งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400

2 ระดับระดับ 3 - 5 ระดับ 6 - 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ปี ท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือน 2550 6,800 – 22,220 12,530 – 33,540 18,910 – 47,450 23,230 – 50,550 2551 ( ฐาน ) 6,800 – 22,220 12,530 – 33,54012,530 – 36,02018,910 – 47,45018,910 – 50,55023,230 – 50,55023,230 – 59,770 2553 ( วุฒิ ) 6,800 – 22,220 12,530 – 33,54012,530 – 36,02018,910 – 47,45018,910 – 50,55023,230 – 50,55023,230 – 59,770 2554 (5%) 7,140 – 23,3407,140 – 24,45013,160 – 35,22013,160 – 39,63019,860 – 49,83019,860 – 53,08024,400 – 53,08024,400 – 62,760 2555 ( วุฒิ ) 7,140 – 23,3407,140 – 24,45013,160 – 35,22013,160 – 39,63019,860 – 49,83019,860 – 53,08024,400 – 53,08024,400 – 62,760 2556 ( วุฒิ ) 2557 ( วุฒิ ) พลเรือน 7,940 8,700 ท้องถิ่น 7,940 + 760 พลเรือน 8,700 9,140 ท้องถิ่น 8,340 + 800 พลเรือน 9,140 11,680 ท้องถิ่น 8,340 + 800 ปรับฐาน 8% – 10%

3 ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ เลื่อนขั้น มีสิทธิได้ โบนัส หรือไม่ ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง / ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น รับเงินเดือน จากเงิน อุดหนุน มีสิทธิได้ โบนัส หรือไม่ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ มท 0809.3/ ว 138 ลว. 18 ก. ย. 50 ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน นำผลการประเมิน + ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน อปท. นั้น ไม่น้อยกว่า 8 เดือน ที่ มท 0809.3/349 ลว. 30 ม. ค. 50 มีสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์

4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก รองปลัด / ปลัด 6 ปัจจุบัน  เป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 6  มีคุณวุฒิการศึกษาตรง  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องท้องถิ่น 1 ปี อนาคต  เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารอื่น ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีคุณวุฒิการศึกษาตรง บทเฉพาะกาล  บังคับใช้หลังจากมีประกาศไปแล้ว 1 ปี (13 ก. ย. 2555)

5 ข้อควรคำนึงถึงในการปรับปรุง ตำแหน่งลูกจ้าง งานลักษณะ งาน ความ ยาก ปริมาณ งาน ความ ซ้ำซ้อน แผน 3 ปี แผน 4 ปี คุณสม บัติ ครบถ้วนตาม คุณสมบัติตำแหน่ง เงิน ค่าจ้าง ปวช. ปวส. ป. ตรี ประสบก ารณ์ 1 ปี กก. ประเมิน ปลัด หน. ส่วน / ผอ. ข้าราชกา ร / ลูกจ้าง บุคลา กร + ++ +

6 ปัญหาการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่นในปัจจุบัน 1. เงินเดือน 8% 2. โบนัสกรณีไม่ได้เลื่อนขั้น + เกณฑ์การจ่าย 3. สตง. ทักท้วง 4. การปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 5. การสอบคัดเลือกตำแหน่ง ปลัด / รองปลัด 6

7 6. แท่ง หรือ ซี 7. หลักเกณฑ์การ สอบแข่งขัน 8. แนวทางปรับลด ค่าใช้จ่าย 40% 9. การเลื่อนระดับ ( นอก ควบ ) 10. คณะกรรมการสรรหา พนักงานจ้าง 11. การประเมินพนักงาน จ้าง การต่อสัญญา

8 ปัญหาการบริหารงานอื่นๆ 1. การจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ให้แก่จังหวัด / อำเภอ 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปัจฉิม นิเทศของผู้รับทุนการศึกษา 3. การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้แก่ หน่วยงานอื่น 4. การอุดหนุนเงินเพื่อจัดประชุม สันนิบาตเทศบาลโครงการวันเทศบาล สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 5. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย

9 6. การจ่ายเงินสงเคราะห์จัดงานศพ ตามประเพณี 7. การจัดงานแต่งงานตามประเพณี แบบวัฒนธรรมไทย 8. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณก่อน กำหนด 9. เงินทุนการศึกษาของ อปท. 10. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร. 11. การจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม

10 พ. จ. อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785 Pmplocal@hotmai l.com

11 พบกันอีก หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ ( มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง )


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google