิง การใช้แนวคิดของคนอื่นโดยไม่มีการอ้างอิง แม้มีการอ้างอิงแล้ว ก็ต้องเขียนเป็นภาษาของ ตัวเอง paraphrase แม้มีการอ้างอิงแล้ว ก็ต้องเขียนเป็นภาษาของ ตัวเอง paraphrase Self-plagiarism การนำงานของตัวเองมาเวียน นำเสนอซ้ำ Self-plagiarism การนำงานของตัวเองมาเวียน นำเสนอซ้ำ 11

12 Paraphrase วิธีการ วิธีการ อ่านเนื้อหาของเรื่องจนเข้าใจความหมายอย่าง แท้จริง อ่านเนื้อหาของเรื่องจนเข้าใจความหมายอย่าง แท้จริง ปิด/เก็บต้นฉบับ แล้วเขียนตามความเข้าใจของ เราเอง เป็นภาษาของเราเอง (อย่าลืมจดว่า ข้อความนี้เอามาจากแหล่งอ้างอิงไหน หน้าอะไร) ปิด/เก็บต้นฉบับ แล้วเขียนตามความเข้าใจของ เราเอง เป็นภาษาของเราเอง (อย่าลืมจดว่า ข้อความนี้เอามาจากแหล่งอ้างอิงไหน หน้าอะไร) ตรวจสอบกับต้นฉบับว่าใจความสำคัญที่เราเขียน ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบกับต้นฉบับว่าใจความสำคัญที่เราเขียน ถูกต้องหรือไม่ 12

13 การนำเสนอ - วิธีการทำรายงาน การจัดเรียงลำดับในการนำเสนอ การจัดเรียงลำดับในการนำเสนอ ใช้ภาษาที่ชัดเจน (ใคร ทำอะไร) กระชับ ใช้ภาษาที่ชัดเจน (ใคร ทำอะไร) กระชับ ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลในการนำเสนอ ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลในการนำเสนอ มี Road Map และเดินเรื่องตามนั้น มี Road Map และเดินเรื่องตามนั้น มีเลขหน้า การเรียงหัวข้อ มีเลขหน้า การเรียงหัวข้อ1.1.11.1.1 Transitional paragraph ความเชื่อมโยง Transitional paragraph ความเชื่อมโยง Consistency Consistency ระวังเรื่องเวลา – กฎหมายที่แก้ไข ระวังเรื่องเวลา – กฎหมายที่แก้ไข Self editing อ่านทวนงานที่ตัวเองเขียน Self editing อ่านทวนงานที่ตัวเองเขียน ใช้เครื่องมือของ MS Word ใช้เครื่องมือของ MS Word จัด format ตั้งแต่แรก มีระบบบันทึกที่มา เก็บข้อมูล folder จัด format ตั้งแต่แรก มีระบบบันทึกที่มา เก็บข้อมูล folder backup your work > hard copy + email to yourself! backup your work > hard copy + email to yourself! 13

14 ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง ตัวอย่าง “ตะลึงพบทารก 2,002 ศพ ทำแท้งสยองส่งท้ายปี เป็นข่าวใหญ่ในรอบปี กับการพบศพทารก 2,002 ศพ ที่ถูกซุก ไว้ในโกดังเก็บศพ ภายในวัดไผ่เงินโชตนาราม ย่านบางคอ แหลม กทม. เหตุการณ์ครั้งนี้ เริ่มจากการที่ตำรวจไปพบศพทารกทำแท้ง ถูก ซ่อนไว้ในโกดังเก็บศพวัดไผ่เงินฯ โดยช่องเก็บศพช่องแรกพบ เพียง 348 ศพ ต่อมามีการขยายผลไปช่องเก็บศพใกล้ๆ กัน จึง เจออีกเป็นพันศพ งานนี้สัปเหร่อวัดไผ่เงินฯ คนหมกศพ ยอมรับ สารภาพว่า นำศพทารกเหล่านี้ทยอยเก็บไว้หลายปีแล้ว รับมา จากคลินิกทำแท้งเถื่อนหลายแห่ง ในย่านบางคอแหลม และย่าน ใกล้เคียง ที่ไม่เผาทำลายเพราะเมรุเกิดชำรุดพังเสียหาย” 14

