งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำ เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอเนินขาม และอำเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท สภาพพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำ เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอเนินขาม และอำเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท สภาพพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำ เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

2 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอเนินขาม และอำเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท สภาพพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะพื้นที่แบบที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่นอกเขตชลประทาน การเกษตรต้องอาศัยน้ำฝน เป็นหลัก

3 พื้นที่ป่าชุมชน อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติเขาราว เทียนทอง มีพื้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ สภาพป่าส่วน ใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มี ไผ่รวกเป็นพืชเด่น มีต้นไม้ ขึ้นกระจัดกระจายและ หนาแน่นบางบริเวณ แต่ ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ขนาด เล็ก ส่วนไม้พื้นล่างมี หนาแน่น เช่น กระเจียว ข่า และสมุนไพร นานาชนิด แผนที่จังหวัดชัยนาท ป่าชุมชนเขาราว เทียนทอง

4 ชุมชนรอบป่า มี ทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล คือ ตำบลเนินขาม, ตำบลกะบกเตี้ย กิ่ง อ. เนินขาม ตำบลเด่นใหญ่, ตำบลไพรนกยูง ของ อำเภอหันคา ส่วนใหญ่เป็น ชุมชนตั้งใหม่ช่วงหลัง พ. ศ.2500 มีชุมชนดั้งเดิม บ้าง เช่น บ้านหนองหอย บ้านรางจิก ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี คนในชุมชนมีวิถีการ ดำเนินชีวิตแบบภาคกลาง อาชีพหลักคือการทำนา และทำไร่มันสำปะหลัง นอกนั้นคือการรับจ้าง และ เก็บหาของป่าขาย ต. เด่นใหญ่ ต. ไพรนกยูง ต. เนินขาม ต. กะบก เตี้ย ม.10 ม.12 ม.18 ม.13 ม.3 ม.11 ม.10 ม.9 ม.6 ม.7 ม.9 ม.8 ม.13 ม.4 ม.10 เขาราวเทียน ทอง ม.5 เขากล่ำ

5 ช่วงก่อนปี พ. ศ. 2500 ป่ายังอุดมสมบูรณ์ แต่มีกลุ่มคนจากที่ต่าง ๆ เข้ามาตัดไม้ เข้า โรงเลื่อย และเผาถ่านขาย ทำให้ไม้ที่มี ลักษณะดี เปลาตรง เช่น ชิงชัน ประดู่ ถูก ตัดออกไปเกือบหมด พ. ศ. 2539 มีชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ในบ้าน หมู่ 10 ต. เนินขาม เริ่มรวมตัวกันดับไฟป่า ที่เกิดขึ้นเป็นประจำใกล้ๆ บ้าน จากนั้น แนวความคิดนี้ได้ขยายไปทั้งชุมชนโดย การนำของผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล และ จากมีเพียงการดับไฟป่าได้เริ่มทดลอง เรื่องการปิดป่าในบางช่วงของฤดูเก็บหา หน่อไม้ ปี 2542 ชาวบ้านหมู่ 10 ดำเนินการเรื่อง การดับไฟป่าและปิดป่าจนได้ผล ป่าดีขึ้น จึงเกิดความคิดในการชักชวนเพื่อนบ้าน ให้ร่วมจัดการป่า โดยได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจากนายอำเภอในสมัยนั้น หลังจากการประชุมสัญจร ก็เริ่มปิดป่า ร่วมกันทั้งเขา โดยการสนับสนุนของทาง อำเภอ ใช้ที่ประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และมีป่าไม้ส่งตัวแทนมาร่วม และมีการตั้ง ประธานเครือข่าย ปีแรกทดลองปิดป่าเพียงยี่สิบวัน แล้วเปิด ให้เก็บได้อีก ปีที่สอง ทดลองปิดจนหมด ฤดูฝน ปี 2544 มีการกำหนดช่วงเวลาที่ ชัดเจน และเป็นที่รู้กันว่าจะปิดป่าประมาณ วันที่ 20 กันยายน มีการตั้งคณะกรรมการ เครือข่ายที่เอาตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เข้ามา ปี 2545 มีกิจกรรมระดมทุนจากภายใน และภายนอก เช่น บวชป่า จัดงานผ้าป่าป่า ชุมชน และขอทุนจากยูเอ็นดีพี

6 กระบวนการจัดการ ป้องกัน พัฒนาคนองค์กร ฟิ้นฟู สร้างคนรุ่นใหม่ สร้างความร่วมมือ

7 ผลที่เกิดขึ้น

8 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทองหนุนเสริม เศรษฐกิจ ระดับชุมชนและท้องถิ่น ผู้ได้ ประโยชน์ ชุมชน / พื้นที่ จำนวน ครัวเรือน จำนวน ประชากร ประโยชน์ ทางตรง ( เก็บกิน, เก็บขาย ) ประโยชน์ ทางตรง ( เก็บกิน, เก็บขาย ) 14 หมู่บ้าน รอบเขา มากกว่า 1,000 ครัวเรือน 4,129 คน ประโยชน์ ทางอ้อม ( ซื้อกิน จากตลาด ท้องถิ่น ) 38 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล มากกว่า 2,600 ครัวเรือน ประมาณ 10,000 กว่าคน ประโยชน์ ทางอ้อม ( จาก ผลผลิตที่ แปรรูป แล้ว ) หน่อไม้ปี๊ป – ตลาดท้องถิ่น, ชัยนาท, อ่างทอง, กรุงเทพฯ เห็ดโคนอัดกระป๋อง – สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ ผักอีนูน, ผักหวาน, น้ำผึ้ง – ตลาดท้องถิ่น และในจังหวัดชัยนาท

9 ผลผลิตสำคัญ ปริมาณการ เก็บหา ต่อหนึ่ง ชุมชน มูลค่าทาง เศรษกิจ ( บาท ) หน่อไม้ไผ่รวก 7,769 กิโลกรัม 62,152 บาท เห็ดโคน 831 กิโลกรัม 166,200 บาท รวมมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 228,352 บาท หมายเหตุ : - ปริมาณการเก็บหา เป็นตัวเลขของการเก็บหาเพื่อขายเท่านั้น - ราคาเฉลี่ยของ หน่อไม้ คือ ก. ก. ละ 8 บาท, เห็ดโคน ก. ก. ละ 200 บาท ข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่สำคัญ ปี พ. ศ.2549 บ้านเขาราวเทียนทอง หมู่ 10 ต. เนินขาม กิ่งอ. เนินขาม จ. ชัยนาท

10 คนรอบป่าเขาราวเทียนทอง มีสำนึกในการเก็บหาทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน

11 สภาพป่า สมบูรณ์ขึ้น

12 ป่าชุมชนเป็นที่ยอมรับขององค์กร, หน่วยงานภายนอก

13 อุปสรรค และ ข้อจำกัด - ยังมีการเข้ามาถือครองที่ของนายทุนเนื่องจากการชี้เขตยังไม่ชัดเจน - การเก็บหาทรัพยารกรโดยคนภายนอก – เก็บหาอย่างทำลาย - ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางพื้นที่ - อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการลงโทษผู้กระทำผิด ??

14 แนวทางต่อไป เริ่มทำเรื่องแปรรูปเห็ด หน่อไม้ และทำเรื่อง ตลาดจริงจัง งานด้านการรณรงค์ ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีส่วนร่วม จริงจัง จัดทำข้อมูลให้ชัดเจน สม่ำเสมอ เพื่อติดตามว่า ชุมชนจัดการป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง ยั่งยืนได้

15 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำ เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอเนินขาม และอำเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท สภาพพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google