งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง

2 โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มี จำนวนเตียง 440 เตียง  ฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง  Fastract ACS  ผ่าตัดสมอง  การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง  ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่า เทียม ข้อตะโพกเทียม  CT Scan, ตรวจจอประสาทตา  Mamograms โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มี จำนวนเตียง 440 เตียง  ฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง  Fastract ACS  ผ่าตัดสมอง  การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง  ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่า เทียม ข้อตะโพกเทียม  CT Scan, ตรวจจอประสาทตา  Mamograms ศักยภาพศักยภาพ

3 โครงสร้างการบริหาร โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นายแพทย์อินทร์ จันแดง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ นายแพทย์สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์ กลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ แพทย์หญิงศิริพร อรุณ กลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ แพทย์หญิงศิริพร อรุณ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นายสุดิน ลาเต๊ะ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นายสุดิน ลาเต๊ะ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางดวงใจ ดุกสุขแก้ว กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางดวงใจ ดุกสุขแก้ว

4 ศักยภาพของทีมดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจ   แพทย์เฉพาะสาขาอายุรกรรม 7 คน   พยาบาล APN 1 คน   ห้องผ่าตัดทั่วไป 7 ห้อง   ICU 10 เตียง

5 สถิติผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เฉลี่ย / วัน ปี 2552 - 2555 ( ณ มิย.55) สถิติผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เฉลี่ย / วัน ปี 2552 - 2555 ( ณ มิย.55)

6 ลำดั บ โรค จำนวน ( ครั้ ง ) 1HT26,846 2DM20,633 3Ac.pharyngi tis 6,585 4Asthma6,207 5Dyspepsia5,321 โรคจำนวน ( ครั้ง ) Pneumonia1,332 appendicitis1,191 Senile cataract 1,185 Diarrhea1,080 CVA996 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 5 อันดับโรคผู้ป่วย ปี 2555 ( ณ พค.55)

7 กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปีงบประมาณ ปี 25 53 ปี 255 4 ปี 2555 (30 มิย.55) CHF304353271 ACS516570436 chronic IHD 9361,4101,380

8 ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจที่สำคัญ ผลลัพธ์ทางคลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าห มาย 255 2 255 3 255 4 1. อัตรา Door to EKG น้อยกว่า 10 นาที 100 2. อัตราการได้รับ ASA 100 3. อัตรา Door to needle time < 30 นาที 80 % 42.527.0 2 26.1 9 4. อัตรา Door to balloon time< 90 นาที ไม่มี ข้อมู ล 5.0nset to needle time ภายใน 12 ชม. 80 % 859093

9 ผลลัพธ์ทาง คลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าห มาย 255225532554 6. อัตรา Door to diagnostic time ไม่มี ข้อมูล 7. อัตราการได้รับ Fibrinolytic 80%807570 8. อัตราตายในโรคหัวใจ ขาดเลือด ลดลง 1% 9.8513.2 5 8.92 9. จำนวนวันนอนของผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือด 5 วัน 4.255.044.68 10. จำนวนรับ Refer โรคหัวใจขาดเลือด 488651826 11. จำนวน Refer โรคหัวใจ ขาดเลือดไป รพ. ศักยภาพสูง กว่า 85144193 12. คุณภาพชีวิตผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือด ไม่มี ข้อมูล

10 ผลลัพธ์ทางคลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าห มาย 255225532554 13.CPR รอด 24 ชม. 010 14.CPR รอดกลับบ้าน 010 15. อัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ ยา Fibrinolytic 100 16. อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วย สูบบุหรี่ ไม่มี ข้อมูล 17. อัตราการเลิกดื่มสุรา ไม่มี ข้อมูล 18. ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 80%858381 19. ความสามารถในการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด เลือดหัวใจ 80%838580

11 ผลลัพธ์ในการ พัฒนาระบบ ตัวชี้วัด เป้าห มาย 255225532554 1. จำนวน CQI --2 2. จำนวน R to R --1

12 ผลการติดตามกระบวนการดำเนินงาน ตามประเด็นสำคัญ   อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

13 ความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ กับงานประจำ Care-MAP: ACS Tracer:Clinical tracer STEMI CQI: ผลการใช้ Care-MAP ACS -LOS ลดลง -Re-admit ลดลง : ผลการประคบเย็นในผู้ป่วยที่ได้รับยา LMWH -Pain scale ลดลง - อัตราการเกิด Hematoma ลดลง - ความพึงพอใจ มากขึ้น คู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน แผนการสอนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน

14


ดาวน์โหลด ppt เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google