งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพโลก เทรนด์ “ สุขภาพโลก ” ในปี 2555 การป้องกัน และรับรู้ เกี่ยวกับ โรคเรื้อรัง กรมการ แพทย์ เทคโนโลยี ด้าน สุขภาพที่ ก้าวหน้า มากขึ้น โดย... องค์การอนามัยโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพโลก เทรนด์ “ สุขภาพโลก ” ในปี 2555 การป้องกัน และรับรู้ เกี่ยวกับ โรคเรื้อรัง กรมการ แพทย์ เทคโนโลยี ด้าน สุขภาพที่ ก้าวหน้า มากขึ้น โดย... องค์การอนามัยโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สุขภาพโลก เทรนด์ “ สุขภาพโลก ” ในปี 2555 การป้องกัน และรับรู้ เกี่ยวกับ โรคเรื้อรัง กรมการ แพทย์ เทคโนโลยี ด้าน สุขภาพที่ ก้าวหน้า มากขึ้น โดย... องค์การอนามัยโลก

3 ผู้สูงอ ายุ สุขภ าพ แรง ขับเคลื่อน ของกระแส สุขภาพ โลก กรมการ แพทย์

4 วิสัยทัศน์ของกระทรวง สาธารณสุข มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี มีอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อย กว่า 72 ปี เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มขึ้น กล่าวคือ

5 “ สุขภาพดี ” คือการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสวัสดิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี ไม่ได้หมายความเพียงว่า ไม่มีการเจ็บป่วย หรือไม่มีทุกข์กังวลกับการเจ็บป่วยเท่านั้น ในทางการแพทย์ คำว่า “ สุขภาพดี ” ไม่มีกำหนด ค่าที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพความ เหมาะสมของแต่ละคน ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันในการวัดค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดได้กับทุกคน ความหมายของคำว่า “ สุขภาพดี ” คำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกแห่ง สหประชาชาติ [WHO] กรมการ แพทย์

6 ความหมายของคำว่า เริ่มต้น “ ที่นี่ ” ที่นี่ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่คนไทยจะต้อง เปลี่ยน เพื่อให้มีสุขภาพดี กรมการ แพทย์

7 “ สุขภาพดี ” องค์ประกอ บของ อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยื น พิสูจ น์ได้ กรมการ แพทย์

8 สมดุล สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภาพ ของแต่ละคน ประสานการทำงานระหว่างร่างกาย จิตใจ มีการป้องกันและการรักษา สามารถผสานความรู้ความชำนาญ กับวิทยาการสมัยใหม่ สมดุล หมายถึง เท่ากัน หรือ ภาวะที่เสมอกัน กรมการ แพทย์

9 พิสูจน์ได้ อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ที่ เห็นผลได้จริง พิสูจน์ได้ หมายถึง การให้เหตุผล จากความเป็นจริง เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้ มาตรฐานสากล สามารถวัดประสิทธิภาพได้ กรมการ แพทย์

10 ยั่งยืน แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ในระยะยาว ยั่งยืน หมายถึง อยู่นาน คงทน ส่งมอบวิธีคิดและวิถีชีวิต สุขภาพที่ดีสู่รุ่นต่อไป กรมการ แพทย์

11 ปรัชญา องค์กร สุขภาพดีอย่างมี คุณภาพ การบูรณาการ ร่วมกัน สม ดุล พิสูจน์ ได้ ยั่งยื น ความหมาย ของสุขภาพดี อย่างมี คุณภาพ ภารกิจของ กระทรวง กรม อนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก กรม ควบคุมโรค กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ กรม สุขภาพจิต กรมการ แพทย์

12


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพโลก เทรนด์ “ สุขภาพโลก ” ในปี 2555 การป้องกัน และรับรู้ เกี่ยวกับ โรคเรื้อรัง กรมการ แพทย์ เทคโนโลยี ด้าน สุขภาพที่ ก้าวหน้า มากขึ้น โดย... องค์การอนามัยโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google