งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัว ของธุรกิจขายยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัว ของธุรกิจขายยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัว ของธุรกิจขายยา
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ 2551 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

2 สาเหตุของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ยา บริการ : การเลือกสรรยา จ่ายยา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา

3 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๑ (สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย)
มูลเหตุ คุณภาพของยา ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ (การเก็บรักษา) ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือ ยกเลิก ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา

4 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๒
มูลเหตุ ความบกพร่องจากการผลิต (แบ่งบรรจุ) การปนเปื้อน แพ้ยา ภาชนะบรรจุ รักษาคุณภาพ

5 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๓
มูลเหตุ : ความบกพร่องจากฉลากข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ซองยา : ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ เอกสารกำกับยา : ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์

6 ความเสียหายจากการให้บริการ
ความเสี่ยงที่จ่ายยาที่แพ้ให้คนที่มีประวัติแพ้ยา ความเสี่ยงที่จะเกิดจากจ่ายยาผิดคน ความเสี่ยงที่เกิดจากการจ่ายยาไม่เหมาะกับโรคหรืออาการที่เป็น ความเสี่ยงที่จะเกิดจากยาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยา(ทั้งๆที่ลดความรุนแรงได้) ความเสี่ยงที่จะเกิดจากจ่ายยาที่มีปฏิกิริยากับยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้ประจำอยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการจ่ายยาซ้ำซ้อน ฯลฯ

7 ผลกระทบต่อธุรกิจยา คุณภาพมาตรฐานสินค้าดีขึ้น มาตรฐานการประกอบการดีขึ้น
ภาพลักษณ์ที่ดี ประกอบการด้วยความเป็น “วิชาชีพ” เพิ่มต้นทุน (ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นแทน)

8 แนวทางการปรับตัว เข้าสู่ “ระบบคุณภาพ” เพื่อลดความเสี่ยง
นำ “วิธีปฏิบัติที่ดี” มาใช้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลิต ขนส่ง จัดเก็บ จ่ายยา ปฏิบัติตาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ และ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การบันทึก จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ในการสืบย้อน ยืนยัน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล ฉลาก เอกสารกำกับ คำเตือน ข้อบ่งใช้ (ใช้ Consumer Pack) ไม่เสี่ยง จ่ายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ทำประกันความเสียหาย

9 มาตรการจำกัดความเสียหาย
Product Recall (ระบบเรียกยาคืน) Adverse Drug Reaction Monitoring (ระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์)

10 ข้อเรียกร้อง ผู้ผลิต นำเข้าฯ ขนส่งยา
เคร่งครัดมาตรฐานการผลิต ขนส่ง ตามมาตรฐาน GMP GDP ฉลากและเอกสารกำกับยา ครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในรูปแบบ Consumer pack ร่วมกันวางระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และแจ้งอาการไม่พึงประสงค์ให้ร้านยารับรู้ ร่วมกันจัดระบบเรียกยาคืน เผื่อกรณียามีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัว ของธุรกิจขายยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google