15 ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน นักศึกษาจะให้ความเห็นต่อข่าวที่เกิดขึ้น ว่าปัญหาคือ อะไร? นักศึกษาจะให้ความเห็นต่อข่าวที่เกิดขึ้น ว่าปัญหาคือ อะไร? ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การมีซากทารกจำนวนมาก จึงส่ง กลิ่นเน่าเหม็นกระจายไปทั่ว!!! ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การมีซากทารกจำนวนมาก จึงส่ง กลิ่นเน่าเหม็นกระจายไปทั่ว!!! ปัญหาคือการที่มีการทำแท้งเถื่อน สะท้อนถึงความเน่า แฟะของสังคมไทย... ปัญหาคือการที่มีการทำแท้งเถื่อน สะท้อนถึงความเน่า แฟะของสังคมไทย... เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย/การใช้กฎหมายอย่างไร? เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย/การใช้กฎหมายอย่างไร? ทำไมจึงเกิดการทำแท้งเถื่อน ทำไมจึงเกิดการทำแท้งเถื่อน กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งของไทย กำหนดว่า อย่างไร กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งของไทย กำหนดว่า อย่างไร ปัญหาของกฎหมายทำแท้งของไทยคืออะไร? ปัญหาของกฎหมายทำแท้งของไทยคืออะไร? 15

16 Self Editing ในการอ่านและแก้ไขงานเขียนด้วยตัวเอง มีขั้นตอนที่ ควรตรวจสอบ ดังนี้ เราเขียนอธิบายเรียงตามลำดับเหตุการณ์ เราเขียนอธิบายเรียงตามลำดับเหตุการณ์ เรามีการเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายอธิบายไปที่ เป้าหมายเดียว (one main idea) ไม่ใช่ฟุ้งไปเรื่อย เรามีการเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายอธิบายไปที่ เป้าหมายเดียว (one main idea) ไม่ใช่ฟุ้งไปเรื่อย เรามีการตอบคำถามครบถ้วนว่า ใคร/อะไร เมื่อไร ที่ ไหน อย่างไร เรามีการตอบคำถามครบถ้วนว่า ใคร/อะไร เมื่อไร ที่ ไหน อย่างไร เราเขียนในรูปประโยคที่ชัดเจน กระชับ เราเขียนในรูปประโยคที่ชัดเจน กระชับ เรามีเกริ่นนำ บอกเล่าเหตุการณ์ การวิเคราะห์ และ สรุป (อาจมีการเสนอแนะด้วย) เรามีเกริ่นนำ บอกเล่าเหตุการณ์ การวิเคราะห์ และ สรุป (อาจมีการเสนอแนะด้วย) 16

17 การอ้างอิง Citation Footnote เชิงอรรถ Footnote เชิงอรรถ Canadian guide to uniform legal citation = McGill Law Journal. McGill Guide Canadian guide to uniform legal citation = McGill Law Journal. McGill Guide Bluebook : A uniform system of citation. Harvard Law Review Association. Bluebook : A uniform system of citation. Harvard Law Review Association. Endnote Endnote In note (ระบบ นามปี) In note (ระบบ นามปี) http://library.hu.ac.th/apa_style_psu.pdf http://library.hu.ac.th/apa_style_psu.pdf http://library.hu.ac.th/apa_style_psu.pdf http://www.library.mun.ca/guides/howto/MLA_Style_Guide.pdf http://www.library.mun.ca/guides/howto/MLA_Style_Guide.pdf http://www.library.mun.ca/guides/howto/MLA_Style_Guide.pdf Bibliography บรรณานุกรม http://library.cmu.ac.th/rsc/?writereport.php&contid=3 17

18 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ เขียนรายงานมา โดยใช้วิธีการเขียนตามที่ได้รับจาก การอบรมในวันนี้ – ต้องมีเชิงอรรถ และบรรณานุกรม ให้นักศึกษาค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ เขียนรายงานมา โดยใช้วิธีการเขียนตามที่ได้รับจาก การอบรมในวันนี้ – ต้องมีเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 1000 คำ ไม่รวมเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 1000 คำ ไม่รวมเชิงอรรถ และบรรณานุกรม ให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริง การอธิบายหลักกฎหมาย และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ยกมา และ การวิเคราะห์/ความเห็นของนักศึกษาประกอบด้วย ให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริง การอธิบายหลักกฎหมาย และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ยกมา และ การวิเคราะห์/ความเห็นของนักศึกษาประกอบด้วย เขียนชื่อ/รหัสนักศึกษา เขียนชื่อ/รหัสนักศึกษา ส่งที่พี่เกศ หลังสอบเสร็จ พร้อมกับแบบประเมิน ส่งที่พี่เกศ หลังสอบเสร็จ พร้อมกับแบบประเมิน จบ ☃ 18


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานและงานวิจัย ทางกฎหมาย 1. การค้นคว้าวิจัย 2. การเขียนรายงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google