งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้แบบจำลอง E-R 3. การแปลง E-R Diagram ให้เป็นโครงสร้างตาราง (Relational Schema) 4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 5. การใช้ฐานข้อมูล MySQL 6. แนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServ 7. การใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin เบื้องต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL

2 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บริษัท ดีดีสกล จำกัด เป็นบริษัทค้าส่งรายใหญ่ ต้องการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และสร้างสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีความถูกต้องเชื่อถือได้ โดยระบบงานที่สร้างขึ้นต้องสามารถรองรับการทำงานด้านต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีขอบเขตของการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ แผนกการทำงานของบริษัท พนักงาน ลูกค้าของบริษัท สินค้าที่นำมาจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้า การสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่าย และการออกใบเสร็จให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

3 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้แบบจำลอง E-R
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเอนทิตี้

4 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแอททริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้

5 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแอททริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้

6 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “สังกัด” ระหว่างเอนทิตี้ “พนักงาน” กับเอนทิตี้ “แผนก”

7 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “บริหาร” ระหว่างเอนทิตี้ “พนักงาน” กับเอนทิตี้ “แผนก”

8 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “บริหาร” ระหว่างเอนทิตี้ “พนักงาน” กับเอนทิตี้ “แผนก”

9 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “รับ” ระหว่างเอนทิตี้ “ผู้ผลิต” กับเอนทิตี้ “ใบสั่งซื้อ” และความสัมพันธ์ชื่อ “มีรายการ” ระหว่างเอนทิตี้ “ใบสั่งซื้อ” กับเอนทิตี้ “สินค้า”

10 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “รับ” ระหว่างเอนทิตี้ “ลูกค้า” กับเอนทิตี้ “ใบเสร็จ” และความสัมพันธ์ชื่อ “มีรายการ” ระหว่างเอนทิตี้ “ใบเสร็จ” กับเอนทิตี้ “สินค้า”

11 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships)
แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ออก” ระหว่างเอนทิตี้ “พนักงานทั่วไป” กับเอนทิตี้ “ใบเสร็จ”

12 แสดงแผนภาพ E-RD แผนก พนักง าน ผู้ผลิต ใบสั่ง ซื้อ สินค้า ใบเสร็ จ
รหัสแผนก แผนก ชื่อแผนก เบอร์ติดต่อ พนักง าน รหัสพนักงาน ชื่อ คำนำชื่อ ชื่อหน้า นามสกุล เงินเดือน โทรศัพท์ วันเกิด อายุ ตำแหน่ง บริหาร 1 สังกัด N ควบคุม วันที่รับตำแหน่ง ผู้ผลิต รหัสผู้ผลิต ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เลขที่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ถนน ใบสั่ง ซื้อ หมายเลขใบสั่งซื้อ ราคารวม รับ สินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา ระดับคงคลัง จำนวนคงเหลือ มีรายการสั่งซื้อ M ใบเสร็ จ หมายเลขใบเสร็จ วันที่ออก มีรายการที่ขาย ออกใบเสร็จ ลูกค้า รหัสลูกค้า เบอร์บ้าน มือถือ จำนวนที่สั่งซื้อ จำนวนที่ขาย วันที่สั่งซื้อ แสดงแผนภาพ E-RD

13 3. การแปลง E-R Diagram ให้เป็นโครงสร้างตาราง (Relational Schema)
แผนก (รหัสแผนก , ชื่อแผนก , รหัสพนักงาน , วันที่รับตำแหน่ง) เบอร์โทรแผนก (รหัสแผนก , เบอร์โทรศัพท์) พนักงาน (รหัสพนักงาน , คำนำชื่อ ,ชื่อ , นามสกุล , ตำแหน่ง , เงินเดือน , เบอร์โทร, วันเกิด , รหัสแผนก , รหัสหัวหน้าสายงาน) ลูกค้า (รหัสลูกค้า , คำนำชื่อ , ชื่อ, นามสกุล เลขที่ ,ถนน , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์บ้าน , อีเมล์) ผู้ผลิต (รหัสผู้ผลิต, ชื่อบริษัท , เลขที่ , ถนน , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ , เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์) สินค้า (รหัสสินค้า , ชื่อสินค้า , ราคา , จำนวนคงเหลือ) ใบสั่งซื้อ (หมายเลขใบสั่งซื้อ , วันที่สั่งซื้อ , รหัสผู้ผลิต) รายการสั่งซื้อ (หมายเลขใบสั่งซื้อ , รหัสสินค้า , จำนวนที่สั่งซื้อ) ใบเสร็จรับเงิน (หมายเลขใบเสร็จ , วันที่ออกใบเสร็จ, ราคารวม, รหัสลูกค้า , รหัสพนักงาน) รายการขาย (หมายเลขใบเสร็จ , รหัสสินค้า , จำนวนที่ขาย)

14 4. การอธิบายพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

15

16

17 5. การใช้ฐานข้อมูล MySQL

18 http://www.payom.bctsakon.com 6. แนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServ
7. การใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin เบื้องต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL


ดาวน์โหลด ppt 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google