งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทรนด์ “สุขภาพโลก” ในปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทรนด์ “สุขภาพโลก” ในปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทรนด์ “สุขภาพโลก” ในปี 2555
โดย...องค์การอนามัยโลก การป้องกันและรับรู้เกี่ยวกับ โรคเรื้อรัง เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ก้าวหน้ามากขึ้น กรมการแพทย์

3 แรงขับเคลื่อนของกระแสสุขภาพโลก
ผู้สูงอายุ แรงขับเคลื่อนของกระแสสุขภาพโลก สุขภาพ กรมการแพทย์

4 วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข
ภายในปี 2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี มีอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน กรมการแพทย์

5 ความหมายของคำว่า “สุขภาพดี”
คำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ[WHO] “สุขภาพดี” คือการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสวัสดิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี ไม่ได้หมายความเพียงว่า ไม่มีการเจ็บป่วยหรือไม่มีทุกข์กังวลกับการเจ็บป่วยเท่านั้น ในทางการแพทย์ คำว่า “สุขภาพดี” ไม่มีกำหนดค่าที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมของแต่ละคน ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการวัดค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดได้กับทุกคน กรมการแพทย์

6 ความหมายของคำว่า เริ่มต้น “ที่นี่”
ที่นี่ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่คนไทยจะต้องเปลี่ยน เพื่อให้มีสุขภาพดี กรมการแพทย์

7 องค์ประกอบของ “สุขภาพดี” อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน พิสูจน์ได้
กรมการแพทย์

8 สมดุล หมายถึง เท่ากัน หรือภาวะที่เสมอกัน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภาพของแต่ละคน ประสานการทำงานระหว่างร่างกาย จิตใจ มีการป้องกันและการรักษา สามารถผสานความรู้ความชำนาญกับวิทยาการสมัยใหม่ กรมการแพทย์ สมดุล หมายถึง เท่ากัน หรือภาวะที่เสมอกัน

9 พิสูจน์ได้ หมายถึง การให้เหตุผลจากความเป็นจริง
อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ที่เห็นผลได้จริง เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล สามารถวัดประสิทธิภาพได้ กรมการแพทย์ พิสูจน์ได้ หมายถึง การให้เหตุผลจากความเป็นจริง

10 ยั่งยืน หมายถึง อยู่นาน คงทน
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาว ส่งมอบวิธีคิดและวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีสู่รุ่นต่อไป กรมการแพทย์ ยั่งยืน หมายถึง อยู่นาน คงทน

11 สุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ ความหมายของสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ
การบูรณาการร่วมกัน ปรัชญาองค์กร สุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ สมดุล พิสูจน์ได้ ยั่งยืน ความหมายของสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ ภารกิจของกระทรวง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์

12


ดาวน์โหลด ppt เทรนด์ “สุขภาพโลก” ในปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google