งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาจากภายในโดย บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาจากภายในโดย บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาจากภายในโดย บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี หน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา

2 การประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ สำคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) การประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ สำคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา

3 ความสำคัญของการประกันคุณภาพ การศึกษา 1. ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูล คุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้เกิด ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มี คุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครอง ผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาค 3. ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัด การศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่ คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง

4 ประกันคุณภาพภายในตาม แนวคิดของหลักการบริหารที่เป็น กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1. การร่วมกันวางแผน (Planning) 2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 3. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 4. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

5 วงจร PDCA ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา

6

7

8 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การศึกษาของวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปกครอง นักศึกษา และสาธารณะชน มั่นใจว่า นักศึกษามีคุณภาพตามที่ระบุ ไว้ในหลักสูตรและมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา

9 วิสัยทัศน์ ( Vision) C-TECH พ. ศ. 2555 - 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้าน นวัตกรรมเพื่อสังคม

10 อัตลักษณ์ นักประดิษฐ์ มี จิตสาธารณะ ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา

11 เอกลักษณ์ สถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้าน นวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา

12 ปรัชญา ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมนำชุมชน ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาจากภายในโดย บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google