งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้ แบบจำลอง E-R 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้ แบบจำลอง E-R 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้ แบบจำลอง E-R 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้ แบบจำลอง E-R 3. การแปลง E-R Diagram ให้เป็นโครงสร้าง ตาราง (Relational Schema) 3. การแปลง E-R Diagram ให้เป็นโครงสร้าง ตาราง (Relational Schema) 4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 5. การใช้ฐานข้อมูล MySQL 5. การใช้ฐานข้อมูล MySQL 6. แนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServ 6. แนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServ 7. การใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin เบื้องต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL 7. การใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin เบื้องต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL

2 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ บริษัท ดีดีสกล จำกัด เป็นบริษัทค้าส่งราย ใหญ่ ต้องการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล เพื่อ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการประมวลผลโดย ใช้คอมพิวเตอร์ และสร้างสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีความถูกต้องเชื่อถือ ได้ โดยระบบงานที่สร้างขึ้นต้องสามารถ รองรับการทำงานด้านต่างๆ ของบริษัททั้งใน ปัจจุบันและอนาคต โดยมีขอบเขตของการ จัดเก็บข้อมูลของบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ แผนกการทำงานของบริษัท พนักงาน ลูกค้าของบริษัท สินค้าที่นำมา จำหน่าย ผู้ผลิตสินค้า การสั่งซื้อสินค้าเข้ามา จำหน่าย และการออกใบเสร็จให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

3 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้แบบจำลอง E-R ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเอนทิตี้

4 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแอททริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้

5

6 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ สังกัด ” ระหว่างเอนทิตี้ “ พนักงาน ” กับเอนทิตี้ “ แผนก ”

7 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ บริหาร ” ระหว่างเอนทิตี้ “ พนักงาน ” กับเอนทิตี้ “ แผนก ”

8 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ บริหาร ” ระหว่างเอนทิตี้ “ พนักงาน ” กับเอนทิตี้ “ แผนก ”

9 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ รับ ” ระหว่างเอนทิตี้ “ ผู้ผลิต ” กับเอนทิตี้ “ ใบสั่งซื้อ ” และความสัมพันธ์ชื่อ “ มีรายการ ” ระหว่างเอนทิตี้ “ ใบสั่งซื้อ ” กับเอนทิตี้ “ สินค้า ”

10 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ รับ ” ระหว่างเอนทิตี้ “ ลูกค้า ” กับเอนทิตี้ “ ใบเสร็จ ” และความสัมพันธ์ชื่อ “ มีรายการ ” ระหว่างเอนทิตี้ “ ใบเสร็จ ” กับเอนทิตี้ “ สินค้า ”

11 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationships) แสดงความสัมพันธ์ชื่อ “ ออก ” ระหว่างเอนทิตี้ “ พนักงานทั่วไป ” กับเอนทิตี้ “ ใบเสร็จ ”

12 แสดงแผนภาพ E-RD

13 3. การแปลง E-R Diagram ให้เป็นโครงสร้างตาราง (Relational Schema) แผนก ( รหัสแผนก, ชื่อแผนก, รหัสพนักงาน, วันที่รับ ตำแหน่ง ) เบอร์โทรแผนก ( รหัสแผนก, เบอร์โทรศัพท์ ) พนักงาน ( รหัสพนักงาน, คำนำชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง, เงินเดือน, เบอร์โทร, วันเกิด, รหัสแผนก, รหัสหัวหน้าสายงาน ) ลูกค้า ( รหัสลูกค้า, คำนำชื่อ, ชื่อ, นามสกุล เลขที่, ถนน, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์บ้าน, อีเมล์ ) ผู้ผลิต ( รหัสผู้ผลิต, ชื่อบริษัท, เลขที่, ถนน, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ ) สินค้า ( รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคา, จำนวนคงเหลือ ) ใบสั่งซื้อ ( หมายเลขใบสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, รหัสผู้ผลิต ) รายการสั่งซื้อ ( หมายเลขใบสั่งซื้อ, รหัสสินค้า, จำนวนที่ สั่งซื้อ ) ใบเสร็จรับเงิน ( หมายเลขใบเสร็จ, วันที่ออกใบเสร็จ, ราคารวม, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน ) รายการขาย ( หมายเลขใบเสร็จ, รหัสสินค้า, จำนวนที่ ขาย )

14 4. การอธิบายพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

15

16

17 5. การใช้ฐานข้อมูล MySQL

18 6. แนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServ 7. การใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin เบื้องต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL http://www.payom.b ctsakon.com


ดาวน์โหลด ppt 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้ แบบจำลอง E-R 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google