งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย. กับผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย. กับผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย. กับผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา

2 ธุรกิจบริการสุขภาพของ ประเทศ วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นศูนย์ สุขภาพแห่งเอเชีย มุ่งเน้นการ บริการทางการแพทย์ ( การ ผ่าตัด - หัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยน ข้อ ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตก รรม และเวชศาสตร์ฟื้นฟู )

3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจ บริการสุขภาพ ทันตกรรมที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน บริการสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ ธุรกิจการท่องเที่ยว

4 ปัจจัยเพื่อการแข่งขันอย่าง ยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานและบริการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาการตลาด ปรับปรุงกฎระเบียบและ กฎหมาย

5 หน้าที่ของอย. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความ ปลอดภัย ในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ สนับสนุน ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถ แข่งขันได้ ในตลาดโลก

6 อย. กับผลิตภัณฑ์ทางทัน ตกรรม ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง

7 ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน หรือความเจ็บป่วย ของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือ การกระทำหน้าที่ใดๆ ของ ร่างกาย

8 ผลิตภัณฑ์ยา (2) มีการควบคุมทั้งก่อนและหลัง ออกสู่ตลาด ยาทุกตำรับต้องผ่านการขึ้น ทะเบียน สถานที่ผลิต / นำเข้า / จำหน่าย ต้องได้รับ อนุญาตจากอย.

9 ผลิตภัณฑ์ยา (2) มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง เหมาะสมโดย สนับสนุนการใช้ยาตามบัญชียา หลักแห่งชาติ มีคณะทำงานคัดเลือกยาฯ สาขา ทันตกรรม 16 ท่าน ยากลุ่ม 12 Ear nose and oropharynx 12.3 Drugs acting on the oropharynx มี 18 รายการ

10 เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ 1. เครื่องใช้ วัตถุที่ใช้ในการ ประกอบวิชาชีพ ทางทันตกรรม เช่น อุปกรณ์ใน การทำฟัน หัวกรอ โต๊ะเก้าอี้สำหรับทำฟัน ถุงมือ ทางการแพทย์

11 เครื่องมือแพทย์ (2) 2. เครื่องใช้ วัตถุสำหรับใช้ให้ เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำ หน้าที่ใดๆ ของ ร่างกายมนุษย์ เช่น วัสดุอุด หรือครอบฟัน ฟันปลอม แปรงสีฟันไฟฟ้า เป็นต้น

12 เครื่องมือแพทย์ (3) การควบคุม ระดับใบอนุญาต ผู้ผลิต / นำเข้า ต้องมายื่น ขอใบอนุญาตจากอย. ถุงมือทางการแพทย์ กระบอกฉีดยา

13 เครื่องมือแพทย์ (4) การควบคุม 2. ระดับเครื่องมือแพทย์ทั่วไป เฉพาะผู้นำเข้าต้อง ยื่นหนังสือรับรองการขายจาก ประเทศผู้ผลิตให้อย. ตรวจสอบ ได้แก่ เครื่องมือ แพทย์ที่ไม่เข้าข่ายข้อ 1 เช่น ผงพิมพ์ฟัน เหล็กดัดฟัน Fluoride Gel Tray

14 เครื่องมือแพทย์ (5) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ทางทันตก รรมในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องมือ แพทย์ทั่วไป ที่ไม่ซับซ้อน เช่น เก้าอี้หรือโต๊ะ ทำฟัน ฟันปลอม เครื่องกรอหรือขัดฟัน วัสดุอุดฟัน หรือ เคลือบหลุม ร่องฟัน

15 เครื่องสำอาง (2) เครื่องสำอางที่ใช้โดยทันต แพทย์เท่านั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟัน ที่มี ไฮโดรเจน เพอร์ ออกไซด์ รวมทั้งเพอร์ออกไซด์ ชนิดอื่นๆ ยกเว้น โซเดียม เพอร์ออกไซด์ ที่มีความ เข้มข้นมากกว่า 3.6 - 35%

16 เครื่องสำอาง (3) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จัดเป็น เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ต้องมาขึ้น ทะเบียนตำรับ ให้เรียบร้อยก่อนผลิต / นำเข้า

17 เครื่องสำอาง (4) นอกจากนั้น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จะต้องรายงาน รายละเอียดของการผลิตหรือ นำเข้าและการจำหน่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาด้วย

18 เครื่องสำอาง (5) ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ( นำเข้า ) ที่ ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้แก่ BRITESMILE PROFESSIONAL WHITENING SYSTEM PROCEDURE GEL มีไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ 15.00% เลขทะเบียน 105/2549 BRITESMILE TO GO WHITENING PEN มีไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ 5.25% เลขทะเบียน 106/2549

19 เครื่องสำอาง (6) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยคำแนะนำ ของทันตแพทย์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟัน ที่มี ส่วนผสมของ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ รวมทั้ง เพอร์ออกไซด์ ชนิดอื่นๆ ยกเว้นโซเดียม เพอร์ ออกไซด์ ในอัตราส่วนสูงสุดไม่เกิน 3.6%

20 เครื่องสำอาง (7) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่อง ปาก ที่ผู้บริโภค เลือกซื้อใช้เอง และจัดเป็น เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาสีฟัน ขัดฟัน น้ำยาบ้วน ปาก ที่มีส่วนผสม ของสารฟลูออไรด์

21 เครื่องสำอาง (8) การกำกับดูแลเครื่องสำอางไม่ เข้มงวด เน้นการ ติดตามเฝ้าระวังเมื่อผลิตภัณฑ์ วางตลาดแล้ว

22 การปรับปรุงกฎหมาย ปรับข้อกำหนด กฎระเบียบให้ เหมาะสมกับ สภาพสังคมในปัจจุบัน เน้นความเป็นสากล เพื่อที่จะ สามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้

23 ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม คุณภาพดี มีมาตรฐานระดับ สากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริม งานทันตกรรม มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt อย. กับผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google