งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/06/52 การแยกสาร เนื้อผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 31101 ) ชั้น ม. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/06/52 การแยกสาร เนื้อผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 31101 ) ชั้น ม. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/06/52 การแยกสาร เนื้อผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 31101 ) ชั้น ม. 1

2 05/06/52 สารเนื้อ ผสม หมายถึง สารที่มีลักษณะเนื้อสาร ไม่ผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อ เดียวกันเกิดจากสารอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยเนื้อสาร จะแยกกันเป็นส่วน ๆ เช่น น้ำ โคลน น้ำมะนาว น้ำ มะขามเปียก คอนกรีต ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น

3 05/06/52 การแยกสารเนื้อ ผสม การแยกสารเนื้อผสมออกจาก กันส่วนใหญ่เป็นการแยกด้วยวิธีการ ทางกายภาพ เมื่อแยกสารออกจาก กันแล้ว สารที่ได้จะมีคุณสมบัติ เหมือนเดิม โดยวิธีการแยกสารเนื้อ ผสมมีหลายวิธี เช่น การกรอง การ ระเหยจนแห้ง การใช้อำนาจแม่เหล็ก การระเหิด แต่เราจะเลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับ สมบัติของสารที่เป็น องค์ประกอบ

4 05/06/52 การกรอง เป็นวิธีการแยกสารออกจาก กันระหว่างของแข็งกับของเหลว โดยที่ของแข็งนั้นไม่รวมเป็นเนื้อ เดียวกับของเหลว หรือใช้แยก สารแขวนลอยออกจากน้ำ สารที่เป็นของแข็งมีขนาด อนุภาคใหญ่ไม่สามารถผ่าน กระดาษกรองได้ ( สารติดอยู่บน กระดาษกรอง ) ส่วนน้ำและสารที่ ละลายน้ำได้จะผ่านกระดาษกรอง ลงสู่ภาชนะ เช่น แยกกำมะถัน ออกจากน้ำ

5 05/06/52 การ กรอง ที่มา :http://www.science.cmru.ac.th/envi/instrument/chapter1_t7.html

6 05/06/52 การใช้ กรวยแยก เป็นวิธีที่ใช้แยกสารเนื้อ ผสมที่เป็นของเหลว 2 ชนิดที่ ไม่ละลายออกจากกัน โดย ของเหลวทั้งสองนั้นแยกเป็น ชั้นเห็นได้ชัดเจน เช่น น้ำกับ น้ำมัน เป็นต้น

7 05/06/52 การใช้ กรวยแยก โดยนำของเหลวใส่ใน กรวยแยก แล้วไข ของเหลวที่อยู่ในชั้นล่าง ซึ่งมีความหนาแน่น มากกว่าชั้นบนออกสู่ ภาชนะจนหมด แล้วจึง ค่อย ๆ ไขของเหลวที่ที่ เหลือใส่ภาชนะใหม่

8 05/06/52 การใช้ กรวยแยก ที่มา : http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_2.htm

9 05/06/52 การใช้อำนาจ แม่เหล็ก ใช้สำหรับแยก องค์ประกอบของสารเนื้อผสม ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติ ในการถูกแม่เหล็กดูดได้ เช่น ของผสมระหว่างผงเหล็กกับ ผงกำมะถัน โดยใช้แม่เหล็กถู ไปมาบนแผ่นกระดาษที่วาง ทับของผสมทั้งสอง แม่เหล็ก จะดูดผงเหล็กแยกออกมา

10 05/06/52 การใช้มือหยิบหรือ เขี่ยออก ใช้แยกของผสมเนื้อผสม ที่ของ ผสมมีขนาดอนุภาคใหญ่พอที่จะ หยิบออกหรือเขี่ยออกได้ เช่น ข้าวสารที่มีเมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่

11 05/06/52 การร่อน การร่อน ใช้กับสาร ผสม 2 ชนิด ที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถใช้มือหยิบออก ได้ เช่น ทรายปนอยู่กับก้อน กรวด จะใช้การร่อนผ่าน ตะแกรง เม็ดทรายที่เล็กกว่า จะผ่านรูตะแกรงลงไปได้ ส่วน กรวดผ่านไม่ได้

12 05/06/52 การ ตกตะกอ น ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่ เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ใน ของเหลว โดยนำของผสมนั้นวางทิ้งไว้ ให้สารแขวนลอยค่อย ๆ ตกตะกอนนอนก้น ในกรณีที่ ตะกอนเบามากถ้าต้องการให้ ตกตะกอนเร็วขึ้นอาจทำได้โดย ใช้สารตัวกลางให้อนุภาคของ ตะกอนมาเกาะ เมื่อมีมวลมากขึ้น น้ำหนักจะมากขึ้นจะตกตะกอนได้ เร็วขึ้น เช่น ใช้สารส้มแกว่ง

13 05/06/52 การสกัดโดยใช้ตัว ทำละลาย ใช้กับสารผสมที่มีสมบัติใน การละลายต่างกัน เช่น การสกัด น้ำมันออกจากพืช ซึ่งตัวทำละลาย ที่นิยมใช้สกัด ได้แก่ เฮกเซน (Hexane) โดยอาศัยหลักการที่ว่า " สารที่ต้องการสกัดจะต้องละลาย ในตัวทำละลาย ส่วนสารที่ไม่ ต้องการสกัดจะต้องไม่ละลายในตัว ทำละลายนั้น "

14 05/06/52 แบบฝึกหัด จงอธิบายการแยกสารต่อไปนี้ 1. แยกผงถ่านออกจากน้ำ 2. แยกก้อนกรวดออกจากข้าวสาร 3. แยกดินออกจากน้ำโคลน 4. แยกตะกอนออกจากน้ำบาดาล 5. แยกน้ำมันออกจากน้ำ 6. แยกการบูรออกจากเกลือแกง 7. แยกของผสมระหว่างเกลือ และผงถ่าน 8. แยกของผสมระหว่างไอโอดีน ทราย และเกลือแกง 9. แยกผงตะไบเหล็กออกจากผงชูรส 10. แยกน้ำกะทิออกจากกากมะพร้าว

15 05/06/52 1. แยกผงถ่านออกจากน้ำ ตอบ การกรอง 2. แยกก้อนกรวดออกจากข้าวสาร ตอบ การหยิบออก 3. แยกดินออกจากน้ำโคลน ตอบ การกรอง 4. แยกตะกอนออกจากน้ำบาดาล ตอบ การตกตะกอน 5. แยกน้ำมันออกจากน้ำ ตอบ การใช้กรวยแยก เฉลยแบบฝึกหัด

16 05/06/52 6. แยกการบูรออกจากเกลือแกง ตอบ การระเหิด 7. แยกของผสมระหว่างเกลือ และผง ถ่าน ตอบ การสกัดด้วยตัวทำละลาย และ กรอง เพื่อแยกผงถ่านออก 8. แยกของผสมระหว่างไอโอดีน ทราย และเกลือแกง ตอบ การระเหิดเพื่อแยกไอโอดีนออก และสกัดด้วยตัวทำละลายและกรอง เพื่อ แยกทรายออกจากสารละลายน้ำเกลือ 9. แยกผงตะไบเหล็กออกจากผงชูรส ตอบ การใช้แม่เหล็กดูดเพื่อแยกผง ตะไบเหล็กออก เฉลยแบบฝึกหัด

17 05/06/52 10. แยกน้ำกะทิออกจากกาก มะพร้าว ตอบ การกรอง เฉลยแบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt 05/06/52 การแยกสาร เนื้อผสม วิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 31101 ) ชั้น ม. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google