งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101 )ชั้น ม. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101 )ชั้น ม. 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101 )ชั้น ม. 1
การแยกสารเนื้อผสม 05/06/52 วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101 )ชั้น ม. 1

2 สารเนื้อผสม 05/06/52 หมายถึง สารที่มีลักษณะเนื้อสารไม่ผสมกลมกลืน กันเป็นเนื้อเดียวกันเกิดจากสารอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยเนื้อสารจะแยกกันเป็น ส่วน ๆ เช่น น้ำโคลน น้ำมะนาว น้ำ มะขามเปียก คอนกรีต ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น

3 การแยกสารเนื้อผสม 05/06/52 การแยกสารเนื้อผสมออกจากกันส่วนใหญ่เป็นการ แยกด้วยวิธีการทางกายภาพ เมื่อแยกสารออกจากกัน แล้ว สารที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม โดยวิธีการ แยกสารเนื้อผสมมีหลายวิธี เช่น การกรอง การระเหย จนแห้ง การใช้อำนาจแม่เหล็ก การระเหิด แต่เราจะ เลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับ สมบัติของสารที่เป็น องค์ประกอบ

4 การกรอง 05/06/52 เป็นวิธีการแยกสารออกจากกันระหว่าง ของแข็งกับของเหลว โดยที่ของแข็งนั้นไม่รวม เป็นเนื้อเดียวกับของเหลว หรือใช้แยกสาร แขวนลอยออกจากน้ำ สารที่เป็นของแข็งมีขนาดอนุภาคใหญ่ไม่ สามารถผ่านกระดาษกรองได้ ( สารติดอยู่บน กระดาษกรอง ) ส่วนน้ำและสารที่ละลายน้ำได้จะ ผ่านกระดาษกรองลงสู่ภาชนะ เช่น แยกกำมะถัน ออกจากน้ำ

5 การกรอง 05/06/52 ที่มา :http://www.science.cmru.ac.th/envi/instrument/chapter1_t7.html

6 การใช้กรวยแยก 05/06/52 เป็นวิธีที่ใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ละลายออกจากกัน โดยของเหลวทั้งสอง นั้นแยกเป็นชั้นเห็นได้ชัดเจน เช่น น้ำกับน้ำมัน เป็นต้น

7 การใช้กรวยแยก 05/06/52 โดยนำของเหลวใส่ในกรวยแยก แล้วไข ของเหลวที่อยู่ในชั้นล่างซึ่งมีความหนาแน่น มากกว่าชั้นบนออกสู่ภาชนะจนหมด แล้วจึง ค่อย ๆ ไขของเหลวที่ที่เหลือใส่ภาชนะใหม่

8 ที่มา : http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_2.htm
การใช้กรวยแยก 05/06/52 ที่มา :

9 การใช้อำนาจแม่เหล็ก 05/06/52 ใช้สำหรับแยกองค์ประกอบของสารเนื้อ ผสมซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูก แม่เหล็กดูดได้ เช่น ของผสมระหว่างผง เหล็กกับผงกำมะถัน โดยใช้แม่เหล็กถูไปมา บนแผ่นกระดาษที่วางทับของผสมทั้งสอง แม่เหล็กจะดูดผงเหล็กแยกออกมา

10 การใช้มือหยิบหรือเขี่ยออก
05/06/52 ใช้แยกของผสมเนื้อผสม ที่ของผสมมีขนาด อนุภาคใหญ่พอที่จะหยิบออกหรือเขี่ยออกได้ เช่น ข้าวสารที่มีเมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่

11 การร่อน 05/06/52       การร่อน   ใช้กับสารผสม  2  ชนิด ที่มี ขนาดเล็ก ไม่สามารถใช้มือหยิบออก ได้  เช่น ทรายปนอยู่กับก้อนกรวด จะใช้การ ร่อนผ่านตะแกรง เม็ดทรายที่เล็กกว่าจะผ่าน รูตะแกรงลงไปได้ ส่วนกรวดผ่านไม่ได้

12 การตกตะกอน 05/06/52 ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็ง แขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยนำของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สาร แขวนลอยค่อย ๆ ตกตะกอนนอนก้น ในกรณีที่ ตะกอนเบามากถ้าต้องการให้ตกตะกอนเร็วขึ้น อาจทำได้โดย ใช้สารตัวกลางให้อนุภาคของ ตะกอนมาเกาะ เมื่อมีมวลมากขึ้น น้ำหนักจะมาก ขึ้นจะตกตะกอนได้เร็วขึ้น เช่น ใช้สารส้มแกว่ง

13 การสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย
05/06/52 ใช้กับสารผสมที่มีสมบัติในการละลายต่างกัน เช่น การสกัดน้ำมันออกจากพืช ซึ่งตัวทำละลายที่ นิยมใช้สกัด ได้แก่ เฮกเซน (Hexane) โดย อาศัยหลักการที่ว่า "สารที่ต้องการสกัดจะต้อง ละลายในตัวทำละลาย ส่วนสารที่ไม่ต้องการสกัด จะต้องไม่ละลายในตัวทำละลายนั้น"

14 แบบฝึกหัด 05/06/52 จงอธิบายการแยกสารต่อไปนี้ 1. แยกผงถ่านออกจากน้ำ 2. แยกก้อนกรวดออกจากข้าวสาร 3. แยกดินออกจากน้ำโคลน 4. แยกตะกอนออกจากน้ำบาดาล 5. แยกน้ำมันออกจากน้ำ 6. แยกการบูรออกจากเกลือแกง 7. แยกของผสมระหว่างเกลือ และผงถ่าน 8. แยกของผสมระหว่างไอโอดีน ทราย และเกลือแกง 9. แยกผงตะไบเหล็กออกจากผงชูรส 10. แยกน้ำกะทิออกจากกากมะพร้าว

15 เฉลยแบบฝึกหัด 1. แยกผงถ่านออกจากน้ำ ตอบ การกรอง 2. แยกก้อนกรวดออกจากข้าวสาร ตอบ การหยิบออก 3. แยกดินออกจากน้ำโคลน ตอบ การกรอง 4. แยกตะกอนออกจากน้ำบาดาล ตอบ การตกตะกอน 5. แยกน้ำมันออกจากน้ำ ตอบ การใช้กรวยแยก 05/06/52

16 เฉลยแบบฝึกหัด 6. แยกการบูรออกจากเกลือแกง ตอบ การระเหิด 7. แยกของผสมระหว่างเกลือ และผงถ่าน ตอบ การสกัดด้วยตัวทำละลาย และกรอง เพื่อแยกผงถ่านออก 8. แยกของผสมระหว่างไอโอดีน ทราย และเกลือแกง ตอบ การระเหิดเพื่อแยกไอโอดีนออก และสกัดด้วยตัวทำละลายและกรอง เพื่อแยกทรายออกจากสารละลายน้ำเกลือ 9. แยกผงตะไบเหล็กออกจากผงชูรส ตอบ การใช้แม่เหล็กดูดเพื่อแยกผงตะไบเหล็กออก 05/06/52

17 เฉลยแบบฝึกหัด 10. แยกน้ำกะทิออกจากกากมะพร้าว ตอบ การกรอง 05/06/52


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101 )ชั้น ม. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google