งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัว ของธุรกิจขายยา ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ 2551 และ พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัว ของธุรกิจขายยา ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ 2551 และ พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัว ของธุรกิจขายยา ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ 2551 และ พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค พ. ศ. 2551

2 สาเหตุของความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น สินค้า : ผลิตภัณฑ์ ยา บริการ : การเลือกสรรยา จ่ายยา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับยา

3 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๑ ( สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ เสียหาย ) ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ ( การเก็บรักษา ) ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือ ยกเลิก ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน ตำรับยา มูลเหตุ คุณภาพของยา

4 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๒ การปนเปื้อน แพ้ยา ภาชนะบรรจุ รักษา คุณภาพ มูลเหตุ ความบกพร่องจากการผลิต ( แบ่งบรรจุ )

5 ความเสียหายอันเกิดจากยา ๓ ซองยา : ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ เอกสารกำกับยา : ผิดพลาด ไม่ สมบูรณ์ มูลเหตุ : ความบกพร่องจากฉลากข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

6 ความเสียหายจากการให้บริการ 1. ความเสี่ยงที่จ่ายยาที่แพ้ให้คนที่มีประวัติแพ้ ยา 2. ความเสี่ยงที่จะเกิดจากจ่ายยาผิดคน 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจ่ายยาไม่เหมาะกับ โรคหรืออาการที่เป็น 4. ความเสี่ยงที่จะเกิดจากยาที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพร่างกายของผู้ป่วย 5. ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของ ยา ( ทั้งๆที่ลดความรุนแรงได้ ) 6. ความเสี่ยงที่จะเกิดจากจ่ายยาที่มีปฏิกิริยา กับยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้ประจำอยู่ 7. ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการจ่ายยาซ้ำซ้อน ฯลฯ

7 ผลกระทบต่อธุรกิจ ยา คุณภาพมาตรฐานสินค้าดีขึ้น มาตรฐานการประกอบการดีขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดี ประกอบการด้วยความเป็น “ วิชาชีพ ” เพิ่มต้นทุน ( ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ ไม่จำเป็นแทน )

8 แนวทางการ ปรับตัว เข้าสู่ “ ระบบคุณภาพ ” เพื่อลดความเสี่ยง นำ “ วิธีปฏิบัติที่ดี ” มาใช้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลิต ขนส่ง จัดเก็บ จ่ายยา ปฏิบัติตาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ และ มาตรฐานการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การบันทึก จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ในการสืบย้อน ยืนยัน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล ฉลาก เอกสารกำกับ คำเตือน ข้อบ่งใช้ ( ใช้ Consumer Pack ) ไม่เสี่ยง จ่ายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัช กรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ทำประกันความเสียหาย

9 มาตรการจำกัดความ เสียหาย Product Recall ( ระบบเรียกยาคืน ) Adverse Drug Reaction Monitoring ( ระบบติดตามอาการไม่พึง ประสงค์ )

10 ข้อเรียกร้อง ผู้ผลิต นำเข้าฯ ขนส่งยา  เคร่งครัดมาตรฐานการผลิต ขนส่ง ตามมาตรฐาน GMP GDP  ฉลากและเอกสารกำกับยา ครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในรูปแบบ Consumer pack  ร่วมกันวางระบบการติดตามอาการไม่ พึงประสงค์ และแจ้งอาการไม่พึง ประสงค์ให้ร้านยารับรู้  ร่วมกันจัดระบบเรียกยาคืน เผื่อกรณี ยามีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัว ของธุรกิจขายยา ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ. ศ 2551 และ พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google