งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

2 2 วาระการประชุม  คณะทำงาน และแนวทางการทำงาน  การเตรียมการการทำ Logical Diagram  การทำ PSA  การอบรมการกรอกบัญชีข้อมูล/บริการ  การขึ้นระบบ  บุคลากร  งบประมาณ

3 3 คณะทำงาน  คณะทำงาน  Woring Team  ศูนย์  Steering Team  ตัวแทนจากทุกกอง + ศูนย์  Editor Team  ตารางการทำงาน  Working Team  ทุกอาทิตย์  Steering Team  2 อาทิตย์ครั้ง  Editor Team  อย่างน้อยเดือยละครั้ง

4 4 แนวทางการทำงาน  ใช้ web  จะออก account ให้แต่ละกอง

5 5 การเตรียมการการทำ Logical Diagram  ต้องการทีมย่อยในการยกร่าง 

6 6 การทำ PSA 

7 7 การกรอกบัญชีข้อมูล บัญชีบริการ 

8 8 Action Plan  ระบบใน DOC  ระบบบัญชีบริการ/บัญชีข้อมูล  ระบบงบประมาณ  ระบบบุคลากร  ระบบ PSA  การทำ Logical Digram

9 9 การขึ้นระบบต่างใน DOC  ระบบงบประมาณ  ระบบบุคลากร

10 นาง วันทนีย์ จองคำ NONE Wantanee Chongkum หญิง THA หน่วยงานในกำกับ กลุ่มนักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ ต่อ ต่อ 1460 XML Format สำหรับฐานข้อมูล personal


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google