งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400

2 ระดับระดับ ระดับ ระดับ 8 ระดับ 9 ปี ท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือนท้องถิ่นพลเรือน ,800 – 22,220 12,530 – 33,540 18,910 – 47,450 23,230 – 50, ( ฐาน ) 6,800 – 22,220 12,530 – 33,54012,530 – 36,02018,910 – 47,45018,910 – 50,55023,230 – 50,55023,230 – 59, ( วุฒิ ) 6,800 – 22,220 12,530 – 33,54012,530 – 36,02018,910 – 47,45018,910 – 50,55023,230 – 50,55023,230 – 59, (5%) 7,140 – 23,3407,140 – 24,45013,160 – 35,22013,160 – 39,63019,860 – 49,83019,860 – 53,08024,400 – 53,08024,400 – 62, ( วุฒิ ) 7,140 – 23,3407,140 – 24,45013,160 – 35,22013,160 – 39,63019,860 – 49,83019,860 – 53,08024,400 – 53,08024,400 – 62, ( วุฒิ ) 2557 ( วุฒิ ) พลเรือน 7,940 8,700 ท้องถิ่น 7, พลเรือน 8,700 9,140 ท้องถิ่น 8, พลเรือน 9,140 11,680 ท้องถิ่น 8, ปรับฐาน 8% – 10%

3 ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ เลื่อนขั้น มีสิทธิได้ โบนัส หรือไม่ ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง / ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น รับเงินเดือน จากเงิน อุดหนุน มีสิทธิได้ โบนัส หรือไม่ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ มท / ว 138 ลว. 18 ก. ย. 50 ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน นำผลการประเมิน + ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน อปท. นั้น ไม่น้อยกว่า 8 เดือน ที่ มท /349 ลว. 30 ม. ค. 50 มีสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์

4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก รองปลัด / ปลัด 6 ปัจจุบัน  เป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 6  มีคุณวุฒิการศึกษาตรง  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องท้องถิ่น 1 ปี อนาคต  เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารอื่น ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีคุณวุฒิการศึกษาตรง บทเฉพาะกาล  บังคับใช้หลังจากมีประกาศไปแล้ว 1 ปี (13 ก. ย. 2555)

5 ข้อควรคำนึงถึงในการปรับปรุง ตำแหน่งลูกจ้าง งานลักษณะ งาน ความ ยาก ปริมาณ งาน ความ ซ้ำซ้อน แผน 3 ปี แผน 4 ปี คุณสม บัติ ครบถ้วนตาม คุณสมบัติตำแหน่ง เงิน ค่าจ้าง ปวช. ปวส. ป. ตรี ประสบก ารณ์ 1 ปี กก. ประเมิน ปลัด หน. ส่วน / ผอ. ข้าราชกา ร / ลูกจ้าง บุคลา กร

6 ปัญหาการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่นในปัจจุบัน 1. เงินเดือน 8% 2. โบนัสกรณีไม่ได้เลื่อนขั้น + เกณฑ์การจ่าย 3. สตง. ทักท้วง 4. การปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 5. การสอบคัดเลือกตำแหน่ง ปลัด / รองปลัด 6

7 6. แท่ง หรือ ซี 7. หลักเกณฑ์การ สอบแข่งขัน 8. แนวทางปรับลด ค่าใช้จ่าย 40% 9. การเลื่อนระดับ ( นอก ควบ ) 10. คณะกรรมการสรรหา พนักงานจ้าง 11. การประเมินพนักงาน จ้าง การต่อสัญญา

8 ปัญหาการบริหารงานอื่นๆ 1. การจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ให้แก่จังหวัด / อำเภอ 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปัจฉิม นิเทศของผู้รับทุนการศึกษา 3. การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้แก่ หน่วยงานอื่น 4. การอุดหนุนเงินเพื่อจัดประชุม สันนิบาตเทศบาลโครงการวันเทศบาล สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 5. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย

9 6. การจ่ายเงินสงเคราะห์จัดงานศพ ตามประเพณี 7. การจัดงานแต่งงานตามประเพณี แบบวัฒนธรรมไทย 8. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณก่อน กำหนด 9. เงินทุนการศึกษาของ อปท. 10. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร. 11. การจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม

10 พ. จ. อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ l.com

11 พบกันอีก หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ ( มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง )


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม. ค.551 ม. ค.561 ม. ค.57 ป. โท 15,30016,40017,500 ป. ตรี 11,68013,30015,000 ปวส. 9,30010,20011,500 ปวช. 7,6208,3009,400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google