งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

2 โรงพยาบา ลพัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป 385 เตียง ระดับทุติยภูมิ ขั้น 2.3 รับส่งต่อจาก รพช. ในจังหวัด พัทลุง และ รพช. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช รพท. พัทลุง

3 เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง

4 0 ปิรามิดประชากรเครือข่ายบริการ สุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง 75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-09 0-04 12 3450 12 345 ชาย หญิง ร้อยละ ประชากรทั้งหมด 145,059 คน ชาย 69,715 คน และหญิง 75,344 คน ประชากร UC 104,799 คน = 77.23% ที่มา : งานเวชระเบียน รพ. พัทลุง

5 จำนวนประชากร CUP รพ. พัทลุงปี 2548 - 2551

6 ร้อยละของประชากร CUP รพ. พัทลุงจำแนกตามสิทธิ ปี 2548 - 2551

7 โครงสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลเมือง พัทลุง ศูนย์แพทย์ ชุมชน รพ. พัทลุง PCU นา ท่อม PCU บ้านไพ PCU ปากสระ PCU บ้านสวน คณะกรรมการ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน คณะกรรมการ พัฒนา สาธารณสุขเขต เมือง คณะกรรมการบริหาร เครือข่าย รพ. พัทลุง คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ คปสอ. ศรี นครินทร์ คปสอ. เมือง คณะกรรมการ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน PCU บ้านนา PCU ลำ กะ

8 PCU เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง PCU นา ท่อม PCU บ้านไพ สอ. โตระ สอ. ทุ่ง ลาน สอ. น้ำ เลือด สอ. ต้น ไทร สอ. ปลวก ร้อน ศูนย์ แพทย์ ชุมชน รพ. พัทลุง ศูนย์บริก าร สาธารณ สุข เทศบาล เมือง พัทลุง สอ. บ้าน ลำ สอ. โคก ชะงาย สอ. หูแร่ สอ. หัว ถนน สอ. ทุ่ง ยาว สอ. นา โหนด สอ. ท่า สำเภาใต้ สอ. อ้าย น้อย สอ. มะกอกใต้ สอ. ปราง หมู่ PCU บ้าน สวน สอ. ปาก ประ สอ. ควน มะพร้าว สอ. ควน ถบ สอ. เขา แดง สอ. ลำปำ PCU ปาก สระ อำเภอ เมือง

9 PCU เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง PCU บ้านนา สอ. ลำ สินธุ์ PCU ลำ กะ สอ. ลำใน อำเภอศรี นครินทร์ สอ. บ้าน ขัน สอ. โหล๊ะ ขนุน

10 จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการ เฉลี่ย / วัน ปี 2548-2551 ที่มา : งานเวชระเบียน รพ. พัทลุง

11 1.HT 2.DM 3.URI 4.Dyspepsia 5.Pharyngitis 6.Diarrhea 7.Asthma 8.L.B.P 9.Caries of dentin 10.Dizziness 1.HT 2.DM 3.URI 4.Dyspepsia 5.Pharyngitis 6.Diarrhea 7.Asthma 8.L.B.P 9.Caries of dentin 10.Dizziness 22,8 50 12,5 88 6,48 2 3,77 8 3,48 0 3,09 3 2,87 1 2,68 8 2,64 9 2,51 0 22,8 50 12,5 88 6,48 2 3,77 8 3,48 0 3,09 3 2,87 1 2,68 8 2,64 9 2,51 0 ที่มา : งานเวชระเบียน รพ. พัทลุง 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2551 ( ตค.50 - พค.51) โรค ครั้ง

12 ที่มา : งานเวชระเบียน รพ. พัทลุง ร้อยละของผู้ป่วย HT, DM และ URI แยกตามภูมิลำเนา ต. ค.50- มิ. ย.51 ร้อยละของผู้ป่วย HT, DM และ URI แยกตามภูมิลำเนา ต. ค.50- มิ. ย.51

13 ที่มา : งานเวชระเบียน รพ. พัทลุง จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย / วันของ PCU และ สอ. เครือข่าย PCU ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 255 1 ศูนย์แพทย์ ชุมชน 43394152 ศูนย์ฯเทศบาล 1112811 PCU นาท่อม 85119111131 PCU ปากสระ 618790108 PCU บ้านไพ 92119118125 PCU บ้านสวน 94117124125 PCU บ้านนา 10710094109 PCU ลำกะ 48505352

14 โครงการ พัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

15  เพื่อจัดระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้เข้มแข็ง สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่าง เหมาะสมในแต่ละระดับ อย่างสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้อง กับสภาวะสุขภาพ  เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อที่ชัดเจน ระหว่างเครือข่ายบริการ ปฐมภูมิและ รพ. พัทลุง  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถ เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ใช้บริการสุขภาพ อย่างเหมาะสม วัตถุประสง ค์

16 โรงพยาบาล พัทลุง OPD รับส่งต่อและให้ คำปรึกษา IPD CMU 1 PCU บ้าน สวน PCU ปาก สระ PCU ศูนย์ฯ เทศบาล CMU 2 PCU บ้าน ไพ PCU นา ท่อม PCU บ้าน นา PCU ลำกะ ประชาชน Emergency care and home health care

17 คณะกรรมการ อำนวยการ โครงสร้างการ ดำเนินงาน คณะกรรมการ ดำเนินการ ประกอบด้วย.. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. พัทลุง สสอ. เมือง สสอ. ศรีนครินทร์ รพ. พัทลุง อปท. เช่น อบจ. พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง บูรณาการกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการ ที่มีอยู่แล้ว

18 พัฒนาระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิให้ เข้มแข็ง จัดตั้งและพัฒนา CMU / PCU กระจายผู้รับบริการ พัฒนาและจัดระบบคิวและระบบนัด พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล เชื่อมต่อและ share ข้อมูลร่วมกันในเครือข่าย พัฒนาและจัดระบบส่งต่อ - ส่งกลับ สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนการมีส่วนร่วม อปท. และ ชุมชน แผนการพัฒนา

19 ความพร้อมของบุคลากรทาง การแพทย์ ศักยภาพและความครอบคลุม ของ CMU / PCU ศักยภาพและความครอบคลุม ของ CMU / PCU ประสิทธิภาพของระบบบริการ ประสิทธิภาพของระบบบริการ การจัดการระบบข้อมูล การจัดการระบบข้อมูล การยอมรับของประชาชนและ ความร่วมมือของ การยอมรับของประชาชนและ ความร่วมมือของ ชุมชน / อปท. ชุมชน / อปท. ปัจจัยความสำเร็จ ของโครงการ

20


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google